Kuluttaja-asiamies puuttuu pikaluottojen kohtuuttomiin kustannuksiin – ennakkoilmoittautuminen ryhmäkanteeseen alkaa

Kuluttaja-asiamies harkitsee nostavansa ryhmäkanteet kahdesta J.W.-Yhtiöt Oy:n ja Euro24 Finance Oy:n myöntämästä luotosta, joilla on kohtuuttomat luottokustannukset. Ryhmäkanteen käynnistäminen edellyttää, että siihen ilmoittautuu riittävän suuri kuluttajaryhmä. Tämän varmistamiseksi kuluttaja-asiamies etsii nyt kyseisiä luottoja ottaneita kuluttajia ja pyytää heitä ilmoittautumaan kanteeseen ennakkoon.

1.9.2019 voimaan tullut korkokattosääntely koskee vain luottoja, jotka on myönnetty lainmuutoksen jälkeen. Pikaluottoyhtiöt ovat kuitenkin vuosien varrella myöntäneet kuluttajille runsaasti vähintään 2 000 euron pikaluottoja, joiden kustannukset ovat usein kohtuuttoman suuret. Kuluttajille on myös annettu luottokustannuksista puutteellisia, ristiriitaisia ja/tai virheellisiä tietoja. Näillä perusteilla kuluttajien on mahdollista vaatia luottokustannustensa alentamista tapauksissa, joita korkokattosääntely ei koske.

Jotta myös ennen 1.9.2019 kalliin pikaluoton ottaneiden luottokustannuksia saataisiin alennetuksi, kuluttaja-asiamies harkitsee ryhmäkanteiden nostamista seuraavista luotoista:

  • J.W.-Yhtiöt Oy:n myöntämä 2 000 euron Suomilimiitti-tililuotto, joka on myönnetty aikavälillä 4.7.2016–31.8.2019.
  • Euro24 Finance Oy:n myöntämä 2 000 euron tililuotto, joka on myönnetty aikavälillä 20.5.2016–20.5.2019.

Miksi ja miten ryhmäkanteeseen ilmoittaudutaan ennakkoon?

Ryhmäkanteen nostaminen edellyttää, että siinä on mukana riittävän suuri joukko kuluttajia. Ennen varsinaisen ryhmäkannemenettelyn aloittamista kuluttaja-asiamies etsiikin kuluttajia, jotka ovat ottaneet yllä mainittuja J.W.-Yhtiöiden ja Euro24 Financen luottoja ja pyytää heitä ilmoittautumaan ryhmäkanteeseen ennakkoon. Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää, koska sen avulla voidaan selvittää, saadaanko kanteisiin mukaan riittävän suuri kuluttajaryhmä.

Ennakkoilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä lomake Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla. Lisäksi kuluttajat voivat tarvittaessa kysyä lisätietoja numerosta 029 505 3 053 arkisin klo 12–15.

Toinen vaihtoehto on tulostaa ilmoittautumislomake.

Täytä lomake huolellisesti, allekirjoita ja palauta se sähköpostin liitteenä osoitteeseen kirjaamo@kkv.fi. Otsikoi viestisi ”Ennakkoilmoittautuminen ryhmäkanteeseen”. Voit myös palauttaa lomakkeen postitse osoitteeseen Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 HELSINKI.

Ennakkoilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 22.11.2019. Kaikille ennakkoilmoittautuneille lähetetään ennakkoilmoittautumisajan päätyttyä tietopaketti, jossa kerrotaan, mitä ennakkoilmoittautumisen jälkeen tapahtuu. Kuluttaja-asiamies tulee myös tiedottamaan, miten asia etenee.

Mitä ryhmäkanteessa vaadittaisiin?

Ryhmäkanteen vastaajina olisivat luoton myöntäneet alkuperäiset velkojat J.W -Yhtiöt ja Euro24 Finance. Jos luotto on myyty sen erääntymisen jälkeen edelleen perintäyhtiölle, vastaajana olisi perintäyhtiö, J.W.-Yhtiöiden tapauksessa todennäköisimmin perintäyhtiö Weststar Oy ja Euro24 Financen kohdalla Gothia Oy.

Ryhmäkanteissa vaadittaisiin ensisijaisesti, että tililuottosopimusten luottokustannuksia koskevat sopimusehdot mitätöidään kokonaan, jolloin kuluttajien tarvitsisi maksaa takaisin vain nostamansa pääoma. Jos sopimusehtoja ei katsottaisi mitättömiksi, ryhmäkanteessa vaadittaisiin, että kuluttajien ei tarvitse maksaa luotosta luottokustannuksina enempää kuin 50 prosentin todellista vuosikorkoa vastaava määrä. Tämä merkitsisi kuluttajille luoton nostoista ja maksuista riippuen useiden satojen eurojen vähennystä luottokustannuksiin.

Jos kuluttaja-asiamies saa koottua ryhmäkannetta varten riittävän suuren ryhmän J.W.-Yhtiöiden tai Euro24 Financen tai molempien asiakkaita ja jos yritykset eivät vapaaehtoisesti mitätöi luottokustannuksia kokonaan, kanteet tullaan laittamaan vireille Helsingin käräjäoikeuteen.

Miksi juuri näitä kahta luottoa harkitaan ryhmäkanteeksi?

Ryhmäkanteena voidaan ajaa vain sellaisten velallisten esittämiä vaatimuksia, joissa jokaisen luotto on otettu samalta luotonantajalta keskenään samanlaisilla ehdoilla. Kohtuuttoman kalliita luottoja ovat myöntäneet kymmenet muutkin yritykset kuin J.W -Yhtiöt ja Euro24 Finance. Monilla niistä luottoehdot eivät aina ole samat kaikille kuluttajille.

Ryhmäkanteeseen ei voi liittää sellaisia J.W.-Yhtiöiden tai Euro24 Financen luottoja, joita on alettu periä kuluttajalta takaisin velkomuskanteella tuomioistuimessa tai joita koskeva asia on jo ratkaistu tuomioistuimessa. Näin on voinut käydä tapauksissa, joissa J.W.-Yhtiöt ja Euro24 Finance ovat myyneet luottojaan perintäyhtiöille, jotka ovat perineet niitä käräjäoikeuksien kautta. Kuluttaja-asiamies voi silloin harkintansa mukaan avustaa velallista vireillä olevassa oikeudenkäynnissä tai avustaa hakemaan yksipuoliseen tuomioon muutosta takaisinsaanti -nimisessä menettelyssä tuomioistuimessa. J.W.-Yhtiöiden tai Euro24 Financen luottoa koskevan haasteen saaneet kuluttajat voivat pyytää käräjäoikeudesta vastausajan (14 vrk) pidentämistä ja tehdä kuluttaja-asiamiehelle avustuspyynnön ilmoittautumislomakkeen kautta.

Kuluttajat voivat vaatia myös muiden kuin mahdollisen ryhmäkanteen piiriin kuuluvien luottojen kalliiden kustannusten alentamista. Vaatimuksen voi esittää, vaikka luottoa olisikin maksanut takaisin ajallaan, luottoa perittäisiin tuomioistuimessa ja monesti vielä silloinkin, kun kuluttaja on saanut yksipuolisen velkomustuomion. Näihin tilanteisiin on toimintaohjeita KKV:n verkkosivuilla.