Ku­lut­ta­jal­le an­net­ta­vat tie­dot ja nii­den esit­tä­mi­nen verk­ko­kau­pois­sa

Verkkokauppasivuston toteutuksessa on otettava huomioon yrityksen tiedonantovelvollisuus. Nämä ohjeet on suunniteltu yleisimpiin tilanteisiin, joissa verkkokauppiaan pitää arvioida, mitä tietoja kuluttajalle on missäkin vaiheessa annettava.

Vaikka verkkokauppias voi päättää verkkosivustonsa ja ostoprosessinsa toteuttamistavasta, sen on huolehdittava siitä, että ennakkotiedot esitetään laissa vaaditulla tavalla, eli selkeästi ja ymmärrettävästi. Verkkokaupan on myös pystyttävä näyttämään toteen, että tiedot on annettu kuluttajille.

Ohjeessa on huomioitu 1.1.2023 voimaan tulevat uudet kuluttajansuojalain vaatimukset, jotka koskevat muun muassa yhteystietojen antamista.

Tiedot ja niiden esittäminen verkkosivuilla 

 • Tarjoa verkkokaupassa kaikille asiakkaille tiedot:

  Kerro nämä tiedot verkkokaupan sivuilla niin, että ne ovat helposti löydettävissä ennen kuin kuluttaja tekee varsinaisen ostopäätöksen.

  Tiedot kannattaa jäsentää selkeiksi kokonaisuuksiksi. Yleinen tapa onkin koota tietoja jokaiselta verkkosivulta löytyvään ala- tai yläbanneriin.

  Tietojen kertominen yhtenä kokonaisuutena myös verkkokaupan sopimusehdoissa on suotavaa. Sopimusehtoihin johtava linkki on hyvä sijoittaa verkkokaupan sivuille niin, että kuluttaja löytää sopimusehdot helposti.

  Kuluttajan ostopäätöksen kannalta tärkeitä tietoja on annettava myös osana ostoprosessia tuotekohtaisissa tiedoissa  ja tilaussivulla (ostoskori).

  Kuluttajat arvostavat sitä, että löytävät tietoa helposti ja vaivatta.

 • Anna verkkokaupan tuotekohtaisilla sivulla tiedot:

  Verkkokaupan on sijoitettava tiedot tuotekuvan läheisyyteen tai niin, että kuluttaja huomaa ne etsimättä.

 • Tilausnäkymän ja tilausprosessin tiedot

  Ilmoita kuluttajalle tilausnäkymässä seuraavat tiedot:

  Maksutapoja ja maksamista koskevat tiedot

  Verkkokaupan on ilmoitettava maksutapoja ja maksamista koskevat tiedot viimeistään tilausmenettelyn käynnistyessä. Tilausmenettely käynnistyy esimerkiksi silloin, kun kuluttaja syöttää sivustolle henkilötietojaan tai muita tilauksen tekemiseksi tarvittavia tietoja.

  Jos verkkokaupassa tarjotaan verkko-ostoksen rahoittamiseksi luottoa, anna kuluttajalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä tavalla.

  Tietojen on oltava kuluttajan käytettävissä hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä eli ennen kuin kuluttaja antaa muita henkilötietojaan kuin sähköpostiosoitteensa.

  Luottoa koskevat tiedot on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla eli niin, että hän saa ne henkilökohtaisesti ja hänellä on tosiasiallinen mahdollisuus tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina.

  Luotonhakuprosessi voi esimerkiksi

  • ohjata kuluttajan tallentamaan ja tulostamaan ennakkotiedot ja sopimusehdot.
  • lähettää tiedot kuluttajalle sähköpostitse. Tietojen on kuitenkin tämän lisäksi aina oltava luontevasti luotonhakuprosessissa esillä.

  Lue lisää
  Maksutavat
  Luoton ennakkotiedot
  Luoton mainostaminen
  Vakuudet

  Toimitusrajoitukset

  Kerro viimeistään tilausmenettelyn käynnistyessä mahdollisista toimitusrajoituksista.

  Koska tieto on annettava ennen tilausmenettelyn käynnistämistä, se on sijoitettava verkkosivulle niin, että kuluttaja havaitsee sen ennen kuin hän aloittaa syöttämään tilauksen tekemiseksi tarvittavia tietoja.

