Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot: Uudisasuntoja markkinoidaan puutteellisilla tiedoilla

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot ovat kartoittaneet rakennus- ja kiinteistönvälitysliikkeiden uudisasuntojen verkkomarkkinointia selvittääkseen, miten hyvin yritykset ovat noudattaneet kuluttaja-asiamiehen markkinointia koskevaa suositusta. Aluehallintovirastojen havainnoista ilmeni, että uudisasunnoista annettavissa tiedoissa ja niiden esittämistavassa verkkosivuilla on parannettavaa.

Aluehallintovirastot keräsivät keväällä 2023 uudiskohteiden verkkosivuilta hintoja, taloyhtiölainaa, maapohjan hallintaa ja valinnaista vuokratonttia, vastikkeita sekä muuta markkinointia, kuten esimerkiksi eduilla markkinointia, koskevia tietoja. Noin puolet tarkasteltavista verkkosivustoista oli kiinteistönvälitysliikkeiden ja puolet rakennusliikkeiden verkkosivuja. Tiedonkeruu pohjautui uudisasuntojen verkkomarkkinointia koskevaan kuluttaja-asiamiehen suositukseen, joka ohjeistaa markkinoijia siitä, mitä lainmukaisia tietoja uudisasuntojen markkinoinnissa on annettava asuntomarkkinointiasetuksessa edellytettyjen tietojen lisäksi.

Aluehallintovirastojen havainnoista ilmeni, että rakennus- ja kiinteistönvälitysliikkeiden mainonnassa oli laajasti puutteita lainmukaisten tietojen ilmoittamisessa. Uudisasuntojen hintaa ja vastikkeita koskevia tietoja jätettiin ilmoittamatta tai tiedot olivat hajallaan omissa tiedostoissaan tai linkkien takana. Joillakin verkkosivuilla ilmoitettiin, että markkinoitavan asunnon tietoja annetaan vain erillisestä pyynnöstä.

”Uuden asunnon ostaminen on usein kuluttajan merkittävin taloudellinen hankinta, jota pitää voida punnita tarkkaan. Asunnon hintaa ja vastikkeita koskevien tietojen pitää olla läpinäkyviä ja selkeitä. Kuluttajan ei pidä joutua tilanteeseen, jossa hän joutuu etsimään olennaisia tietoja tai harkitsemaan uuden asunnon ostoa puutteellisten tietojen varassa.”

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Aluehallintovirastojen havaintojen mukaan uudisasuntoja markkinoitiin myös erilaisilla eduilla, esimerkiksi ostajalle tarjottavalla hoito- tai pääomavastikkeen vastikevapaalla ajanjaksolla. Lisäksi etuina tarjottiin sähköpyörää, pysäköintioikeutta tai yhteiskäyttöautoa.

“Kuluttajalle voi tarjota erilaisia lisäetuja. Markkinoinnissa pitää kuitenkin ensisijaisesti kiinnittää kuluttajan huomio hänelle kuuluviin maksuvelvoitteisiin eikä yrittää hämärtää niitä eduilla.”

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Uudisasuntojen olennaiset taloudelliset tiedot ilmoitettava selkeästi

Uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa välittäjän on ilmoitettava kaikki olennaiset taloudelliset tiedot parantaakseen asunnon ostoa harkitsevien tiedonsaantia. Olennaisilla tiedoilla tarkoitetaan sitä, että velattoman hinnan ja myyntihinnan yhteydessä tulee antaa taloyhtiölainaa ja valinnaista vuokratonttia koskevat taloudelliset tiedot.

Tiedot on esitettävä niin, että kuluttaja saa asuntoa koskevaa ilmoitusta tarkastellessaan asunnon keskeiset taloudelliset tiedot yhtenä selkeänä kokonaisuutena. Tämän kokonaisuuden on oltava helposti hahmotettavissa niin, että esimerkiksi erilaisten kohteiden vertailu on kuluttajalle vaivatonta. Esitystavan tulisi myös olla sellainen, että kuluttaja voi ottaa ilmoituksen tiedot itselleen helposti talteen.

Valvonta jatkuu vuonna 2024

Kuluttaja-asiamies ja aluehallintovirastot kartoittivat uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa annettavia tietoja ensimmäisen kerran vuonna 2020. Silloin ilmeni, että taloyhtiölainoitettujen ja valinnaisella vuokratontilla olevien uudiskohteiden markkinoinnissa ostajan velvoitteet ja vastuut oli kerrottu epäselvästi ja tiedot olivat vaikeasti löydettävissä.

Havaintoja käytettiin hyväksi laadittaessa kuluttaja-asiamiehen suositus uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa annettaviksi tiedoiksi. Suosituksen valmistelussa kuultiin rakennus- ja kiinteistönvälitysalan edusvalvontajärjestöjä. Linjaus valmistui 2021.

Aluehallintovirastot tulevat toteuttamaan alkuvuoden 2024 aikana alueellaan valvontakampanjan, jonka sisältönä on kiinteistönvälitysliikkeiden harjoittamassa uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa ilmoitettujen tietojen riittävyys ja selkeys.