Betydande förnyelser i säljarens ansvar för fel – bra att förbereda sig redan nu

Konsumentskyddslagens bestämmelser om varuhandeln revideras som bäst, eftersom de nya EU-direktiven börjar tillämpas från början av 2022. Utöver ett flertal ändringar föreslår regeringen också att ett nytt kapitel om digitalt innehåll och digitala tjänster fogas till lagen. Tiden för ansvaret för fel ska även i fortsättningen grunda sig på produktens förväntade livslängd och den ska inte begränsas till exempel till två år.

Enligt lagreformen ska tiden för säljarens ansvar för fel i Finland inte ändras, utan ansvaret för fel ska grunda sig på varans förväntade livslängd och i sista hand begränsas av den allmänna preskriptionstiden. Enligt EU-direktivet ska tiden för ansvaret för fel vara minst 2 år, men medlemsländerna kan själva besluta om en längre tid.

KKV anser att det är mycket viktigt att det inte genom regleringen av felansvar skapas incitament för företag att ta in sådana nyttigheter på marknaden som snabbt går sönder eller föråldras i förtid.

"Med tanke på miljön, konsumenterna och en ekonomiskt hållbar utveckling är det viktigt att varorna är hållbara och långlivade"

– Konsumentombudsman Katri Väänänen

Ändringar gällande felsituationer, garanti och försäljning av begagnade varor

I och med reformen förbättras konsumentens ställning vid fel i varuhandeln. Om varan visar sig vara felaktig inom ett år från att konsumenten mottagit varan, antas felet ha funnits redan vid köpet, om inte till exempel varans normala livslängd är kortare än ett år. För närvarande är denna så kallade presumtionstid sex månader. Enligt förslaget ska tolvmånadersregeln gälla också för digitalt innehåll och digitala tjänster.

I och med den nya lagen ska köparen alltid få ett garantibevis på ett varaktigt sätt, skriftligen eller elektroniskt. I dagens läge måste garantibevis ges skriftligen endast på köparens begäran.

Ett fel i en begagnad vara ska i fortsättningen bedömas på samma grunder som ett fel i en ny vara. Det nuvarande lagrummet enligt vilket en vara kan säljas ”som den är” försvinner helt.

Konsumenten kan själv välja rättelsesättet

När en vara visar sig ha ett fel har konsumenten i princip friheten att välja om han eller hon kräver att varan repareras eller byts ut. Säljaren är dock inte tvungen att rätta till felet om det finns ett oöverkomligt hinder för det eller om det skulle medföra oskäliga kostnader för säljaren.

Med de nya bestämmelserna strävar man också efter att förebygga situationer där en vara repareras oskäligt många gånger och därför har konsumenten i regel rätt till prisavdrag eller hävning av köpet redan efter ett reparations- eller bytesförsök som inte lett till resultat.

Om köparen byter ut den felaktiga varan, är han eller hon inte skyldig att betala för varans normala användning för tiden före bytet. Säljaren har dock rätt att få ersättning av köparen för sådant slitage på varan som beror på annat än normal användning.

Även digitala avtal som ingåtts med data omfattas av regleringen

Konsumenterna erbjuds allt oftare avtalshelheter som innehåller varor, digitalt innehåll och andra tjänster. Även varor innehåller digitalt innehåll i allt högre grad.

Till lagen fogas ett nytt kapitel som gäller digitalt innehåll och digitala tjänster. Den omfattar till exempel datorprogram, digitala spel och elektroniska böcker, liksom avtal om tjänster som molntjänster och sociala medier. De nya bestämmelserna ska inte bara tillämpas på avtal som förbinder en konsument till att betala en köpesumma i pengar, utan också på avtal som förbinder en konsument att lämna ut personuppgifter till ett företag.

Företag kan under vissa förutsättningar göra ändringar i digitala innehåll och tjänster som levereras under en längre tid, såsom uppdateringar och förbättringar.

"Vi understöder en konsekvent reglering av varuhandeln och digitala avtal då det gäller säljarens ansvar för fel. För tydlighetens skull är det bra att samma regler gäller oberoende av försäljningssätt, såväl i affärslokaler som i distansförsäljning"

– Konsumentombudsman Katri Väänänen

Att leverera uppdateringar blir säljarens ansvar

Digitalt innehåll och digitala tjänster samt varor som innehåller digitala delar kräver i allmänhet uppdateringar. Säljaren ska se till att informera om och leverera de nödvändiga uppdateringarna till köparen under en bestämd tidsperiod.

Konsumenten kan bestämma fritt om han eller hon installerar de levererade uppdateringarna. Om köparen beslutar att inte installera uppdateringarna kan han eller hon inte anta att nyttigheten hålls i avtalsenligt skick. Säljaren är inte heller under vissa förutsättningar ansvarig för ett eventuellt fel som orsakats av en utebliven uppdatering.