Markkinaoikeus määräsi pikaluottoyhtiö 4financelle kieltoja

Kuluttaja-asiamies haki markkinaoikeuteen loppuvuodesta 2016 jättämällään hakemuksella pikaluottoyhtiö 4financelle kieltoja kohtuuttomista ja lainvastaisista luottoehdoista sekä lainvastaisesta luotonmyöntämismenettelystä neljällä eri kieltovaatimuksella. Markkinaoikeus määräsi 13.10.2017 4financelle kolme kieltoa. Pikaluottoalan merkittävien epäkohtien korjaaminen vaatii myös lainmuutosta ja kuluttaja-asiamies pitääkin tarpeellisena korkokattosääntelyn laajentamista kiireellisesti kaikkiin kuluttajaluottoihin.

4finance markkinoi ja myöntää 2010 euron suuruisia kertaluottoja 30 päivän takaisinmaksuajalla verkkosivujensa Vivus.fi kautta.

Kuluttaja-asiamiehellä oli markkinaoikeuteen 24.11.2016 jättämässään hakemuksessa neljä kieltovaatimusta. Kuluttaja-asiamies vaati, että 4finance Oy:tä kielletään kuluttajaluottotoiminnassaan:

 1. Käyttämästä menettelyä, jossa kuluttajalle jätetään toimittamatta kuluttajansuojalain mukaiset tiedot luotosta ja luotonantajasta hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä pysyvällä tavalla. Ennakkotietojen tarkoitus on varmistaa, että kuluttaja harkitsee luotonottoa ja että hän saa laissa säädetyt tiedot luotosta ja luotonantajasta. Näiden tietojen toimittaminen kuluttajalle vasta luottosopimuksen tekohetkellä tai sen tekemisen jälkeen on lainvastaista.

  Kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen 1 osalta markkinaoikeus kielsi 4finance Oy:tä uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajalle toimitetaan luottoehdot ja ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot”-lomake vasta sen jälkeen, kun kuluttaja on sitoutunut luottosopimukseen.

 2. Käyttämästä markkinoinnissa, sopimusta tehtäessä tai sopimusehdoissa menettelyä, jossa luoton korko jätetään ilmoittamatta vuosikorkona. On kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa ilmoittaa luoton korko markkinoinnissa ja sopimusta tehdessä vuosikoron sijaan kuukausikorkona tai jopa päiväkorkona. EU:n kulutusluottodirektiivi edellyttää, että korko on markkinoinnissa ja luottosopimuksessa ilmoitettava vuosikorkona.

  Kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen 2 osalta markkinaoikeus kielsi 4finance Oy:tä uudistamasta menettelyä, jossa luoton markkinoinnissa ei ilmoiteta luoton korkoa luoton määrään vuositasolla sovellettavana prosenttilukuna sellaisessa yhteydessä, jossa luotosta ilmoitetaan siitä perittäviä kustannuksia kuvaavia lukuja tai luoton ehtoja koskevia muita tietoja, tai luoton ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot”-lomakkeessa tai luottoa koskevissa sopimusehdoissa luoton määrään vuositasolla sovellettavana prosenttilukuna.

 3. Käyttämästä sopimusehtoa, jonka mukaan luoton viivästyskorko on kohtuuttoman suuri eli enemmän kuin kuluttajansuojalain korkokattosäännöksen sallima määrä, joka on tällä hetkellä 50 prosenttiyksikköä. Kuluttaja-asiamies katsoo, että yhtiön käyttämä ehto 182,5 prosentin viivästyskorkoperusteesta on kohtuuton kuluttajan kannalta.

  Vaatimuksen 3 osalta markkinaoikeus kielsi 4finance Oy:tä jatkamasta sellaisen sopimusehdon käyttämistä, jonka mukaan luotonantajalla on oikeus periä viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa 182,5 prosenttia tai tätä enemmän180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt

 4. Käyttämästä sopimusehtoa, jonka nojalla ennen luoton erääntymistä sovittavasta eräpäivän siirrosta veloitetaan kuluttajalta enemmän kuin mitkä olisivat viivästystilanteessa perintälain mukaiset perintäkulut ja luottokorkoa vastaava, mutta enintään kuluttajansuojalain korkokaton suuruinen viivästyskorko vastaavalta ajalta. Ennen eräpäivää maksuaikaa pyytävää kuluttajaa ei saa asettaa huonompaan asemaan sellaiseen kuluttajaan nähden, joka jättää luoton hoitamatta.

  Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen 4.

Kuluttaja-asiamies vaati kutakin kieltoa tehostettavaksi 100 000 euron suuruisella uhkasakolla. Markkinaoikeus määräsi 13.10. päätöksellään kiellot 1–3 noudatettaviksi heti yhden 100 000 euron sakon uhalla.

4financea koskeva markkinaoikeusasia on osa kuluttaja-asiamiehen valvontatoimia pikaluottoyhtiöiden toiminnassa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Suurin ongelma kuluttajien kannalta ovat korkosääntelyn ulkopuolelle jäävien 2000 euron ja sitä suurempien luottojen suuret luottokustannukset. Kuluttaja-asiamies toivookin asiaan pikaista ratkaisua lainsäädäntöä muuttamalla siten, että korkokattosääntely ulotettaisiin koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja. Kuluttaja-asiamies on tehnyt asiassa lakialoitteen ja oikeusministeriö on tehnyt asiassa arviomuistion keväällä 2017.

Lisätietoja