Kuluttajansuojalain uudistus tuo muutoksia kuluttajaluottojen sääntelyyn ja verkossa maksamiseen

Kuluttajaluottoja ja verkossa tapahtuvaa maksamista koskevat kuluttajansuojalain muutokset tulevat voimaan 1.10.2023. Ne tuovat velvoitteita kuluttajaluottoja tarjoaville yrityksille ja verkkokauppaa harjoittaville elinkeinonharjoittajille.

Kuluttajansuojalain uudistus alentaa luottojen korkokattoa ja puuttuu luottojen epäasialliseen markkinointiin täsmentämällä lainvastaiseksi katsottavia markkinointikeinoja. Lisäksi laki velvoittaa elinkeinonharjoittajat esittämään maksutavat verkossa tietyssä järjestyksessä ja todentamaan asiakkaan henkilöllisyyden aiempaa useammin.

Kuluttajaluottojen korkokatto laskee

Lokakuusta lähtien luoton korkoa ei saa sopia suuremmaksi kuin korkolain mukainen viitekorko lisättynä 15 prosenttiyksiköllä. Korkolain mukainen viitekorko on tällä hetkellä 4 %.

Luoton koron ehdottomana ylärajana säilyy 20 prosenttia. Luotonantajan on laadittava sopimusehtonsa siten, että luoton korko ei voi viitekoron noustessa ylittää korkokattoa.

Lain soveltamisalaan kuuluvat myös ennen 1.10.2023 tehtyjen jatkuvaa luottoa koskevien luottosopimusten uudet nostot. Jos kuluttaja tekee ennen lain voimaantuloa solmitulta jatkuvalta luotolta uuden noston, sovelletaan nostoon uuden lain korkokattosäännöstä.

Lakiuudistuksella pyritään ehkäisemään kuluttajien ylivelkaantumista ja kohtuullistamaan luottojen hinnoittelua.

Lue muutoksista kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Kuluttajaluottojen tarjoaminen

Kuluttajaluottojen markkinointia koskeviin vaatimuksiin täsmennyksiä

Laissa luetellaan jatkossa entistä tarkemmin lainvastaiset markkinointikeinot. Hyvän luotonantotavan vastaista on nimenomaisesti muun muassa vähätellä luotonoton vakavuutta, muistuttaa käyttämättä olevasta luotosta sekä suunnata luottojen markkinointia rahapelipalveluja käyttäville tai maksuhäiriömerkintäisille kuluttajille.

Kiellettyä on myös luoton mainostaminen ehdoilla, joilla luottokustannukset voivat kertaluotoissa ylittää pääoman määrän tai jatkuvissa luotoissa kuluttajan nostaman luottoerän määrän.

Lakiuudistuksella pyritään hillitsemään luottojen epäasiallista markkinointia.

Lue muutoksista kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Kuluttajaluottojen tarjoaminen

Maksutavat esitettävä tietyssä järjestyksessä

Maksutavat on jatkossa esitettävä verkko-ostoksia tekeville kuluttajille tietyssä järjestyksessä. Maksutapojen esittämistä koskeva säännös muun muassa kieltää luoton tai muun maksunlykkäyksen tarjoamisen ensisijaisena maksutapana. Mitään maksutapaa ei saa esittää kuluttajille oletusvalintana.

Uudistuksella pyritään estämään maksunlykkäysten tarjoaminen kuluttajille ensisijaisena maksutapana sekä ohjaamaan kuluttajia kohti tietoisempia maksutapavalintoja.

Lue lisää ohjeesta Ku­lut­ta­jal­le an­net­ta­vat tie­dot ja nii­den esit­tä­mi­nen verk­ko­kau­pois­sa

Henkilöllisyyden todentamisvelvollisuus laajenee

Kuluttajan henkilöllisyys on todennettava jatkossa myös hyödykesidonnaisten luottojen yhteydessä. Luottosopimuksen tekemisen lisäksi henkilöllisyys on jatkossa todennettava myös luoton määrän tai luottorajan korottamisen yhteydessä.

Henkilöllisyys on todennettava myös silloin, kun kuluttaja valitsee verkossa maksunlykkäystä tarkoittavan maksutavan, esimerkiksi laskun tai erämaksun.  Henkilöllisyyden todentamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole esimerkiksi tilanteessa, jossa kuluttaja sopimuksen mukaan maksaa kauppahinnan tavaran luovuttamisen yhteydessä.

Lakimuutosten tarkoituksena on estää luotonottoon ja verkossa maksamiseen liittyviä väärinkäytöksiä.

Lue muutoksista kuluttaja-asiamiehen linjauksesta Kuluttajaluottojen tarjoaminen