Marknadsdomstolen ålade påföljdsavgifter för Lovisa stad och Jämsä stad för direktupphandling i strid med upphandlingslagen

Marknadsdomstolen har 12.2.2019 enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställningar ålagt påföljdsavgifter på 20 000 euro för Lovisa stad och Jämsä stad för att i strid med upphandlingslagen ha gjort direktupphandlingar som överstiger EU:s tröskelvärden.

Marknadsdomstolen avgjorde nu för första gången ett fall där KKV har yrkat påföljdsavgifter för direktupphandling i strid med lagen. KKV fick 1.1.2017 befogenhet att övervaka att upphandlingslagen följs.

Det får inte finnas privat kapital i en anknuten enhet

I februari 2017 köpte Lovisa stad, utan att publicera en upphandlingsannons, utvecklingstjänster för näringslivet av Posintra Oy genom ett avtal som sträcker sig till slutet av 2017.

Delägare i Posintra är förutom Lovisa stad bland annat privata företag, och därmed kan inte bestämmelserna i upphandlingslagen gällande anknutna enheter tillämpas på de upphandlingar som Lovisa stad har gjort hos Posintra. Bolag där det finns privat kapital inte är sådana anknutna enheter som avses i upphandlingslagen av vilka man kan skaffa varor eller tjänster utan konkurrensutsättning.

Marknadsdomstolen bekräftade i sitt beslut 12.2.2019 att Lovisa stads upphandling har gjorts 2017 och att ämbetsverket har haft befogenhet till framställning. Enligt beslutet har direktupphandlingen stridit mot lagen, och marknadsdomstolen ålade Lovisa stad att betala en påföljdsavgift på 20 000 euro till staten enligt framställning från KKV.

Väsentliga avtalsändringar kräver ny konkurrensutsättning

Utifrån en konkurrensutsättning 2016 fick Posti Ab i uppgift att sköta Jämsä stads affärsverks transporttjänster gällande mat och hemmåltider. Jämsä stad ändrade upphandlingsavtalet från och med 1.7.2017 genom att höja timavgifterna och halvera antalet transporter. Dessutom inföll transporterna enligt det nya avtalet under en annan tidpunkt på dygnet. Enligt KKV bröt Jämsä stad mot upphandlingslagen genom att inte konkurrensutsätta transporterna av hemmåltider på nytt, och sålunda var det fråga om direktupphandling som stred mot upphandlingslagen.

Marknadsdomstolen ansåg i sitt beslut 12.2.2019 att vid bedömningen av ändringarna i avtalet ska lagen som trädde i kraft år 2017 tillämpas och att avtalsändringarna var väsentliga. Enligt marknadsdomstolen hade man inte kommit överens om ändringarna tillräckligt detaljerat i de ursprungliga avtalen, och ändringarna kunde inte heller motiveras med oväntade förändringar i förhållandena. Marknadsdomstolen ålade Jämsä stad att betala en påföljdsavgift på 20 000 euro till staten enligt framställning från KKV.

Ytterligare information:

forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688
fornamn.efternamn@kkv.fi

Läs mer:

KKV yrkar på påföljdsavgifter för städerna Lovisa och Jämsä för direktupphandling i strid med upphandlingslagen. KKV:s meddelande 16.2.2018.

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen. En framställning till marknadsdomstolen kan dock inte göras, om upphandlingsenheten har gjort en i 131 § i upphandlingslagen avsedd annonsering om direktupphandling.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2017.