KKV selvittää tarkemmin Terveystalon ja Diacorin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Terveystalo Healthcare Oy hankkii määräysvallan Diacor Terveyspalvelut Oy:ssä.

Terveystalo ja Diacor ovat molemmat terveyspalveluyrityksiä, joiden asiakkaina on työnantajia, vakuutusyhtiöitä ja yksityishenkilöitä. Terveystalo on valtakunnallinen toimija, jonka markkina-asema on suhteellisesti vahvin Pohjois- ja Itä-Suomessa ja Diacor on puolestaan alueellinen toimija, jonka toimipisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

KKV:n alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia terveyspalveluiden markkinoilla. Yrityskaupan osapuolten muodostama keskittymä olisi useilla markkinoilla markkinaosuudeltaan selvästi suurin toimija. Diacorin poistuessa markkinoilta erityisesti pääkaupunkiseudun työterveyspalveluiden markkinat keskittyvät merkittävästi.

Jat­ko­kä­sit­te­lys­sä tut­ki­taan, es­tää­kö yri­tys­kaup­pa olen­nai­ses­ti te­ho­kas­ta kil­pai­lua Suo­men mark­ki­noil­la tai nii­den oleel­li­sel­la osal­la eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, et­tä sil­lä luo­daan mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma tai vah­vis­te­taan si­tä. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kilpailulain mukaan kestää enintään kolme kuukautta.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula, p. 029 505 3381
etunimi.sukunimi@kkv.fi