KKV:lta huomautus Salon Vuokratalot Oy:lle hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi 22.1.2024 Salon Vuokratalot Oy:lle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Yhtiö hankki vuosina 2021–2023 rakennusteknisiä töitä ilman kilpailutusta.

Salon kaupungin omistama vuokrataloyhtiö Salon Vuokratalot teki rakennusteknisten töiden hankintoja omistamiinsa kohteisiin ilman kilpailutusta. Rakennusteknisissä töissä oli kyse asuntojen ja yhteistilojen tavanomaisista korjaustöistä.

Kilpailuttamatta tehtyjen hankintojen arvo on useita satojatuhansia euroja vuodessa. Esimerkiksi vuonna 2022 hankintojen arvo oli noin 620 000 euroa. Tarkkoja summia ei ole saatavilla, sillä hankinnoista ei tehty hankintapäätöksiä tai -sopimuksia. Salon Vuokratalojen mukaan tilaukset tehtiin pääosin puhelimitse tai sähköpostilla. Hankintayksikkö ei esittänyt KKV:lle suorahankinnan tekemiselle sellaista perustetta, joka perustelisi kilpailuttamatta jättämisen. Sen sijaan yhtiö vastasi KKV:n selvityspyyntöön viittaamalla Salon kaupungin laatimaan sisäiseen raporttiin, jonka mukaan yhtiö osti korjaustöitä tutuilta palveluntuottajilta totutusti ja tarpeen mukaan kilpailuttamatta hankintoja.

KKV:n arvion mukaan rakennusteknisten töiden hankinnat muodostavat yhdessä hankintakokonaisuuden, joka tulisi kilpailuttaa hankintalain säännösten mukaisesti, mikäli hankinnan ennakoitu arvo ylittää hankintaan sovellettavan kynnysarvon.

"Erilaisten huolto- ja korjaustöiden hankinnat ovat vuokrataloyhtiölle tavanomaisia ja ennakoitavia. Vaikka yksittäiset tilaukset eivät olisikaan arvoltaan merkittäviä, voivat ne usein toistuessaan muodostaa kynnysarvot ylittävän hankintakokonaisuuden. Hyvin organisoidulla ja suunnitelmallisella hankintatoimella voidaan varmistaa, että hankinnat kilpailutetaan hankintalain edellyttämällä tavalla."

Asiantuntija Heikki Puttonen

KKV katsoi, että Salon Vuokratalot oli tehnyt suorahankintoja ilman hankintalaissa säädettyä perustetta. Yhtiön olisi pitänyt kilpailuttaa tarvitsemiensa korjausteknisten töiden hankinta julkaisemalla siitä hankintalain mukainen hankintailmoitus. Virasto antoi Salon Vuokrataloille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

KKV ei voinut harkita asiassa esitystä markkinaoikeudelle seuraamusten määräämiseksi. Virasto voi tehdä esityksen markkinaoikeudelle vain, jos laittoman suorahankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Salon Vuokratalojen tapauksessa hankinnan arvo ylitti vain kansallisen rakennusurakoita koskevan 150 000 euron kynnysarvon, mutta jäi selvästi rakennusurakoiden EU-kynnysarvon (5 538 000 euroa) alle.

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Lisätietoja 

Heikki Puttonen

Erityisasiantuntija