Marknadsdomstolen påförde samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kajanaland en påföljdsavgift för direktupphandling i strid med upphandlingslagen

Marknadsdomstolen påförde den 13 juni 2019 i enlighet med Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställan Kajanalands samkommun för social- och hälsovård en påföljdsavgift på 25 000 euro för direktupphandling som överskred EU-tröskelvärdena och var i strid med upphandlingslagen.

Samkommunen för social- och hälsovård i Kajanaland fattade den 24 januari 2018 beslut om anskaffning av utrustning för 3D-avbildning. Det totala värdet på upphandlingen av apparaturen är enligt upphandlingsbeslutet över 340 000 euro, vilket överskrider EU:s tröskelvärde. Ingen upphandlingsannons publicerades eftersom samkommunen för hälso- och sjukvård i Kajanaland ansåg att upphandlingen omfattades av en upphandling som hade konkurrensutsattes gemensamt av flera sjukvårdsdistrikt 2013. Avtalen i den konkurrensutsatta upphandlingen hade gått ut redan 2017, men avtalen hade förlängts tillfälligt. KKV ansåg att den upphandling som samkommunen för hälso- och sjukvård i Kajanaland genomförde inte grundade sig på ramavtalet utan handlade om olaglig direktupphandling.

Marknadsdomstolen konstaterade i sitt avgörande att den upphandling som konkurrensutsatts 2013 handlade om ett ramavtal enligt den tidigare lagen om offentlig upphandling (348/2007). KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, det vill säga efter den 1 januari 2017. KKV har inte behörighet att ingripa i upphandlingar som baserar sig på ramavtal enligt den tidigare lagen. Ramavtalet hade ändå redan upphört, och en förlängning av ramavtalet ansågs enligt villkoren i det som en betydande ändring, om vilken en ny upphandlingsannons borde ha publicerats. Alltså grundade sig inte den apparaturupphandling som samkommunen för social- och hälsovård i Kajanaland genomförde på något ramavtal, och KKV hade behörighet att göra en framställan till marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen ansåg att samkommunen för social- och hälsovård i Kajaland inte hade lagliga grunder för direktupphandlingen efter att ramavtalet hade upphört, och påförde i enlighet med KKV:s framställan samkommunen att betala en påföljdsavgift på 25 000 euro till staten.

Läs mer:

Marknadsdomstolens avgörande MAO:273/19 (på finska)

Mer information:
specialsakkunnig Niina Ruuskanen, p. 029 505 3871
fornamn.efternamn@kkv.fi