KKV:lta huomautus Alajärven kaupungille hankintalain noudattamatta jättämisestä

Alajärven kaupunki hankki kiviaineksia kaupungin omille työmaille kilpailuttamatta vuosien 2020–2022 aikana. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoi päätöksessään, että kaupunki laiminlöi hankintalain mukaisen kilpailuttamisvelvoitteensa.

Alajärven kaupunki hankki kiviaineksia vuoden 2020 alusta syyskuuhun 2022 asti yhteensä yli 500 000 eurolla. Vuonna 2020 kaupungin omille työmaille hankittujen kiviainesten kokonaisarvo oli noin 164 000 euroa, vuonna 2021 noin 206 000 euroa ja vuonna 2022 syyskuuhun mennessä yhteensä 154 000 euroa. Hankintalaissa säädetty kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 60 000 euroa.

Kiviainesten hankintoja ei ollut kilpailutettu hankintalain mukaisesti, vaan tarjoukset pyydettiin puhelimitse. Hankinnoista ei myöskään tehty kirjallisia hankintapäätöksiä tai hankintasopimuksia. Hankintoja tehtiin yhteensä seitsemältä yritykseltä, mutta suurin osa hankinnoista tehtiin kahdelta tietyltä toimittajalta.

Kaupunki perusteli sopivan kiviainestoimittajan valintaa työmaiden sijainnilla sekä kiviainesten toimitusnopeudella, laatuvaatimuksilla ja saatavuudella. KKV toteaa päätöksessään, että kyseiset seikat olisi voitu ottaa huomioon hankintalain mukaisessa kilpailutuksessa. KKV antoi Alajärven kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Alajärven kaupunki on julkaissut hankintailmoituksen kiviainesten hankinnasta helmikuussa 2023.

”Hankintalain laiminlyönnit liittyvät usein tilanteeseen, jossa samanlaista tuotetta tai palvelua ostetaan pienemmissä erissä. Tällöin yksittäinen tilaus ei välttämättä ylitä kynnysarvoa, mutta vuositasolla tilaussummat ovatkin jo merkittäviä. Siksi hyvä sopimushallinta ja hankintojen ennakoidun arvon huomioiminen ovat tärkeitä julkisissa hankinnoissa.”

Asiantuntija Heikki Puttonen

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Lisätietoja 

Heikki Puttonen

Erityisasiantuntija