Nya ändringar i räntan och marknadsföringen av konsumentkrediter – kontrollera situationen för din kredit

Maximiräntan på och direktmarknadsföringen av vissa konsumentkrediter skärptes igen genom tillfällig lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet. De tillfälliga ändringarna gäller 1.1–30.9.2021. Om du under den tillfälliga prisregleringen under 2020 tog ett nytt lån eller gjorde nya uttag från ett gammalt lån, gäller den nya tillfälliga regleringen inte dessa räntor, utan räntorna har kunnat stiga vid årsskiftet. Kontrollera alltså villkoren för ditt lån.

Räntan på vissa konsumentkrediter begränsades vid årsskiftet till högst tio procent. Samtidigt förbjöds direktmarknadsföringen av krediter och kreditförmedlingstjänster tillfälligt. Syftet med den tillfälliga regleringen är att förebygga skuldproblem som beror på coronapandemin. Lagen gäller till och med den 30 september 2021.

För de uttag som nu görs får ingen ränta som överstiger 10 procent tas ut under den tillfälliga regleringen, även om kreditens normala ränta skulle ha avtalats vara högre än detta. Räntetaket gäller inte nyttighetsbundna krediter, såsom avbetalningsköp eller kreditkortskrediter. Även om direktmarknadsföringen av krediter är förbjuden, kan man ange möjligheten att betala med nyttighetsbunden kredit i samband med köp och marknadsföring av en nyttighet.

Det tillfälliga räntetaket tillämpas förutom på kreditavtal som ingås efter 1.1.2021 också på fortlöpande krediter som avtalats före lagens ikraftträdande, när nya uttag görs under den nya tillfälliga regleringen.

Den nya lagen ersätter inte den tidigare tillfälliga regleringen: kontrollera villkoren för ditt lån

Trots att den tillfälliga lagstiftningen som trädde i kraft i början av året i stora drag har samma innehåll som regleringen som trädde i kraft i juli 2020 är det fråga om två skilda lagar. Det räntetak som började i januari tillämpas inte på de kreditavtal som ingåtts 2020 eller de uttag enligt gamla avtal som omfattas av den tidigare tillfälliga regleringen. Därför har räntorna på dessa krediter kunnat stiga genast vid årsskiftet, om krediten då ännu inte har betalats. Det lönar sig att kontrollera räntevillkoret i kreditavtalet.

Om du alltså har tagit ut en helt ny kredit eller har gjort uttag från ett tidigare kreditavtal under regleringen som gällde 1.7–31.12.2020, bestäms räntan på krediten efter 31.12.2020 enligt kreditavtalet och lagstiftningen. Det lönar sig att kontrollera vad det står i avtalsvillkoren. Se på bilden nedan hur det tillfälliga räntetaket påverkar uttag som gjorts vid olika tidpunkter.

I reklam ska man varna om stigande ränta

Om det i reklam för krediter och kreditförmedlingstjänster hänvisas till det tillfälliga räntetaket på tio procent och kreditens ränta kan stiga efter att den tillfälliga lagstiftningen upphör att gälla, måste reklamen innehålla en varning för att räntan stiger.

”Enbart ett neutralt meddelande om stigande ränta räcker inte, utan reklamen ska innehålla ordet ’varning’”, berättar Katri Väänänen, konsumentombudsman.

Varningen måste ges i det sammanhanget när det i reklamen hänvisas till det tillfälliga räntetaket. Krediten får inte marknadsföras med vilseledande information om räntan på krediten. Normal kreditränta enligt kreditavtalet måste anges minst lika synligt som den tillfälliga lägre räntan.

Prisregleringen av krediträntor behandlar gäldenärerna ojämlikt

Den tillfälliga lagstiftningen gäller fram till den 30 september 2021, varefter kreditens ränta bestäms enligt kreditavtalet och lagstiftningen. Detta gäller också för kredit som tagits ut under den tillfälliga regleringen och som inte betalats tillbaka senast i slutet av september.

Vad gäller kreditens pris är det av väsentlig betydelse om kreditavtalet har ingåtts före september 2019 eller därefter. Om avtalet har ingåtts efter 1.9.2019, får räntan vara högst 20 procent, men i avtal som ingåtts tidigare kan räntan vara betydligt högre.

Särskilt uttag från kreditavtal som avtalats före september 2019 kan bli väldigt dyra, eftersom prisregleringen som trädde i kraft 1.9.2019 inte begränsade kostnaderna för dessa kreditavtal. I dessa fortfarande gällande kreditavtal kan räntan vara betydligt högre än 20 procent. Därför kan det krävas en orimlig ränta på till och med över 200 procent på dessa krediter. Detta gäller efter upphörandet av den tillfälliga prisregleringen också de uttag som gjorts under undantagsregleringen och som under dess varaktighet fick ett maximiränteskydd på 10 procent.

Regleringen av konsumentkrediter bör granskas mer övergripande

Konsumentombudsmannen har ansett att det i den nuvarande exceptionella situationen är motiverat att fortsätta de brådskande åtgärderna vad gäller prisreglering och direktmarknadsföring. Det vore ändå nödvändigt att också skärpa regleringen av konsumentkrediter på ett bestående sätt, eftersom den nuvarande regleringen är svårbegriplig. Olika kreditavtal och uttag som gjorts från dem vid olika tidpunkter omfattas sinsemellan av olika regleringar, och det kan vara svårt för konsumenten att uppskatta kreditkostnaderna.

”I fortsättningen bör regleringen av konsumentkrediter också utvärderas på ett övergripande sätt med beaktande av konsumenternas faktiska beteende. Regleringens svårbegriplighet och marknadsföringens aggressivitet stöder inte överlagda beslut”, säger Väänänen för att motivera behovet av permanenta skärpningar.

Riksdagen förutsätter också att statsrådet bedömer om regleringen borde ändras permanent.

Läs mera:

  • Krediternas maximiränta och marknadsföring skärps tillfälligt på grund av coronaviruset, KKV:s meddelande 1.7.2020
  • Luottojen väliaikaista sääntelyä noudatettu vaihtelevasti, pysyville tiukennuksille tilausta, Konsumentombudsmannens nyhetsbrev 5–6/2020 (på finska)
  • Pikaluottojen markkinoinnin sääntelyn vaihtoehtoja, Konkurrens- och konsumentverkets utredningar 6/2019 (på finska)