KKV utreder närmare konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Posti och Transval

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling av företagsförvärvet där Posti Group Abp förvärvar Suomen Transval Group Oy.

Posti-koncernens moderbolag Posti Group Abp kan även bedriva affärsverksamhet till stöd för dotterbolagens verksamhet. Dotterbolagen i Posti-koncernen har affärsverksamhet inom bland annat post- och brevdistribution, logistik, service- och informationslogistik, betalningar och krediter samt fastigheter.

Suomen Transval Group Oy idkar verksamhet inom intern logistik, det vill säga verkställer olika interna logistiklösningar vid logistik- och industrianläggningar. Transvals kundkrets består främst av olika stora aktörer inom handel, industri och logistik.

KKV:s preliminära granskning visar att företagsförvärvet kan ha negativa konkurrenseffekter på marknaden för utkontrakterad intern logistik (outsourcing). Det här gäller i synnerhet de aktörer inom trepartslogistik (3PL, third-party logistics) som konkurrerar med Posti och använder sig av utkontrakterade interna logistiktjänster som produceras av Transval. 3PL-aktörer är bland annat PostNord, DHL, DSV och Schenker.

KKV anser det vara nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Taru-Tuulia Tammi, tfn 029 505 3024
  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.