Myyjän virhevastuuseen merkittäviä uudistuksia – hyvä varautua jo nyt

Kuluttajansuojalain tavarankauppaa koskevia säännöksiä uudistetaan parhaillaan, sillä uusia EU-direktiivejä aletaan soveltaa vuoden 2022 alusta. Lukuisten muutosten lisäksi hallitus esittää lakiin myös uutta lukua digitaalisista sisällöistä ja -palveluista. Virhevastuun kestoaika perustuisi jatkossakin tuotteen odotettuun käyttöikään, eikä sitä olla rajaamassa esimerkiksi kahteen vuoteen.

Lakiuudistuksessa myyjän virhevastuuaika pidettäisiin Suomessa nykyisellään, eli se määräytyisi tavaran oletetun käyttöiän perusteella ja rajautuisi viime kädessä yleisen vanhentumisajan perusteella. EU-direktiivin mukaan virhevastuuajan on oltava vähintään 2 vuotta, mutta jäsenmaat voivat itse päättää pidemmästä ajasta.

KKV pitää erittäin tärkeänä, ettei yrityksille luoda virhevastuusääntelyn kautta kannustimia tuoda markkinoille nopeasti rikkoutuvia tai ennenaikaisesti vanhentuvia hyödykkeitä.

”Ympäristön, kuluttajien ja taloudellisesti kestävän kehityksen kannalta on tärkeää, että tavarat ovat kestäviä ja pitkäikäisiä”

– Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Muutoksia virhetilanteisiin, takuuseen ja käytetyn tavaran myymiseen

Kuluttajan asema tavarankauppaa koskevissa virhetilanteissa on vahvistumassa uuden lain myötä. Jos tavarassa ilmenee virhe vuoden kuluessa sen vastaanottamisesta, virheen oletettaisiin olleen tavarassa jo ostettaessa, ellei esimerkiksi tavaran normaali kestoikä ole alle vuosi. Nykyisin tämä ns. olettama-aika on kuusi kuukautta. 12 kuukauden sääntöä ehdotetaan myös digitaalisille sisällöille ja digitaalisille palveluille.

Uuden lain myötä tavarankaupassa olisi aina annettava ostajalle takuutodistus pysyvällä tavalla, kirjallisesti tai sähköisesti. Nykyään takuutodistus on annettava kirjallisesti vain ostajan pyytäessä.

Käytetyn tavaran virheellisyyttä olisi arvioitava jatkossa samoin perustein kuin uuden tavaran virheellisyyttä. Nykyinen lainkohta, jonka mukaan tavaran voi myydä ”sellaisena kuin se on” poistuu kokonaan.

Kuluttaja voi valita oikaisutavan

Tavaran virhetilanteissa kuluttajalla olisi lähtökohtaisesti vapaus valita, vaatiiko hän tavaran korjaamista vai vaihtamista. Myyjän ei kuitenkaan ole pakko oikaista virhettä, jos siihen on ylitsepääsemätön este tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia.

Uusilla säännöksillä pyritään myös ehkäisemään korjauskierteitä ja siksi kuluttajalla olisi pääsääntöisesti oikeus hinnanalennukseen tai kaupan purkuun jo yhden tuloksettoman korjaus- tai vaihtoyrityksen jälkeen.

Jos ostaja vaihtaa virheellisen tavaran, hänellä ei ole velvollisuutta maksaa sen normaalista käytöstä vaihtamista edeltävältä ajalta. Myyjällä olisi kuitenkin oikeus saada ostajalta korvaus sellaisesta tavaran kulumisesta, joka johtuu muusta kuin normaalista käytöstä.

Sääntelyn piiriin myös datalla hankitut digisopimukset

Kuluttajille tarjotaan yhä useammin sopimuskokonaisuuksia, jotka sisältävät tavaroita, digitaalista sisältöä ja muita palveluja. Myös tavarat sisältävät yhä enemmän digitaalista sisältöä.

Lakiin lisätään uusi luku, joka koskee digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita. Se kattaa esimerkiksi tietokoneohjelmat, digitaaliset pelit ja sähköiset kirjat, samoin kuin sopimukset, jotka koskevat pilvipalveluiden ja sosiaalisen median kaltaisia palveluja. Säännöksiä sovellettaisiin paitsi sopimuksiin, joiden kauppahinta maksetaan rahana, myös sopimuksiin, joiden perusteella kuluttaja on sitoutunut luovuttamaan yritykselle henkilötietoja.

Yritys voi tietyin edellytyksin tehdä pidemmän ajan kuluessa toimitettaviin digitaalisiin sisältöihin ja palveluihin muutoksia, kuten päivityksiä ja parannuksia.

”Kannatamme sitä, että tavarankaupan ja digisopimusten virhevastuusääntely on johdonmukaista. Sekin tuo selkeyttä, kun samat säännöt pätevät myyntitavasta riippumatta, niin liiketiloissa kuin etämyynnissä tehtävissä kaupoissa”

– Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Päivitysten toimittamisesta myyjän velvollisuus

Digitaaliset sisällöt ja -palvelut sekä digitaalisia elementtejä sisältävät tavarat vaativat yleensä päivityksiä. Myyjän on varmistettava, että tarpeellisista päivityksistä kerrotaan ja että päivitykset toimitetaan ostajalle määrätyn ajanjakson ajan.

Kuluttaja voisi vapaasti päättää, asentaako hän toimitetut päivitykset. Jos ostaja päättää olla asentamatta päivityksiä, hän ei voi olettaa hyödykkeen säilyvän sopimuksen mukaisena, eikä myyjä tietyin edellytyksin ole vastuussa mahdollisesta virheestä, jonka puuttuva päivitys aiheuttaa.