Näin voit vaatia pikaluottosi kustannusten alentamista

Sisällysluettelo

 1. Kenelle ohjeet on tarkoitettu
 2. Mitä voi vaatia
  2.1. Luottokustannusten kohtuullistaminen
  2.2. Luottokustannusten mitätöiminen
 3. Ohjeet vaatimusten esittämiseen ja siihen liittyvät kulut
  3.1. Käräjäoikeudesta on tullut haaste
  3.2. Käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion
  3.3. Käräjäoikeus on antanut tuomion
  3.4. Luottoa on maksettu takaisin ajallaan tai siitä on saatu vasta perintätoimiston perintäkirjeitä
  3.5. Asian riitauttamisesta tuomioistuimessa aiheutuvat kulut
 4. Mistä apua?
  4.1. Oikeusaputoimistot
  4.2. Yksityinen avustaja
  4.3. Avustuspyyntö kuluttaja-asiamiehelle

1. Kenelle ohjeet on tarkoitettu

Nämä ohjeet soveltuvat vain kuluttajavelallisille, joiden luottosopimuksen todellinen vuosikorko on yli 50 % ja sopimus on tehty ennen 1.9.2019.

1.9.2019 jälkeen kuluttajaluottojen luottokustannuksia koskeva sääntely muuttui niin, että luoton määrästä riippumatta luoton vuotuinen nimelliskorko voi olla enintään 20 prosenttia. Tämä hintasääntelyn tiukennus ei kuitenkaan koske ennen 1.9.2019 solmittuja luottosopimuksia.

Ohjeet perustuvat lainsäädäntöön sekä tuomioistuinten ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuosituksiin pikaluottoasioissa. Ohjeet eivät kuitenkaan välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Kuluttaja-asiamies ei voi myöskään taata, että tuomioistuimet kaikissa tapauksissa päätyvät vaatimuksen mukaiseen lopputulokseen.

2.Mitä voit vaatia

Tilanteesta riippuen voit vaatia, että luottokustannuksia kohtuullistetaan, jolloin maksettavaksesi tulevat kustannukset vähenisivät. Tietyissä tilanteissa on mahdollista vaatia, että luottokustannukset poistetaan kokonaan, jolloin sinun tarvitsisi maksaa takaisin vain nostamasi pääoma.

2.1. Luottokustannusten kohtuullistaminen

Voit vaatia, että sinun ei tarvitse maksaa luotosta luottokustannuksina enempää kuin 50 prosentin todellista vuosikorkoa vastaava määrä. Tämä perustuu käräjäoikeuksissa ja kuluttajariitalautakunnassa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen perusteella syntyneeseen ratkaisukäytäntöön (Kuluttajariitalautakunnan päätöksiä), ks. myös KKO 2015:60)

Voit tarkistaa luotonantajan ilmoittaman luoton todellisen vuosikoron määrän

 • luotonantajan verkkopalvelusta
  TAI
 • luotonantajan sähköpostiisi toimittamasta luottosopimuksesta ja/tai vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeelta.

2.2. Luottokustannusten mitätöiminen

Jos kohtuuttomien luottokustannusten lisäksi luottokustannuksia koskevat ehdot on kerrottu markkinoinnissa tai luottoasiakirjoissa epäselvästi, voit vaatia luottokustannusten poistamista jopa kokonaan.

Luottoasiakirjoja ovat vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomake, luottosopimus ja yleiset luottoehdot.

Pikaluottoyhtiöiden luottoasiakirjoissa on todettu olevan muun muassa seuraavia epäselvästi kerrottuja ehtoja:

 • luoton nimelliskorko on ilmoitettu kuukausikorkona tai muuten virheellisesti
 • todellinen vuosikorko tai nostopalkkion määrä on puuttunut luottoasiakirjoista tai ne on ilmoitettu virheellisesti
 • luoton kokonaiskustannuksista on jätetty kertomatta luoton tyypillistä käyttöä kuvaavalla esimerkillä

Ehtojen selkeyden arvioinnissa merkitystä on sillä, jos luotonantaja ei ole toimittanut kuluttajalle luottoa koskevia ennakkotietoja kuluttajansuojalain edellyttämällä tavoin hyvissä ajoin pysyvällä tavalla ennen luottosopimuksen solmimista, esimerkiksi sähköpostilla (KSL 6 a luku 11 § ja 7 luku 9 §).

