Markkinaoikeus määräsi seuraamusmaksut Loviisan ja Jämsän kaupungeille hankintalain vastaisista suorahankinnoista

Markkinaoikeus on 12.2.2019 määrännyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esitysten mukaisesti 20 000 euron seuraamusmaksut sekä Loviisan että Jämsän kaupungeille EU-kynnysarvot ylittävistä hankintalain vastaisista suorahankinnoista.

Markkinaoikeus ratkaisi nyt ensimmäistä kertaa tapauksen, jossa KKV on esittänyt seuraamusmaksujen määräämistä lainvastaisista suorahankinnoista. KKV sai toimivallan valvoa hankintalain noudattamista 1.1.2017.

Sidosyksikössä ei saa olla yksityistä pääomaa

Loviisan kaupunki osti hankintailmoitusta julkaisematta helmikuussa 2017 Posintra Oy:ltä elinkeinoelämän kehityspalveluita vuoden 2017 loppuun asti kestävällä sopimuksella. Posintran osakkaina on Loviisan kaupungin lisäksi muun muassa yksityisiä yrityksiä, eivätkä hankintalain sidosyksikköjä koskevat säännökset näin ollen sovellu Loviisan kaupungin Posintralta tekemiin hankintoihin. Yhtiöt, joissa on yksityistä pääomaa, eivät ole hankintalaissa tarkoitettuja sidosyksiköitä, joilta voidaan hankkia tavaroita tai palveluja kilpailuttamatta.

Markkinaoikeus vahvisti 12.2.2019 antamassaan ratkaisussa, että Loviisan kaupungin suorahankinta on tehty vuonna 2017 ja että virastolla on ollut toimivalta esityksen tekemiselle. Ratkaisun mukaan suorahankinta on ollut lainvastainen, ja markkinaoikeus määräsi KKV:n esityksen mukaisesti Loviisan kaupungin maksamaan valtiolle 20 000 euron seuraamusmaksun.

Olennaiset sopimusmuutokset vaativat uudelleenkilpailutuksen

Posti Oy sai Jämsän kaupungin liikelaitoksen ruoka- ja kotiateriakuljetuspalvelut hoidettavakseen vuonna 2016 toteutetun kilpailutuksen perusteella. Jämsän kaupunki muutti 1.7.2017 alkaen hankintasopimusta nostamalla tuntihintoja ja puolittamalla kuljetusten määrän. Lisäksi kuljetukset ajoittuivat uuden sopimuksen myötä toiseen vuorokaudenaikaan. KKV:n mukaan Jämsän kaupunki rikkoi hankintalakia jättämällä kotiateriakuljetuspalvelut uudelleenkilpailuttamatta, ja kyse oli näin ollen hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Markkinaoikeus katsoi 12.2.2019 antamassaan ratkaisussa, että sopimusmuutosten arviointiin tuli soveltaa vuonna 2017 voimaan tullutta lakia ja että sopimusmuutokset olivat olennaisia. Markkinaoikeuden mukaan muutoksista ei ollut sovittu tarpeeksi yksityiskohtaisesti alkuperäisissä sopimuksissa, eikä muutoksia voitu myöskään perustella yllättävillä olosuhdemuutoksilla. Markkinaoikeus määräsi KKV:n esityksen mukaisesti Jämsän kaupungin maksamaan valtiolle 20 000 euron seuraamusmaksun.

Lisätietoja:

tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Lue lisää:

KKV esittää seuraamusmaksuja Loviisan ja Jämsän kaupungeille hankintalain vastaisista suorahankinnoista. KKV:n tiedote 16.2.2018.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 139 §:ssä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolain (434/2003) 53 c §:ssä tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain 140 §:n perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

KKV:n valvontatoimivalta koskee hankintamenettelyjä, jotka on aloitettu hankintalain voimaantulon eli 1.1.2017 jälkeen.