Konsumentombudsmannen ingriper i oskäliga kostnader för snabbkrediter – förhandsanmälan till grupptalan börjar

Konsumentombudsmannen överväger att väcka grupptalan för två krediter som beviljats av J.W.-Yhtiöt Oy och Euro24 Finance Oy till oskäliga kreditkostnader. En förutsättning för att grupptalan ska kunna väckas är att en tillräckligt stor grupp konsumenter anmäler sig. För att säkerställa att detta sker efterlyser konsumentombudsmannen nu konsumenter som lyft dessa krediter och ber dem förhandsanmäla sig till talan.

De bestämmelser om räntetak som trädde i kraft den 1 september 2019 gäller enbart krediter som beviljats efter lagändringen. Snabbkreditbolagen har genom åren ändå beviljat konsumenter otaliga snabbkrediter om minst 2 000 euro, för vilka kostnaderna ofta är oskäligt höga. Konsumenterna har även getts bristfälliga, motstridiga och/eller felaktiga uppgifter om kreditkostnaderna. På basis av dessa kan konsumenter yrka på sänkta kreditkostnader i fall som bestämmelserna om räntetak inte omfattar.

För att kreditkostnaderna även för dyra snabbkrediter som lyfts innan den 1 september 2019 ska kunna fås sänkta, överväger konsumentombudsmannen att väcka grupptalan för följande krediter:

  • J.W.-Yhtiöt Oy:s kontokredit Suomilimiitti om 2 000 euro som beviljats under perioden 4.7.2016–31.8.2019.
  • Euro24 Finance Oy:s kontokredit om 2 000 euro som beviljats under perioden 20.5.2016–20.5.2019.

Varför och hur ska man förhandsanmäla sig till grupptalan?

Det är en förutsättning för att grupptalan ska kunna väckas att en tillräckligt stor grupp konsumenter deltar. Innan det egentliga förfarandet för grupptalan inleds efterlyser konsumentombudsmannen därför nu konsumenter som lyft ovannämnda krediter från J.W.-Yhtiöt och Euro24 Finance, och ber dem anmäla sig till grupptalan. Förhandsanmälan är viktig eftersom den gör det möjligt att utreda huruvida en tillräckligt stor grupp konsumenter fås ihop till talan.

Förhandsanmälan görs genom att formuläret på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats fylls i. Dessutom kan man vid behov be om mera information på numret 029 505 3 053 vardagar kl. 12–15.

Det andra alternativet är att skriva ut anmälningsblanketten.

Fyll i blanketten omsorgsfullt, underteckna och returnera den bifogat till ett e-postmeddelande som skickas till kirjaamo@kkv.fi. Skriv ”Förhandsanmälan till grupptalan” som rubrik för ditt e-postmeddelande. Du kan också skicka blanketten per post till adressen Konkurrens- och konsumentverket PB 5, 00531 Helsingfors.

Förhandsanmälan ska göras senast den 22 november 2019. Efter att tiden för förhandsanmälan utgått skickas ett informationspaket ut till alla som anmält sig. I informationspaketet ges information om vad som kommer att ske efter förhandsanmälan. Konsumentombudsmannen kommer också att informera om hur ärendet framskrider.

Vad yrkas på i grupptalan?

Svarande för grupptalan skulle vara de ursprungliga fordringsägarna som beviljat krediterna, det vill säga J.W.-Yhtiöt och Euro24 Finance. Om krediten, efter att den förfallit till betalning, har sålts vidare till ett indrivningsbolag, blir svarande detta indrivningsbolag. I fråga om J.W.-Yhtiöt skulle indrivningsbolaget sannolikt vara Weststar Oy och för Euro 24 Finances del Gothia Oy.

I grupptalan yrkas i första hand på att de avtalsvillkor som gäller kreditkostnaderna för kontokreditavtalen ogiltigförklaras i sin helhet, varvid konsumenterna enbart skulle behöva betala tillbaka det kapital de lyft. Om avtalsvillkoren inte skulle förklaras ogiltiga, kommer grupptalan att yrka på att konsumenterna inte ska behöva betala mer i kreditkostnader än till ett belopp som motsvarar 50 procent av den effektiva årsräntan. För konsumenterna skulle detta, beroende på kredituttag och avgifter, betyda flera hundra euro i minskade kreditkostnader.

Om konsumentombudsmannen lyckas få ihop en tillräckligt stor grupp kunder vid J.W.-Yhtiöt och Euro24 Finance och om företagen inte frivilligt ogiltigförklarar kreditkostnaderna helt, väcks grupptalan vid Helsingfors tingsrätt.

Varför övervägs grupptalan gällande just dessa två kredittyper?

En grupptalan kan endast väckas för yrkande av gäldenärer som har lyft krediter från samma kreditgivare och med sinsemellan likadana villkor. Oskäligt dyra krediter har också beviljats av tiotals andra företag än J.W -Yhtiöt och Euro24 Finance. För många av dem är kreditvillkoren inte alltid desamma för konsumenterna.

Till grupptalan kan inte fogas sådana krediter beviljade av J.W.-Yhtiöt och Euro24 Finance vilka börjat återindrivas från konsumenten genom en fordringstalan i domstol eller för vilka ärendet redan har avgjorts i domstol. Detta kan ske i fall där J.W.-Yhtiöt och Euro24 Finance har sålt sina krediter till indrivningsbolag som drivit in fordringarna i tingsrätterna. Konsumentombudsmannen kan i dessa fall överväga att bistå gäldenären i den anhängiga rättegången eller assistera i att ansöka om ändring i tredskodom i ett domstolsförfarande som kallas återvinning. Konsumenter som från J.W -Yhtiöt och Euro24 Finance fått en stämning som gäller krediten kan begära förlängning av svarstiden (14 dygn) hos tingsrätten och lämna in en begäran om bistående till konsumentombudsmannen via anmälningsblanketten.

Konsumenter kan också yrka på sänkning av kostnaderna för andra dyra krediter än de som ingår i den eventuella grupptalan. Yrkande kan läggas fram även om krediten har betalats tillbaka i tid, krediten drivs in i domstol och, i många fall, också om konsumenten har fått en tredskodom. På KKV:s webbplats finns anvisningar för hur man ska agera i dessa situationer.