KKV selvittää tarkemmin Postin ja Transvalin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Posti Group Oyj hankkii Suomen Transval Group Oy:n.

Posti Group Oyj on Posti-konsernin emoyhtiö, joka voi myös itse harjoittaa tytäryhtiöiden toimintoja tukevaa liiketoimintaa. Posti-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt harjoittavat muun muassa posti- ja viestinvälitystoimintaa, logistiikkatoimintaa, palvelu- ja informaatiologistiikkatoimintaa, maksuliikenne- ja luottolaitostoimintaa sekä kiinteistöliiketoimintaa.

Suomen Transval Group Oy on sisälogistiikkayhtiö, joka toteuttaa erilaisia sisälogistiikan ratkaisuja logistiikka- ja teollisuuskohteissa. Transvalin asiakaskunta koostuu erityisesti kaupan, teollisuuden ja logistiikan erikokoisista toimijoista.

KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia ulkoistetun sisälogistiikan palveluiden markkinalla, erityisesti Postin kanssa kilpailevien 3PL -toimijoiden (3rd party logistics) kannalta, jotka käyttävät Transvalin tuottamaa sisälogistiikan ulkoistuspalvelua. 3PL -toimijoita ovat muun muassa PostNord, DHL, DSV ja Schenker.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

  • tutkija Taru-Tuulia Tammi, p. 029 505 3024
  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.