KKV:n apteekkimarkkinaselvitys esittää toimenpiteitä asiakkaiden ja yhteiskunnan lääkekustannusten alentamiseksi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut laajan selvityksen apteekkimarkkinoista. Selvitystyön tuloksena on syntynyt lista ehdotuksia, joilla on mahdollista pienentää asiakkaiden ja yhteiskunnan lääkekustannuksia sekä parantaa lääkkeiden saatavuutta.

Apteekkien omistajilleen tuottamat voitot on toistuvasti havaittu verrattain korkeiksi, mikä heijastuu kuluttajien ja yhteiskunnan lääkekustannuksiin. Apteekit toimivat noin 2,5 miljardin euron kasvavalla markkinalla, jota säännellään vahvasti. Lääketurvallisuus asettaa omat rajoitteensa sille, kuinka lääkkeiden myynti voidaan järjestää. Siitä huolimatta asiakkaat ja yhteiskunta voisivat ostaa lääkkeensä turvallisesti ja todennäköisesti nykyistä edullisemmin ja helpommin, jos apteekkisääntelyä kehitettäisiin.

KKV:n laajan selvitystyön tuloksena on syntynyt suuntaviivoja, kuinka apteekkisääntelyä kannattaisi kehittää. Osa ehdotetuista toimenpiteistä on mahdollista toteuttaa nykyisissä olosuhteissa, osa ehdotuksista taas vaatii pidemmän aikavälin rakenteellisia uudistuksia.

Alennetaan lääkkeiden hintoja ja helpotetaan apteekkien perustamista

KKV ehdottaa, että lääkkeiden hintaa määrittävää lääketaksaa alennettaisiin. Vaihtoehtoisesti apteekkiveroa voitaisiin kiristää tai ulottaa kaikkeen apteekista tapahtuvaan myyntiin. Tällä hetkellä apteekit maksavat apteekkiveroa pääsääntöisesti vain lääkemyynnistä, vaikka apteekeista myydään muutakin kuin lääkkeitä. Lääketaksaa ja apteekkiveroa muuttamalla voidaan suoraan vaikuttaa apteekkitoiminnan kannattavuuteen, lääkkeiden hintoihin sekä asiakkaiden ja sairausvakuutusjärjestelmän lääkekustannuksiin.

Lisäksi apteekkien perustamista tulisi helpottaa, jotta apteekit sijoittuisivat nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeiden mukaan. KKV ehdottaa, että apteekkilupa ei perustuisi viranomaisen tarveharkintaan, vaan luvan voisi saada täyttämällä tietyt vähimmäiskriteerit, joilla varmistetaan lääkejakelun turvallisuus. Samalla apteekkien sijaintisääntelystä luovuttaisiin. Kun apteekkilupaprosessia muutetaan, lieventyvät myös apteekkilupien valituksista aiheutuvat haitat, kuten esimerkiksi mahdollisuus hidastaa kilpailevien apteekkien perustamista.

Jos apteekkilupien saamista helpotetaan, lääkkeiden saatavuuteen harvaan asutuilla alueilla on kiinnitettävä huomiota. Tällä hetkellä sääntely rajoittaa verkkoapteekkitoiminnan kasvua ja sitä, että lääkkeiden saatavuutta voitaisiin parantaa verkkomyynnillä. KKV ehdottaa, että sallittaisiin myös apteekit, jotka toimivat vain verkossa. Jos sijaintisääntely vapautetaan, on kuitenkin mahdollista, että lääkkeiden saatavuuden turvaaminen koko maassa vaatii lisäksi erillisen tukijärjestelmän. Kohdennettu apteekkituki olisi kansantalouden kannalta parempi vaihtoehto kuin kaikkien apteekkien tukeminen hintasääntelyllä liian korkealle asetetuin hinnoin.

Mahdollistetaan apteekkitoiminnan tehostaminen ja rajoitettu hintakilpailu

Apteekkien omistaminen on nykyisin rajattu vain proviisoreille. Apteekkiluvan saanut proviisori voi harjoittaa apteekkitoimintaa vain yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Lisäksi toimipaikkojen lukumäärä on rajoitettu. Näin tiukoilla säännöillä rajoitetaan markkinan kehitystä. Esimerkiksi apteekkiketjut, jotka saattaisivat hyödyntää suurempia mittakaavaetuja, ovat kiellettyjä. Omistajuussääntelyä voisi nykyisestä lieventää. Omistajuussääntelystä ei kuitenkaan voi täysin luopua, jotta mm. lääkkeiden tasapuolinen saatavuus voidaan turvata. Sääntelyn tulisikin lähinnä sulkea pois ongelmalliset omistussuhteet, ei rajata omistusta tietyn ammattikunnan yksinoikeudeksi. Farmaseuttinen asiantuntemus voidaan turvata myös muilla, lievemmillä rajoituksilla.

Hintakilpailua lääkkeissä voisi käydä muun muassa siten, että kiinteän hinnan sijaan itsehoitolääkkeille asetettaisiin hintakatto ja reseptilääkkeissä sallittaisiin hintakilpailu apteekkien toimitusmaksulla. Lisäksi veronmaksaja hyötyisi, jos apteekeilla olisi nykyistä tiukempi velvoite ohjata asiakkaat ostamaan halvimpia lääkkeitä silloin, kun lääkkeet ovat keskenään vaihtokelpoisia.

Lisäksi KKV ehdottaa, että valittujen itsehoitolääkkeiden myynti sallittaisiin myös muissa myyntipaikoissa kuin apteekeissa silloin, kun lääkeviranomainen katsoo sen turvalliseksi. Näin on lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa. Apteekkien ulkopuolinen myynti kattaisi vain rajatun määrän tuotteita. Myytäviä pakkauskokoja ja tuotteiden esillepanoa säänneltäisiin tiukemmin kuin apteekeissa.

Toimenpiteiden kokonaisuudella toimivampi apteekkimarkkina asiakkaiden eduksi

KKV painottaa, että uudistusehdotukset ovat kytköksissä toisiinsa, eikä yksittäisillä toimenpiteillä välttämättä saada alennettua asiakkaiden ja yhteiskunnan lääkekustannuksia tai parannettua lääkkeiden saatavuutta.

”Esimerkiksi pelkkä apteekkien perustamisen helpottaminen ei riitä, koska lääkkeiden hinnat ovat säädeltyjä. Samalla pitää siis muuttaa myös lääkkeiden hintoja. Toisaalta lääkkeiden hintojen muuttaminen ei yksin saa markkinaa toimimaan tehokkaammin ja tuo siitä etua asiakkaille”, kuvaa KKV:n tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo.

KKV:n ehdottamien toimenpiteiden kokonaisuudella olisi mahdollista parantaa lääkkeitä ostavien asemaa sekä säästää yhteiskunnan lääkemenoissa. Selvityksessä esitetyt suuntaviivat vaativat vielä jatkokehittelyä, jota KKV jatkaa tulevissa analyyseissään.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Tuulia Hakola-Uusitalo, p. 029 505 3011
Johtava ekonomisti Antti Saastamoinen, p. 029 505 3264
etunimi.sukunimi@kkv.fi