KKV:s årsbok 2017: En välfungerande marknad genom främjande av tillsyn och påverkan

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) årsbok presenterar ämbetsverkets åtgärder 2017 för att trygga den ekonomiska konkurrensen och konsumentskyddet. Inom tillsynen av både konkurrensbegränsningar och konsumentskyddet fattades flera beslut och avgöranden och i tillägg tog ämbetsverket i besittning en ny uppgift, tillsynen av den offentliga upphandlingen. Parallellt med tillsynen påverkade KKV bland annat reformen av regleringen inom trafik och social- och hälsovårdstjänster genom att framföra viktiga synvinklar på en välfungerande konkurrens och konsumenternas ställning.

KKV:s mål är en sund och välfungerande marknad, där företag och andra verksamhetsutövare agerar ansvarsfullt och tar hänsyn även till konsumenternas intressen. För att uppnå målet bör metoder både angående konsumentskydd och konkurrensrätt användas.

Marknadsdomstolen fattade i slutet av år 2017 ett beslut om påföljdsavgifter till flera bussbolag, Linja-autoliitto och Matkahuolto på grund av långvarig kartellbildning. Beslutet följde delvis KKV:s framställning om påföljdsavgift, men avgiften blev lägre än vad som framställts. Fallet var ett exempel på hur företagen i branschen strävar till att omintetgöra de nyttor som avregleringen av marknaden medför kunder och konsumenter.

Inom tillsynen av företagsförvärv fattades år 2017 sammanlagt 26 beslut. Sex fall överfördes till fortsatt behandling och i två fall ställdes villkor för godkännande av affären. Inom tillsynen av konkurrensneutraliteten behandlades år 2017 däremot 15 fall där verksamhet inom offentliga sammanslutningar misstänktes äventyra konkurrensneutraliteten.

Från början av år 2017 fick KKV befogenheter att övervaka att lagen om offentliga upphandlingar följs. Den nya uppgiften visade sig vara nödvändig då ämbetsverket upptäckte redan i början av sin tillsynsverksamhet missförhållanden i upphandlingsförfaranden.

De gamla bekanta branscherna sysselsatte

Inom KKV:s konsumentansvarsområde kontaktades konsumentombudsmannen under år 2017 ca 4 600 gånger. Bland dessa kontakter utvalde konsumentombudsmannen utifrån sina prioriteringsprinciper 88 konsumenträttsliga ärenden för en mer ingående behandling. Tillsynen av marknadsföringen hos idrottsredskaps- och möbelaffärer fortsatte genom att man förde flera företag till marknadsdomstolen eller genom att påföra dem marknadsföringsförbud för vilseledande marknadsföring. Även snabbkrediter och beställningsfällor sysselsatte alltjämt konsumentombudsmannen. Utöver detta stödde KKV konsumenternas möjligheter att sköta sina konsumentproblem självständigt med hjälp av Kuluttajaneuvonta.fi-webbtjänsten, Facebook-sidan och Reklamationstjänsten.

Parallellt med tillsynen av konkurrensbegränsningar och konsumenträttigheter främjade ämbetsverket en välfungerande konkurrens och konsumentens ställning särskilt inom trafik, finansmarknaden, elektronisk kommunikation och lagreformer inom social- och hälsovårdstjänster. Med tanke på en välfungerande konkurrens och konsumentskyddet är målet att väsentliga principer inte förbigås i samband med reformer. KKV tog även upp konkurrens- och konsumentfrågor när det gäller de nya fenomenen inom den digitala affärsmiljön, till exempel plattformar och delningsekonomi. Ämbetsverket fortsatte även utvecklingen av elektroniska tillsyns- och granskningsverktyg.

KKV utför även undersökningar och utredningar som betjänar planeringen och verkställandet av konkurrens- och konsumentpolicyer. År 2017 offentliggjordes sex utredningar, där man granskade bland annat byggregleringen, plattformar samt konsumenternas och hotellens synpunkter på bokningssidor.

  • KKV:s årsbok 2017