KKV selvittänyt mahdollisuuksia lisätä kilpailua rautateiden tavaraliikennemarkkinalla

KKV:n tutkimusraportissa on tarkasteltu kahta tapaa, joilla kilpailua voitaisiin pyrkiä lisäämään rautateiden tavaraliikenteeseen. Ensimmäinen tarkasteltu keino on mahdollistaa jatkossakin eri standardien mukaisen kaluston käyttö rataverkolla. Toisena keinona tarkasteltiin julkisen kalustoyhtiön perustamista. Toimenpiteen tarkempi arviointi vaatii kuitenkin jatkotutkimusta.

Vaikka tavaraliikennemarkkina on ollut avattuna kilpailulle jo vuodesta 2007 lähtien, markkina on edelleen erittäin keskittynyt. Kalusto on jakautunut epätasaisesti operaattorien kesken. Isolle osalle asiakkaita on tarjolla vain yksi palveluntarjoaja, jolla on asiakkaan kuljetustarpeeseen sopivaa kalustoa.

Vuonna 2022 raideliikennelain muutoksella mahdollistettiin OSJD/GOST-standardin mukaisen kansainvälisen liikenteen kaluston käyttö Suomen sisäisessä liikenteessä määräajaksi. Aikaisemmin kyseistä kalustoa oli voinut hyödyntää vain rajat ylittävässä liikenteessä. Järjestelyn muuttaminen pysyvämmäksi olisi yksi tapa madaltaa alalle tulon kynnystä. Tämä ei kuitenkaan onnistu kansallisen tason päätöksellä, vaan vaatii poikkeusluvan saamista Euroopan unionilta.

Toinen raportissa tarkasteltu toimenpide on julkisen kalustoyhtiön perustaminen. Kalustoyhtiöön siirrettäisiin nykyistä kalustoa, ja se vuokraisi kalustoa tasapuolisesti eri operaattoreille.

Kalustoyhtiön perustamiseen liittyy avoimia kysymyksiä

KKV:n raportin mukaan kalustoyhtiö lisäisi tavaraliikennemarkkinan asiakkaille tarjolla olevien palveluntarjoajien määrää, mikä kasvattaisi painetta laskea hintoja.

Kyselytutkimuksen ja markkinasegmenttikohtaisen hintakehityksen perusteella hinnat ovat aikaisemmin laskeneet keskimäärin noin 15 prosenttia tilanteissa, joissa asiakkaalle on tullut tarjolle useampi palveluntarjoaja. Toisaalta kalustoyhtiö voisi johtaa operaattoreiden kustannusten nousuun mittakaavaetujen pienentyessä.

kertoo tutkimusohjaaja Riku Buri

Suoraan ei siis pystytä päättelemään muodostuisivatko kalustoyhtiön kokonaisvaikutukset positiivisiksi ja tulisiko rautateiden tavaraliikennemarkkinalle perustaa kalustoyhtiö. Tarkempi arviointi vaatisi jatkotutkimusta etenkin kalustoyhtiömallin kustannusvaikutuksista. Lisäksi jatkotutkimuksissa voitaisiin kiinnittää huomiota siihen, mitkä kalustotyypit soveltuisivat parhaiten kalustoyhtiöön.

KKV:n tutkimusprojektista monipuolista tietoa rautatiemarkkinoiden kehittämismahdollisuuksista

KKV:ssä vuonna 2021 käynnistyneessä Suomen rautatiemarkkinoiden tutkimusprojektissa tuotettiin monipuolisesti tutkimustietoa henkilöjuna- ja tavaraliikennemarkkinoista. Projektin kolmessa eri tutkimusraportissa arvioidaan, miten rautatiemarkkinoiden sääntelyä ja rakenteita tulisi kehittää tulevaisuudessa.