Konsumentombudsmannen och regionförvaltningsverken: Nya bostäder marknadsförs med bristfällig information

Konsumentombudsmannen och regionförvaltningsverken har kartlagt marknadsföringen av byggnads- och fastighetsförmedlingsrörelsers nya bostäder på nätet för att utreda hur väl företagen har följt konsumentombudsmannens rekommendation om marknadsföring. Av regionförvaltningsverkens observationer framgick att det finns utrymme för förbättringar i de uppgifter som ges om nybyggen och i sättet att presentera dem på webbplatser.

På webbplatser för nya objekt samlade regionförvaltningsverken våren 2023 in uppgifter om priser, husbolagslån, besittningen av mark och ar­ren­de­tomt med val­fri in­lös­nings­rätt, vederlag samt annan marknadsföring, till exempel marknadsföring med förmåner. Av de granskade webbplatserna hörde cirka hälften till fastighetsförmedlingsrörelser och hälften till byggfirmor. Insamlingen av uppgifter grundar sig på konsumentombudsmannens rekommendation om marknadsföring av nya bostäder på nätet. Rekommendationen ger marknadsförare anvisningar om vilka lagenliga uppgifter som ska uppges i marknadsföringen av nya bostäder, utöver de uppgifter som förutsätts i förordningen om marknadsföring av bostäder.

Av regionförvaltningsverkens observationer framgick att det fanns omfattande brister i anmälningen av lagenliga uppgifter i den reklam som byggnads- och fastighetsförmedlingsbolagen gör. Uppgifter om priser och vederlag för nya bostäder utelämnades eller uppgifterna var spridda i egna filer eller bakom länkar. På vissa webbplatser meddelades att uppgifter om den bostad som marknadsförs endast ges på separat begäran.

”Att köpa en ny bostad är för konsumenten den viktigaste ekonomiska anskaffningen och den måste kunna övervägas noggrant. Uppgifterna om bostadens pris och vederlag ska vara transparenta och tydliga. Konsumenten ska inte bli tvungen att söka väsentlig information eller överväga att köpa en ny bostad utifrån bristfällig information."

Konsumentombudsmannen Katri Väänänen

Enligt regionförvaltningsverkens observationer marknadsfördes nya bostäder också med olika förmåner, till exempel erbjuds köparen en vederlagsfri tidsperiod för skötsel- eller kapitalvederlag. Som förmåner erbjöds dessutom elcykel, parkeringsrätt eller bilpoolsbil.

“"Konsumenten kan erbjudas olika tilläggsförmåner. I marknadsföringen ska man dock i första hand fästa konsumentens uppmärksamhet vid betalningsskyldigheterna och inte försöka fördunkla dem med fördelar."

Konsumentombudsmannen Katri Väänänen

Väsentliga ekonomiska uppgifter om nya bostäder ska anges tydligt

Vid marknadsföring av nya bostäder på nätet ska förmedlaren uppge alla väsentliga ekonomiska uppgifter för att förbättra tillgången till information för dem som överväger att köpa en bostad. Med väsentliga uppgifter avses att man i samband med det skuldfria priset och försäljningspriset ska ge ekonomiska uppgifter om husbolagslånet och den arrendetomt med valfri inlösningsrätt.

Informationen ska presenteras så att konsumenten får den viktigaste ekonomiska informationen om bostaden som en tydlig helhet när hen ser annonsen. Denna helhet ska vara lätt att uppfatta så att det till exempel är enkelt för konsumenten att jämföra olika objekt. Presentationssättet ska också vara sådant att konsumenten lätt kan spara uppgifterna i annonsen.

Övervakningen fortsätter 2024

Konsumentombudsmannen och regionförvaltningsverken kartlade den information som ges i marknadsföringen av nya bostäder på nätet för första gången år 2020. Då framkom det att vid marknadsföringen av nya objekt som belånats med husbolagslån och som ligger på en ar­ren­de­tomt med val­fri in­lös­nings­rätt var köparens skyldigheter och ansvar oklara och uppgifterna var svåra att hitta.

Observationerna utnyttjades vid utarbetandet av konsumentombudsmannens rekommendation om information som ska ges då nya bostäder marknadsförs på nätet. Vid beredningen av rekommendationen hördes intressebevakningsorganisationerna inom byggnads- och fastighetsförmedlingsbranschen. Riktlinjerna färdigställdes 2021.

Regionförvaltningsverken kommer i början av 2024 att genomföra en tillsynskampanj inom sitt område. Kampanjens innehåll är att de uppgifter som meddelats i fastighetsförmedlingsrörelsernas marknadsföring av nya bostäder på nätet är tillräckliga och tydliga.