Kuluttajaluottojen korkoon ja markkinointiin jälleen muutoksia – tarkista oman luottosi tilanne

Tiettyjen kuluttajaluottojen enimmäiskorkoa ja suoramarkkinointia tiukennettiin jälleen vuodenvaihteessa voimaan tulleella väliaikaisella lainsäädännöllä. Tilapäiset muutokset ovat voimassa 1.1.–30.9.2021. Jos vuoden 2020 väliaikaisen hintasääntelyn aikana otit uuden lainan tai teit uusia nostoja vanhasta lainasta, uusi väliaikainen sääntely ei koske niiden korkoja, vaan korot ovat voineet nousta vuodenvaihteessa. Tarkista siis lainasi ehdot.

Tiettyjen kuluttajaluottojen korkoa rajattiin vuodenvaihteessa korkeintaan kymmeneen prosenttiin. Samalla luottojen ja luotovälityspalveluiden suoramarkkinointi kiellettiin tilapäisesti. Väliaikaisen sääntelyn tarkoituksena on ehkäistä koronapandemiasta johtuvia velkaongelmia. Laki on voimassa 30. syyskuuta 2021 saakka.

Nyt tehtävistä nostoista ei saa periä 10:tä prosenttia suurempaa korkoa väliaikaisen sääntelyn aikana, vaikka luoton normaali korko olisi sovittu tätä suuremmaksi. Korkokatto ei koske hyödykesidonnaisia luottoja, kuten osamaksukauppaa tai luottokorttiluottoja. Vaikka luottojen suoramarkkinointi on kielletty, mahdollisuudesta maksaa hyödykesidonnaisella luotolla voidaan kertoa hyödykkeen oston ja markkinoinnin yhteydessä.

Tilapäistä korkokattoa sovelletaan paitsi 1.1.2021 jälkeen tehtäviin luottosopimuksiin myös ennen lain voimaantuloa sovittuihin jatkuviin luottoihin silloin, kun uusia nostoja tehdään uuden tilapäisen sääntelyn aikana.

Uusi laki ei korvaa aiempaa väliaikaista sääntelyä: tarkista lainasi ehdot

Vaikka vuoden alusta voimaan tullut väliaikainen lainsäädäntö on suunnilleen samansisältöinen kuin heinäkuussa 2020 voimaan tullut sääntely, kyseessä on kaksi erillistä lakia. Tammikuussa alkanutta korkokattoa ei sovelleta niihin vuonna 2020 tehtyihin luottosopimuksiin eikä vanhoista sopimuksista tehtyihin nostoihin, jotka kuuluivat aiemman väliaikaissääntelyn piiriin. Siksi näiden luottojen korot ovat voineet nousta heti vuodenvaihteessa, jos luottoa on silloin ollut vielä maksamatta. Korkoehto kannattaa tarkistaa luottosopimuksesta.

Jos siis olet ottanut kokonaan uuden luoton tai tehnyt nostoja aiemmasta luottosopimuksestasi 1.7.–31.12.2020 voimassa olleen sääntelyn aikana, 31.12.2020 jälkeen luotolle perittävä korko määräytyy luottosopimuksen ja lainsäädännön mukaan. Kannattaa tarkistaa, mitä sopimusehdoissa lukee. Katso alla olevasta kuvasta, miten väliaikainen korkokatto vaikuttaa eri aikoina tehtyihin nostoihin.

Mainonnassa varoitettava koron nousemisesta

Jos luottojen ja luotonvälityspalveluiden mainonnassa viitataan väliaikaiseen kymmenen prosentin korkokattoon ja luoton korko voi nousta väliaikaisen lainsäädännön päätyttyä, mainonnassa täytyy varoittaa koron noususta.

”Pelkkä neutraali ilmoitus koron nousemisesta ei riitä, vaan mainoksessa on oltava varoitus-sana”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo.

Varoitus täytyy antaa samassa yhteydessä, kun mainonnassa viitataan väliaikaiseen korkokattoon. Mainonnassa ei saa antaa harhaanjohtavaa tietoa luoton korosta. Luottosopimuksen mukainen normaali luoton korko täytyy ilmoittaa vähintään yhtä näkyvästi kuin tilapäinen alempi korko.

Luottokorkojen hintasääntely kohtelee velallisia eriarvoisesti

Väliaikainen lainsäädäntö on voimassa 30. syyskuuta 2021 saakka, jonka jälkeen luotosta perittävä korko määräytyy luottosopimuksen ja lainsäädännön mukaan. Tämä koskee myös tilapäisen sääntelyn aikana nostettuja luottoeriä, joita ei ole vielä syyskuun loppuun mennessä maksettu takaisin.

Luoton hinnan kannalta keskeinen merkitys on sillä, onko luottosopimus tehty ennen syyskuuta 2019 vai sen jälkeen. Jos se on tehty 1.9.2019 jälkeen, korko saa olla enintään 20 prosenttia, mutta aiemmin tehdyissä sopimuksissa korko voi olla huomattavasti korkeampi.

Erityisesti ennen syyskuuta 2019 sovituista luottosopimuksista tehdyt nostot voivat tulla erittäin kalliiksi, koska 1.9.2019 voimaan tulleella hintasääntelyllä ei rajoitettu näiden luottosopimusten kustannuksia. Näissä edelleen voimassa olevissa luottosopimuksissa korko voi olla merkittävästi 20:tä prosenttia korkeampi. Siksi näistä luotoista saatetaan vaatia kohtuutonta, jopa yli 200 prosentin korkoa. Tämä koskee väliaikaisen hintasääntelyn päätyttyä myös niitä nostoja, jotka tehtiin poikkeussääntelyn aikana ja jotka siksi saivat sen ajaksi 10 prosentin maksimikorkosuojan.

Kuluttajaluottojen sääntelyä tulisi tarkastella kokonaisvaltaisemmin

Kuluttaja-asiamies on katsonut, että nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa hintasääntelyyn ja suoramarkkinointiin liittyviä kiireellisiä toimia on perusteltua jatkaa. Kuluttajaluottojen sääntelyä olisi silti tarpeen tiukentaa myös pysyvästi, sillä nykyinen sääntely on vaikeaselkoinen. Eri luottosopimukset ja niistä eri aikoina tehdyt nostot ovat keskenään erilaisen sääntelyn piirissä, joten kuluttajalla voi olla vaikeaa arvioida luottojen kustannuksia.

”Jatkossa kuluttajaluottoja koskevaa sääntelyä tulisikin arvioida kokonaisvaltaisesti kuluttajien todellinen käyttäytyminen huomioon ottaen. Sääntelyn vaikeaselkoisuus ja markkinoinnin aggressiivisuus eivät tue harkittuja päätöksiä”, Väänänen perustelee pysyvien tiukennusten tarpeellisuutta.

Eduskunta edellyttääkin, että valtioneuvosto arvioi, olisiko sääntelyä muutettava pysyvästi.

Lisää aiheesta:

  • Luottojen enimmäiskorkoa ja markkinointia tiukennetaan tilapäisesti koronan vuoksi, KKV:n tiedote 1.7.2020
  • Luottojen väliaikaista sääntelyä noudatettu vaihtelevasti, pysyville tiukennuksille tilausta, Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 5–6/2020
  • Pikaluottojen markkinoinnin sääntelyn vaihtoehtoja, Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 6/2019