Kuuleminen yrityskaupasta Intera Fund IV Ky ja NoHo Partners Oyj / NoHo SPV 1 Oy (Better Burger Society Group Oy)

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkittavana on järjestely, jossa Intera Fund IV Ky ja NoHo Partners Oyj perustavat yhdessä NoHo SPV 1 Oy:n (nimenmuutos vireillä Better Burger Society Group Oy:ksi).

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämiseksi KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan mahdollisista vaikutuksista kilpailuun.

Pyydämme osallistumaan kuulemiseen viimeistään maanantaina 24.7.2023.

Lisätietoa yrityskaupasta ja kuulemiseen osallistumisesta:

Kilpailulain mukaan tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat tulee ilmoittaa KKV:lle. Ilmoitettavaa yrityskauppaa ei saa panna täytäntöön ennen kuin KKV on hyväksynyt sen.

Valtaosa yrityskaupoista hyväksytään sellaisinaan viimeistään 23 työpäivän kuluessa käsittelyn alkamisesta. Yrityskaupat, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia kilpailuun, siirretään jatkoselvitykseen, jonka pituus on enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi viraston hakemuksesta pidentää käsittelyaikaa enintään 46 työpäivällä.

KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Yrityskaupan voidaan katsoa estävän tehokasta kilpailua esimerkiksi silloin, jos osapuolet ovat toistensa läheisiä kilpailijoita ja niiden tuotteet tai palvelut ovat asiakkaille tärkeitä korvaavia vaihtoehtoja. Saman jakeluketjun eri portailla tai toisilleen läheisillä markkinoilla toimivien osapuolten välinen yrityskauppa voi puolestaan johtaa markkinoiden haitalliseen sulkeutumiseen, mikäli yrityskauppa vaikeuttaa muiden yritysten mahdollisuuksia käyttää tärkeitä tuotantopanoksia tai pääsyä toiminnan kannalta merkityksellisiin jakelukanaviin. Haitalliset vaikutukset voivat ilmetä myös alueellisesti, esimerkiksi vain tietyissä maakunnissa.

Markkinatoimijoiden lausunnot ovat keskeisessä asemassa mahdollisten haitallisten vaikutusten havaitsemisessa ja selvittämisessä.