Markkinaoikeus määräsi seuraamusmaksun Kainuun sotelle hankintalain vastaisesta suorahankinnasta

Markkinaoikeus on 13.6.2019 määrännyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksen mukaisesti 25 000 euron seuraamusmaksun Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) päätti 24.1.2018 hankkia Kainuun keskussairaalaan 3D-kuvantamislaitteiston. Laitteistohankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintapäätöksen mukaan yli 340 000 euroa, mikä ylittää EU-kynnysarvon. Hankinnasta ei julkaistu hankintailmoitusta, sillä Kainuun sote katsoi, että hankinta kuului vuonna 2013 kilpailutetun, useamman sairaanhoitopiirin yhdessä toteuttaman hankinnan piiriin. Kilpailutetun hankinnan sopimukset olivat päättyneet jo vuonna 2017, mutta sopimuksia oli jatkettu tilapäisesti. KKV katsoi esityksessään, että Kainuun soten hankinnassa ei ollut kyse puitejärjestelyyn perustuvasta hankinnasta, vaan lainvastaisesta suorahankinnasta.

Markkinaoikeus totesi päätöksessään, että vuonna 2013 kilpailutetussa hankinnassa oli kyse vanhan hankintalain (348/2007) mukaisesta puitejärjestelystä. KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu uuden hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen, eikä KKV:lla ole toimivaltaa puuttua vanhan lain mukaiseen puitejärjestelyyn perustuviin hankintoihin. Puitejärjestely oli kuitenkin jo päättynyt, ja puitejärjestelyn jatkaminen katsottiin sen ehtojen huomattavaksi muutokseksi, josta olisi pitänyt julkaista uusi hankintailmoitus. Näin ollen Kainuun soten tekemä laitehankinta ei ollut puitejärjestelyyn perustuva, ja KKV:lla oli toimivalta tehdä esitys markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeus katsoi, että puitejärjestelyn päätyttyä Kainuun soten hankinnalle ei ollut lainmukaisia perusteita, ja määräsi KKV:n esityksen mukaisesti Kainuun soten maksamaan valtiolle 25 000 euron seuraamusmaksun.

Lue lisää:

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Niina Ruuskanen, p. 029 505 3871
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.