Kuluttajalta ei myöskään saa periä korkoa tai maksuja, jos niistä ei ole sovittu luottosopimuksessa tai luottosopimusta ei ole toimitettu kuluttajalle pysyvällä tavalla (KSL 7 luku 17 § ja KKO 2016:73 kohdat 33 ja 34).

3. Ohjeet vaatimusten esittämiseen ja siihen liittyvät kulut

Velkomusasian vaihe vaikuttaa siihen, missä muodossa ja mihin mennessä voit esittää vaatimuksesi luottokustannustesi pienentämiseksi.

Jos sinut on jo haastettu oikeuteen velastasi, valitse alla olevista vaihtoehdoista 3.1.– 3.3. Jos haluat vaatia luottokustannusten alentamista, vaikka oletkin pystynyt maksamaan ne sopimuksenmukaisesti, katso kohta 3.4.

Lue myös kohta 3.5., Asian riitauttamisesta aiheutuvat kulut.

3.1. Käräjäoikeudesta on tullut haaste

Sinulla on haasteen tiedoksiannosta 14 päivää aikaa vastata haasteeseen.

Tiedoksianto tapahtuu päivänä, jonka tuomioistuimeen haastettuna vastaajana merkitset haasteen vastaanottotodistukseen. Haastemies voi toimittaa tiedoksiannon myös puhelimitse, minkä jälkeen haastemies toimittaa asiakirjat sinulle sähköpostitse tai postitse. Tiedoksianto on tällöin tapahtunut puhelun hetkellä. Voit varmistua tiedoksiantopäivästä ja määräpäivästä soittamalla käräjäoikeuteen.

Vastauksessa sinun tulee vaatia luottokustannusten kohtuullistamista ja yksilöidä mahdolliset epäselvyydet sopimusasiakirjoissa. Vastaukseen tulee kirjoittaa myös asian diaarinumero, joka löytyy haasteen oikeasta yläkulmasta. Diaarinumero on muodossa E19/xxxx.

 • Jos lähetät vastauksen postitse, sen tulee olla perillä viimeistään vastauksen määräpäivänä. Käräjäoikeuden yhteystiedot löytyvät haasteesta.
 • Käräjäoikeus voi pyynnöstä myöntää lisäaikaa vastauksen jättämiselle. Voit tehdä pyynnön soittamalla käräjäoikeuteen. Lisäaikaa on pyydettävä tiedoksiannon jälkeen ennen varsinaisen vastausajan loppuun kulumista. Jos palautat vastaanottotodistuksen käräjäoikeuteen postitse, lisäaikapyyntö kannattaa tehdä muutaman päivän kuluttua palautuksesta, jotta käräjäoikeudella on tiedossa haasteen tiedoksiantopäivä.

Kun olet saanut haastekirjeen, kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä oikeusaputoimistoon tai yksityiseen avustajaan, joka voi avustaa haasteeseen vastaamisessa. Lue lisää kohdasta 4.

Jos et vastaa haasteeseen määräajassa, käräjäoikeus voi antaa asiaa tutkimatta kantajan vaatimusten mukaisen yksipuolisen tuomion.

3.2. Käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion

Yksipuolinen tuomio annetaan yleensä vastaajan passiivisuuden perusteella, eli kun et ole antanut vastausta määräajassa.

Jos käräjäoikeus on jo antanut yksipuolisen velkomustuomion, voit vielä hakea siihen muutosta takaisinsaanti -nimisessä menettelyssä.