  Lue lisää
  Toimitusrajoitukset

  Ostosta koskevat tiedot

  Kerro tilaussivulla:

  • Tavaran tai palvelun keskeiset pääominaisuudet
   • Tuotteen pääominaisuuksista voidaan kertoa esimerkiksi siten, että tilaussivulla esitetään tilattavan tuotteen kuva ja sen yhteydessä linkki tuotesivulle, jossa ominaisuuksista on kerrottu tarkemmin.
  • Tavaroiden tai palvelujen hinta
   • Kerro tavaroiden tai palveluiden kokonaishinta veroineen. Jos täsmällistä hintaa ei voi laskea etukäteen, kerro hinnan määräytymisen perusteet.
   • Jos tavaran tai palvelun hinta on määritelty yksilöllisesti automaattisen päätöksenteon perusteella, on kuluttajalle annettava tästä tietoa.
   • Kokonaishinnassa täytyy ilmoittaa tuotteen hinnan lisäksi myös toimituskulut. Jos toimituskulut eivät sisälly tuotteen hintaan, kerro mahdollisista toimikuluista tai vähintään se, että tuotteen hintaan lisätään vielä toimituskulut.
  • Pitkäkestoisen sopimuksen kestoa ja päättämistä koskevat tiedot.

  Tuotetta, hintaa sekä sopimuksen kestoa ja sen päättämistä koskevat tiedot on ilmoitettava ennen tilauksen tekemistä. Niiden on siis käytännössä oltava tilauspainikkeen yläpuolella. Tiedot voidaan esittää tilaussivulla tai pop-up-ikkunassa välittömästi ennen tilauksen vahvistamista. Kuluttajan pitää löytää tiedot tuotteen keskeisistä ominaisuuksista helposti ja vaivatta.

  Lue lisää
  Tuotteen hinta, pääominaisuudet sekä sopimuksen kesto ja päättäminen

  Sopimusehtojen liittäminen tilausprosessiin

  Sopimusehtoihin kannattaa sisällyttää ennakkotiedot:

  Liitä sopimusehdot esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Tilauspolulla on selkeä linkki sopimusehtoihin ja ruutu, joka kuluttajan täytyy rastittaa, ennen kuin hän pääsee etenemään tilauksen seuraavaan vaiheeseen.
  • Kuluttaja ei pääse tekemään tilausta ennen kuin hän on avannut sopimusehdot.

  Maksuvelvollisuuden hyväksyminen

  Tilausprosessin lopussa on varmistettava, että kuluttaja hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Jos tilauksen tekeminen edellyttää painikkeen tai vastaavan toiminnon käyttöä, toiminto on merkittävä sanoilla ”tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus” tai muulla vastaavalla ilmauksella.

  Kyseessä voi olla esimerkiksi välittömästi tilauspainikkeen yhteydessä oleva näkymä, josta ilmenee selkeästi ja yksiselitteisesti tilattava tuote ja kaikki tilauksesta aiheutuvat kustannukset.

 • Kuluttajalla on oikeus saada tilauksesta vahvistus. Yrityksen vastuulla on tarvittaessa näyttää, että vahvistus on toimitettu kuluttajalle.

  Vahvistus on toimitettava kuluttajalle kohtuullisessa ajassa sopimuksen tekemisestä ja viimeistään tavaroiden luovutusajankohtana tai ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan.

  Vahvistuksessa on annettava samat tiedot kuin kuluttajalle on annettava ennen ostopäätöstä. Vahvistus on toimitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla niin, ettei tietoja voida jälkikäteen muuttaa, esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen tai paperilla.

  Jos tiedot on toimitettu kuluttajalle jo aiemmin pysyvällä tavalla, tietoja ei tarvitse toimittaa vahvistusvaiheessa uudelleen. Tällöin kuluttajalla on kuitenkin oikeus saada vahvistus sopimuksen tekemisestä.

  Tilausvahvistuksessa on annettava tiedot:

  Jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä, vahvistuksen tulee sisältää myös kuluttajan ennakkosuostumus ja hyväksyntä peruuttamisoikeuden menettämisestä.

  Jos kuluttaja tekee tilauksen yhteydessä luottosopimuksen, sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava se kuluttajalle pysyvällä tavalla.

Tarkentava info

Yrityksen ja asiakaspalvelun tiedot

Peruuttaminen ja palauttaminen

Virhevastuu ja takuu

Toimitusta koskevat tiedot

Tavaran tai palvelun tiedot

Maksaminen ja luotot

Lue lisää