KKV:n vuosikirja 2017: Markkinoiden toimivuutta edistettiin valvonnalla ja vaikuttamisella

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) vuosikirja esittelee, mitä virasto teki vuonna 2017 taloudellisen kilpailun ja kuluttajan­suojan turvaamiseksi. Sekä kilpailunrajoitusten että kuluttajansuojan valvonnassa tehtiin useita päätöksiä ja ratkaisuja ja lisäksi virasto otti haltuunsa uuden tehtävän, julkisten hankintojen valvonnan. Valvonnan rinnalla KKV vaikutti muun muassa liikenteen ja sote-palveluiden sääntelyn uudistamiseen tuomalla esiin kilpailun toimivuuden ja kuluttajien aseman kannalta tärkeitä näkökohtia.

KKV:n tavoitteena ovat terveet ja toimivat markkinat, joilla yritykset ja muut toiminnanharjoittajat käyttäytyvät vastuullisesti ja ottavat huomioon myös kuluttajien edut. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on käytettävä sekä kuluttajansuojan että kilpailuoikeuden keinoja.

Markkinaoikeudelta saatiin loppuvuodesta 2017 ratkaisu, jossa useille linja-autoyhtiöille, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle määrättiin seuraamusmaksut pitkäkestoisesta kartellista. Päätös oli osittain KKV:n seuraamusmaksuesityksen mukainen, mutta seuraamusmaksu jäi esitettyä alhaisemmaksi. Tapaus oli esimerkki siitä, miten alalla olevat yritykset pyrkivät mitätöimään niitä hyötyjä, joita markkinoiden avautuminen tuo asiakkaille ja kuluttajille.

Yrityskauppavalvonnassa tehtiin vuonna 2017 yhteensä 26 ratkaisua. Kuusi tapausta siirrettiin jatkokäsittelyyn ja kahdessa tapauksessa kaupan hyväksymiselle asetettiin ehtoja. Kilpailuneutraliteettivalvonnassa oli puolestaan vuonna 2017 vireillä 15 tapausta, joissa oli kyse epäillystä kilpailuneutraliteettia vaarantavasta julkisyhteisön toiminnasta.

KKV sai vuoden 2017 alussa toimivallan valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. Uusi tehtävä osoittautui tarpeelliseksi, sillä virasto havaitsi jo valvontatoimintansa alkutaipaleella epäkohtia hankintamenettelyissä.

Vanhat tutut alat työllistivät

KKV:n kuluttajavastuualueella kuluttaja-asiamies sai vuoden 2017 aikana noin 4 600 yhteydenottoa, joista otti priorisointiperiaatteidensa perusteella tarkempaan käsittelyyn 88 kuluttajaoikeudellista asiaa. Aikaisempina vuosina aloitettua urheiluväline- ja huonekaluliikkeiden markkinoinnin valvontaa jatkettiin viemällä useita yrityksiä markkinaoikeuteen tai määräämällä niille markkinointikieltoja harhaanjohtavasta markkinoinnista. Myös pikaluotot ja tilausansat työllistivät edelleen. Lisäksi KKV tuki kuluttajien mahdollisuuksia hoitaa kuluttajaongelmiaan itsenäisesti Kuluttajaneuvonta.fi -verkkopalvelun, Facebook-sivun ja Reklamaatio-apurin avulla.

Kilpailunrajoitusten ja kuluttajan oikeuksien valvonnan rinnalla virasto edisti kilpailun toimivuutta ja kuluttajan asemaa erityisesti liikenteen, finanssimarkkinoiden, sähköisen viestinnän ja sotepalveluiden sääntelyuudistuksissa. Tavoitteena on, että uudistuksissa ei sivuuteta olennaisia kilpailun toimivuuden ja kuluttajansuojan periaatteita. Lisäksi KKV toi esiin kilpailu- ja kuluttajanäkökohtia digitaalisen liiketoimintaympäristön uusiin ilmiöihin, kuten alustoihin ja jakamistalouteen. Virastossa jatkettiin myös sähköisten valvonta- ja tarkastustyökalujen kehittämistä.

KKV tekee myös kilpailu- ja kuluttajapolitiikan suunnittelua ja toimeenpanoa palvelevia tutkimuksia ja selvityksiä. Vuonna 2017 julkaistiin kuusi selvitystä, joissa tarkasteltiin muun muassa rakentamisen sääntelyä, alustoja sekä kuluttajien ja hotellien näkemyksiä varaussivustoista.­­

  • KKV:n vuosikirja 2017