Yksipuolisen tuomion antamiselle määräajan kulumisen jälkeen ei ole säädetty määräaikaa, eikä käräjäoikeus erikseen ilmoita sinulle yksipuolisen tuomion antamisesta. Jos vastauksen antamisen määräpäivä tai asian vaihe ei ole tiedossa, voit tiedustella sitä käräjäoikeudesta.

Sinun on haettava takaisinsaantia viimeistään 30 päivän kuluessa yksipuolisen tuomion todistettavasta tiedoksiannosta.

 • Todistettava tiedoksianto tarkoittaa sitä, että yksipuolisen tuomion saaneena kuittaat saaneesi yksipuolisen tuomion tiedoksi ulosottomieheltä, haastemieheltä tai postitse vastaanottotodistuksen allekirjoituksella.
 • Jos yksipuolista tuomiota ei ole annettu todistettavasti tiedoksi esimerkiksi kun olet käynyt ulosottomiehen luona, takaisinsaannin hakemisen määräaika ei ole alkanut kulumaan.
 • Sitä, onko yksipuolinen tuomio annettu todistettavasti tiedoksi, voit tiedustella ulosottovirastosta, jonka toimialueella asut.

Takaisinsaantihakemuksessa sinun tulee vaatia luottokustannusten kohtuullistamista ja yksilöidä mahdolliset epäselvyydet sopimusasiakirjoissa.  Takaisinsaantihakemukseen tulee kirjoittaa myös asian diaarinumero, joka löytyy haasteen oikeasta yläkulmasta. Diaarinumero on muodossa E19/xxxx.

Jos lähetät takaisinsaantihakemuksen postitse, sen tulee olla perillä viimeistään takaisinsaannin määräpäivänä. Käräjäoikeuden yhteystiedot löytyvät haasteesta.

Kun olet saanut yksipuolisen tuomion, kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä oikeusaputoimistoon tai yksityiseen avustajaan, joka voi avustaa takaisinsaantihakemuksen tekemisessä. Lue lisää kohdasta 4.

Jos et hae takaisinsaantia määräajassa, yksipuolinen tuomio on lopullinen eikä siihen voi hakea enää muutosta.

3.3. Käräjäoikeus on antanut tuomion

Jos olet vastannut velkomushaasteeseen, tuomioistuimen ratkaisu on nimeltään tuomio. Voit varmistua tuomion antamisen päivästä ja valitusajan määräpäivästä soittamalla käräjäoikeuteen.

Jos haluat hakea tuomioon muutosta, siitä tulee ilmoittaa tyytymättömyyttä 7 päivän kuluessa ja tehdä muutoksenhaku 30 päivän kuluessa tuomion antamispäivästä. Ilmoitus tyytymättömyydestä tehdään tuomion antaneelle käräjäoikeudelle.

Lomakepohja tyytymättömyyden ilmoittamiseen löytyy oikeuslaitoksen verkkosivuilta. Ilmoituksen voi tehdä myös ilman lomaketta.

Jos lähetät tyytymättömyyden ilmoituksen postitse, sen tulee olla perillä viimeistään 7 päivän kuluessa tuomion antamisesta. Lomakkeeseen täydennettävät tiedot sekä käräjäoikeuden yhteystiedot löytyvät haasteesta.

Kun olet ilmoittanut tyytymättömyydestä, kannattaa ottaa pikaisesti yhteyttä oikeusaputoimistoon tai yksityiseen avustajaan, joka voi avustaa muutoksenhaun tekemisessä. Lue lisää kohdasta 4.

Jos et ole ilmoittanut tyytymättömyyttä tai hakenut muutosta edellä mainituissa määräajoissa, määräajan kulumisen jälkeen tuomio on lopullinen eikä siihen voi hakea muutosta.

3.4. Luottoa on maksettu takaisin ajallaan tai siitä on saatu vasta perintätoimiston perintäkirjeitä

Voit vastustaa luotonantajan kohtuuttomia vaatimuksia myös ennen kuin velan perintä on edennyt tuomioistuimeen saakka. Voit siis valittaa luoton kuluista, vaikka olet hoitanut luoton maksuerät ajallaan tai vaikka olet vasta saanut perintätoimistolta perintäkirjeitä.

