KKV:s utredning: Anknutna enheters försäljning till utomstående har ökat

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett betydelsen för kommunala aktörer samt för marknadens funktion av kommunala anknutna enheters försäljning till andra än de som utövar bestämmande inflytande över dem. Enligt utredningen verkar enskilda anknutna enheters försäljning till utomstående inte vara särskilt stor, men i sin helhet har försäljningen ökat.

Med anknuten enhet avses en enhet som är formellt fristående från den upphandlande enheten och självständig med tanke på beslutsfattandet och som den upphandlande enheten ensam eller tillsammans med andra upphandlande enheter utövar bestämmande inflytande över. I praktiken är anknutna enheter i allmänhet aktiebolag som ägs av kommuner, staten eller församlingar. KKV har i sin utredning granskat de kommunala anknutna enheternas verksamhet.

De anknutna enheternas försäljning till andra än upphandlande enheter med bestämmande inflytande över dem är begränsad. För närvarande kan en anknuten enhet bedriva försäljning till andra än de som utövar bestämmande inflytande över den i regel till ett värde av högst fem procent och 500 000 euro av sin affärsverksamhet.

KKV har utrett omfattningen av anknutna enheters affärsverksamhet och försäljning till utomstående, de anknutna enheternas produktionskapacitet och hur mycket av produktionskapaciteten som ännu skulle räcka till för att säljas till utomstående. KKV har samlat information genom enkäter riktade till företag och kommunala aktörer.

Resultaten visar att enskilda anknutna enheters försäljning till utomstående inte verkar vara särskilt stor, men i sin helhet har den ökat. Enligt utredningen finns det inget behov av att höja försäljningsgränsen. Det framkom inte heller några omständigheter utifrån vilka KKV skulle kunna ta ställning till den optimala nivån på gränsen för försäljning till utomstående.

Enligt utredningen skulle det i fortsättningen med tanke på bedömningen av konkurrenseffekterna vara till nytta att noggrannare undersöka hur anknutna enheters försäljning fördelas mellan ägarna som utövar bestämmande inflytande över dem, kunder i den offentliga sektorn och privata kunder.

Resultaten av undersökningen ger grundläggande information om kommunala anknutna enheter som grund för konsekvensbedömningen samt som bakgrundsmaterial för en eventuell revidering av upphandlingslagen.

Läs mer:

Mer information:

Specialsakkunnig Ari Luukinen, tfn 029 505 3144
fornamn.efternamn@kkv.fi