KKV gav Salon Vuokratalot Oy en anmärkning om att upphandlingslagen inte har följts

Konkurrens- och konsumentverket gav den 22.1.2024 Salon Vuokratalot Oy en anmärkning om att upphandlingslagen inte har följts. Åren 2021–2023 upphandlade bolaget byggnadstekniska arbeten utan konkurrensutsättning.

Hyreshusbolaget Salon Vuokratalot, som ägs av Salo stad, gjorde upphandlingar av byggnadstekniska arbeten till sina objekt utan konkurrensutsättning. De byggnadstekniska arbetena gällde sedvanliga reparationsarbeten i bostäder och gemensamma utrymmen.

Värdet på upphandlingar som inte har konkurrensutsatts är flera hundratusen euro per år. Till exempel år 2022 var värdet på upphandlingarna cirka 620 000 euro. Det finns inga exakta belopp att tillgå, eftersom man aldrig fattade upphandlingsbeslut eller ingick upphandlingsavtal. Enligt Salon Vuokratalot gjordes beställningarna huvudsakligen per telefon eller e-post. Upphandlingsenheten framförde inte för KKV någon sådan grund för direktupphandling som skulle motivera att de har låtit bli att konkurrensutsätta upphandlingarna. Däremot svarade bolaget på KKV:s begäran om utredning genom att hänvisa till Salo stads interna rapport, enligt vilken bolaget köpte reparationsarbeten av bekanta tjänsteproducenter, som de brukar och vid behov, utan att konkurrensutsätta upphandlingarna.

Enligt KKV:s bedömning bildar upphandlingarna av byggnadstekniska arbeten tillsammans en upphandlingshelhet som ska konkurrensutsättas enligt bestämmelserna i upphandlingslagen, om upphandlingens uppskattade värde överstiger det tröskelvärde som tillämpas på upphandlingen.

"Upphandlingar av olika service- och reparationsarbeten är sedvanliga och förutsägbara för hyreshusbolaget. Även om enskilda beställningar inte har något betydande värde, kan de ofta om de upprepas utgöra en upphandlingshelhet som överskrider tröskelvärdena. Genom en välorganiserad och systematisk upphandling kan man säkerställa att upphandlingarna konkurrensutsätts på det sätt som förutsätts i upphandlingslagen."

Sakkunnig Heikki Puttonen

KKV ansåg att Salon Vuokratalot hade gjort direktupphandlingar utan den grund som föreskrivs i upphandlingslagen. Bolaget borde ha konkurrensutsatt upphandlingen av de reparationstekniska arbetena genom att publicera en upphandlingsannons enligt upphandlingslagen. Ämbetsverket gav Salon Vuokratalot en anmärkning om att upphandlingslagen inte har följts.

KKV kunde inte överväga en framställning i ärendet till marknadsdomstolen om påförande av påföljder. Ämbetsverket kan göra framställning till marknadsdomstolen endast om värdet av en olaglig direktupphandling överstiger EU-tröskelvärdet. I fråga om Salon Vuokratalot överskred upphandlingens värde endast det nationella tröskelvärdet på 150 000 euro för byggentreprenader, men låg klart under EU-tröskelvärdet för byggentreprenader (5 538 000 euro).

Syftet med upphandlingslagen är att effektivisera användningen av allmänna medel, främja innovativ och hållbar upphandling av hög kvalitet och garantera jämlika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggentreprenader vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.

Mer information 

Heikki Puttonen

Specialsakkunnig