Voit tehdä luotonantajalle reklamaation, jossa vaadit luotonantajan tai perintäyhtiön vaatimien luottokustannusten kohtuullistamista ainakin siltä osin, kun todellinen vuosikorko ylittää 50 prosenttia.

Voit tarkistaa luoton todellisen vuosikoron määrän

 • luotonantajan verkkopalvelusta
  TAI
 • luotonantajan sähköpostiisi toimittamasta luottosopimuksesta ja/tai vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeelta.

Voit hyödyntää reklamaation tekemisessä oheista reklamaatiopohjaa. Tällä reklamaatiopohjalla voit vaatia vain luottokustannusten kohtuullistamista niiden määrällisen kohtuuttomuuden perusteella. Voit vaatia kohtuullistamista myös muilla perusteilla tai jopa luottokustannusten poistamista kokonaan, jos siihen on esimerkiksi kohdan 2.2. mukainen peruste.

Jos reklamaatio ei tuota toivottua tulosta, voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan puhelimitse tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella.
Yhteydenotto kuluttajaneuvontaan

Jos asia ei ratkea kuluttajaneuvonnan välityksellä, voit viedä asian kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa ratkaisusuosituksen. Kuluttajariitalautakunta voi ratkaisupyynnön käsittelemiseksi edellyttää ensin yhteydenottoa kuluttajaneuvontaan. Asian käsittely kuluttajariitalautakunnassa on asianosaisille maksutonta.

3.5. Asian riitauttamisesta tuomioistuimessa aiheutuvat kulut

Asian riitauttaminen tuomioistuimessa sisältää kuluriskin.

Pääsääntö riita-asian tuomioistuinkäsittelyssä on se, että hävinnyt osapuoli joutuu korvaamaan sekä omat että vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Jos vaatimuksista osa ratkaistaan vastaajan (näissä tapauksissa useimmiten velallisen) ja osa kantajan (näissä tapauksissa useimmiten velkojan) hyväksi, molemmat pääsääntöisesti vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

4. Mistä apua?

Voit kysyä apua seuraavista paikoista asian hoitamiseksi tuomioistuimessa.

4.1. Oikeusaputoimistot

Oikeusapu on valtion ylläpitämä oikeudellinen palvelu henkilöille, jotka eivät taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suoriutumaan palvelun kustannuksista. Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan veloituksetta tai osittaisella omavastuulla valtion varoista. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos oikeusapua hakevalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. Saako oikeusapua kokonaan maksutta vai vain osittain tai ei ollenkaan, riippuu hakijalle tehtävästä tulo- ja menoselvityksestä.

Lue lisää oikeusavusta ja siitä, kenelle oikeusapua myönnetään.

4.2. Yksityinen avustaja

Voit antaa asian hoidettavaksi yksityiselle asianajajalle tai oikeudenkäyntilakimiehelle. Jos sinulla on oikeusturvavakuutus, selvitä ensin vakuutusyhtiöstäsi, onko vakuutus käytettävissä oikeudenkäyntikulujen kattamiseen. Oikeusturvavakuutus on yleensä osana kotivakuutusta tai ammattiliiton vakuutusta.

4.3. Avustuspyyntö kuluttaja-asiamiehelle

Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa yksittäisen riita-asian hoitamisessa, jos avustamisella arvioidaan olevan yleisempää merkitystä muidenkin kuluttajien kannalta.

Jos kuluttaja-asiamies päättää avustaa kuluttajaa, kuluttaja-asiamies kantaa kuluriskin asiassa. Voit tehdä avustuspyynnön kuluttaja-asiamiehelle sähköisellä asiointilomakkeella, sähköpostitse kirjaamo@kkv.fi tai postitse Kilpailu- ja kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki.