KKV:n selvitys: Sidosyksiköiden ulosmyynti on kasvanut

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt kunnallisten sidosyksiköiden ulosmyynnin merkitystä kunnallisille toimijoille sekä markkinoiden toimivuudelle. Selvityksen perusteella yksittäisten sidosyksiköiden ulosmyynti ei näytä olevan kovin suurta, mutta kokonaisuudessaan se on kasvanut.

Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä, johon hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa. Käytännössä sidosyksiköt ovat yleensä kuntien, valtion tai seurakuntien omistamia osakeyhtiöitä. KKV on selvityksessään tarkastellut kunnallisten sidosyksiköiden toimintaa.

Sidosyksiköiden ulosmyyntiä eli myyntiä muille kuin hankintayksiköille on rajoitettu. Tällä hetkellä sidosyksikkö voi harjoittaa ulosmyyntiä pääsääntöisesti enintään viisi prosenttia ja 500 000 euroa liiketoiminnastaan.

KKV on selvittänyt sidosyksiköiden liiketoiminnan ja ulosmyynnin laajuutta, sidosyksiköiden tuotannollista kapasiteettia ja kuinka paljon siitä riittäisi vielä ulos myytäväksi. KKV on kerännyt tietoa yrityksille ja kunta-alan toimijoille suunnatuilla kyselyillä.

Tulosten perusteella yksittäisten sidosyksiköiden ulosmyynti ei näytä olevan kovin suurta, mutta kokonaisuudessaan se on kasvanut. Selvityksessä ei löydetty mitään patoutunutta tarvetta nostaa ulosmyyntirajaa. Esiin ei myöskään noussut seikkoja, joiden perusteella KKV voisi ottaa kantaa ulosmyyntirajan optimaaliseen tasoon.

Selvityksen perusteella jatkossa voisi olla kilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta hyödyllistä tutkia tarkemmin sitä, miten sidosyksiköiden myynti jakautuu määräysvaltaa käyttävien omistajien, julkisen sektorin asiakkaiden ja yksityisten asiakkaiden kesken.

Tutkimuksen tulokset antavat perustietoa kunnallisista sidosyksiköistä vaikutusarvioinnin pohjaksi sekä tausta-aineistoksi mahdolliseen hankintalain uudistamistyöhön.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Ari Luukinen, p. 029 505 3144
etunimi.sukunimi@kkv.fi