Reformen av konsumentskyddslagen medför ändringar i regleringen av konsumentkrediter och betalning på nätet

De ändringar i konsumentskyddslagen som gäller konsumentkrediter och betalning på nätet träder i kraft den 1 oktober 2023. De medför skyldigheter för företag som erbjuder konsumentkrediter och näringsidkare som bedriver näthandel.

Reformen av konsumentskyddslagen sänker räntetaket för krediter och ingriper i osaklig marknadsföring av krediter genom att precisera marknadsföringsmetoder som kan anses vara lagstridiga. Dessutom förpliktar lagen näringsidkare att presentera betalningssätten på nätet i en viss ordning och kontrollera kundens identitet oftare än tidigare.

Räntetaket för konsumentkrediter sjunker

Från och med oktober får krediträntan inte avtalas till ett högre belopp än referensräntan enligt räntelagen ökad med 15 procentenheter. Referensräntan enligt räntelagen är för närvarande 4 procent.

Den absoluta övre gränsen för räntan på krediten hålls vid 20 procent. Kreditgivaren ska upprätta sina avtalsvillkor så att räntan på krediten inte kan överskrida räntetaket om referensräntan stiger.

Lagens tillämpningsområde omfattar också nya uttag av kreditavtal om fortlöpande kredit som ingåtts före den 1 oktober 2023. Om konsumenten gör ett nytt uttag av en fortlöpande kredit som ingåtts före lagen trätt i kraft, tillämpas den nya lagens bestämmelse om räntetak på uttaget.

Syftet med lagreformen är att förebygga överskuldsättning bland konsumenterna och göra prissättningen av krediter rimligare.

Läs om ändringarna i konsumentombudsmannens riktlinjer Tillhandahållande av konsumentkrediter

Preciseringar i kraven på marknadsföring av konsumentkrediter

Lagen innehåller i fortsättningen en ännu noggrannare förteckning över lagstridiga marknadsföringsmetoder. Det strider uttryckligen mot god kreditgivningssed att bland annat förringa allvaret i kredittagningen, påminna om en outnyttjad kredit som inte har använts samt rikta marknadsföringen av krediter till konsumenter som använder penningspelstjänster eller har en anteckning om betalningsstörning.

Det är också förbjudet att göra reklam för krediten med sådana villkor att kreditkostnaderna för engångskrediter kan överstiga kapitalbeloppet, eller att kreditkostnaderna vid fortlöpande krediter överstiger beloppet av den kreditpost som konsumenten lyft.

Syftet med lagreformen är att begränsa osaklig marknadsföring av krediter.

Läs om ändringarna i konsumentombudsmannens riktlinjer Tillhandahållande av konsumentkrediter

Betalningssätten ska presenteras i en viss ordning

Betalningssätten ska i fortsättningen presenteras i en viss ordning för konsumenter som gör köp på nätet. Bestämmelsen om presentation av betalningssätt förbjuder bland annat att kredit eller annat betalningsanstånd erbjuds som primärt betalningssätt. Inget betalningssätt får presenteras för konsumenterna som standardval.

Syftet med reformen är att förhindra att konsumenterna erbjuds betalningsanstånd som det primära betalningssättet samt att styra konsumenterna mot mer medvetna val av betalningssätt.

Läs mer i anvisningen Information som ska ges till konsumenten och hur den ska presenteras i webbutiker

Skyldigheten att kontrollera identiteten utvidgas

Konsumentens identitet ska i fortsättningen kontrolleras även i samband med nyttighetsbundna krediter. Förutom i samband med ingåendet av ett kreditavtal ska identiteten i fortsättningen också kontrolleras i samband med att kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs.

Identiteten ska också kontrolleras när konsumenten på nätet väljer ett betalningssätt som avser betalningsanstånd, till exempel en faktura eller delbetalning.  Skyldighet att kontrollera identiteten föreligger dock inte till exempel i en situation där konsumenten enligt avtalet betalar köpesumman i samband med att varan överlåts.

Syftet med lagändringarna är att förhindra missbruk i anslutning till kredittagning och betalning på nätet.

Läs om ändringarna i konsumentombudsmannens riktlinjer Tillhandahållande av konsumentkrediter