OM:n työryhmä julkaisi ehdotuksensa kuluttajariitojen ratkaisumenettelyjen tehostamiseksi

Oikeusministeriön työryhmä julkaisi 16.4.2015 ehdotuksen siitä, miten kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi tulisi panna Suomessa täytäntöön. Tavoitteena on muun muassa nopeuttaa kuluttajariitojen ratkaisua.

Kaikissa jäsenmaissa tulee direktiivin mukaan olla kaikki kuluttajakaupan toimialat kattavia tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä, joiden käsiteltäväksi kuluttajat voivat saattaa tavaroiden tai palvelujen kauppaan liittyvät valituksensa. Koska Suomessa on jo olemassa kattava riidanratkaisuelinten verkosto, uusien elinten perustamista ei pidetä tarpeellisena.

Direktiivin implementoinnin lisäksi työryhmä käsitteli FINEn tekemää aloitetta vakuutusasioiden keskittämisestä yksinomaan FINEen. Tällä hetkellä kuluttaja voi valita käsittelypaikaksi myös kuluttajariitalautakunnan. Työryhmän mielestä keskittämisestä saatavat hyödyt eivät kuitenkaan olisi niin merkittäviä, että nykyistä, hyvin toimivaa järjestelmää olisi perusteltua muuttaa, muun muassa seuraavin perustein:

Suomessa kuluttajansuojaviranomaisten toimivalta on lähtökohtaisesti yleinen, kaikkia toimialoja koskeva. Tätä on pidetty suomalaisen kuluttajansuojajärjestelmän vahvuutena. Sen avulla kuluttajaoikeuden ratkaisukäytäntö voidaan pitää yhtenäisenä – toisin sanoen voidaan ottaa huomioon alakohtaisia erityispiirteitä, mutta samalla huolehtia siitä, että kuluttaja- ja sopimusoikeudellisia perusperiaatteita noudatetaan samalla tavalla alasta riippumatta. Vakuutusriitoihin liittyy usein erityiskysymyksiä, joita ei tule arvioitaviksi muita kuluttajasopimuksia koskevissa riidoissa. Vakuutussopimus on kuitenkin tyypillinen kuluttajasopimus ja siksi olisi tärkeää, ettei vakuutusoikeus eriydy liikaa omaksi oikeudenalakseen kuluttajaoikeuden sisällä.

Kuluttajariitalautakunnan yleistoimivalta mahdollistaa myös sen, että kuluttaja voi saada samaan tapahtumaan perustuvat erilliset riita-asiat vireille samassa elimessä. Tämä on tarkoituksenmukaista esimerkiksi silloin, kun autokorjaamon huolimattomuudesta aiheutuu vahinkoa kuluttajan autolle. Kuluttajariitalautakunta voi tällöin käsitellä sekä autovakuutusta, korjaamon vastuuvakuutusta että hinnan palauttamista tai alentamista koskevat vaatimukset.

Nykytilan muuttaminen edellyttäisi, että hyödyt olisivat keskittämisestä syntyviä haittoja merkittävästi suuremmat. Keskittämisestä olisi kyllä saatavissa säästöjä ja tehokkuushyötyjä, mutta kuluttajariita-asioita varten ei silloin enää olisi yleistoimivaltaista riidanratkaisuelintä. Työryhmän näkemyksen mukaan keskittämisestä saatavat hyödyt eivät ole niin merkittäviä, että olisi perusteltua muuttaa nykyistä, hyvin toimivaa kahden rinnakkaisen lautakunnan järjestelmää.

Katso myös:
Oikeusministeriön tiedote 16.4.2015
Työryhmän mietintö