KKV gav Alajärvi stad en anmärkning för underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen

Alajärvi stad skaffade stenmaterial till stadens egna byggplatser utan konkurrensutsättning åren 2020–2022. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) ansåg i sitt beslut att staden försummade sin skyldighet att konkurrensutsätta upphandlingen enligt upphandlingslagen.

Alajärvi stad skaffade stenmaterial från början av 2020 till september 2022 för sammanlagt över 500 000 euro. Det totala värdet på det stenmaterial som anskaffades till stadens byggplatser var cirka 164 000 euro 2020, cirka 206 000 euro 2021 och sammanlagt 154 000 euro fram till september 2022. Det nationella tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling som föreskrivs i upphandlingslagen är 60 000 euro.

Upphandlingarna av stenmaterial hade inte konkurrensutsatts i enlighet med upphandlingslagen, utan anbud begärdes per telefon. Om upphandlingarna fattades inte heller några skriftliga upphandlingsbeslut och inga upphandlingskontrakt skrevs. Upphandlingar gjordes från sammanlagt sju företag, men största delen gjordes från två specifika leverantörer.

Staden motiverade valet av lämpliga leverantörer av stenmaterial med byggplatsernas läge, leveranstiden, kvalitetskraven och tillgängligheten. KKV konstaterar i sitt beslut att dessa omständigheter skulle ha kunnat beaktas i en konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen. KKV gav Alajärvi stad en anmärkning om att upphandlingslagen inte följts. Alajärvi stad publicerade en upphandlingsannons om upphandling av stenmaterial i februari 2023.

"Försummelser av upphandlingslagen gäller ofta situationer där samma produkt eller tjänst köps i mindre partier. Då överskrider enskilda beställningar inte nödvändigtvis tröskelvärdet, men på årsnivå kan beställningsbeloppen vara betydande. Därför är god avtalshantering och beaktande av det uppskattade värdet av upphandlingarna viktiga i offentliga upphandlingar."

Sakkunnig Heikki Puttonen

Syftet med upphandlingslagen är att effektivisera användningen av allmänna medel, främja innovativ och hållbar upphandling av hög kvalitet och garantera jämlika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.

Mer information 

Heikki Puttonen

Specialsakkunnig