Päivittäistavarakauppaa koskeva kilpailulain säännös voimaan 1. tammikuuta

Kilpailulain määräävän markkina-aseman väärinkäytön kieltoa voidaan lain uuden 4a-pykälän myötä soveltaa sellaisiin yrityksiin, joiden valtakunnallinen markkinaosuus päivittäistavaroiden vähittäismyynnin markkinoilla ylittää 30 prosenttia. Säännös koskee nykyisessä markkinatilanteessa K- ja S-ryhmien keskusliikkeitä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on syksyn 2013 aikana keskustellut päivittäistavarakaupan toimijoiden kanssa sekä toimijoiden itsensä esiin nostamista kysymyksistä että viraston aiemmissa selvityksissä esiin nousseista kilpailua koskevista huolenaiheista. Edelleen jatkuvien neuvottelujen tavoitteena on tunnistaa riskit määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä ja välttää jo ennakolta ristiriidat lain kanssa. Vastuu säännöksen noudattamisesta on kuitenkin yrityksillä itsellään; kilpailuviranomaisella ei ole mahdollisuutta antaa asiasta yleisiä, sitovia ohjeita, koska määräävää markkina-asemaa koskevan säännöksen soveltaminen vaatii aina tapauskohtaista arviointia.

KKV on lisäksi käynnistämässä tarkemmat selvitykset muun muassa kanta-asiakasjärjestelmistä ja niiden vaikutuksista kilpailuun sekä tavarantoimittajien pääsystä kaupan menekkitietoihin. Viraston tulevissa selvityksissä tullaan tarkastelemaan lähemmin myös kaupan omiin tuotemerkkeihin liittyviä menettelytapoja.

Kilpailulain tavoitteena on suojata ensisijaisesti kilpailua, ei yksittäisiä yrityksiä

Kilpailulain tarkoituksena on suojella tehokasta kilpailuprosessia kokonaisuutena, ei yksittäisiä elinkeinonharjoittajia. Lain säännöksiä ei ole tarkoitettu sovellettaviksi yksittäisten yritysten välisissä riitatilanteissa, ellei niihin samalla liity terveen ja toimivan kilpailun vaarantumista.

KKV voi kilpailulain mukaan ryhtyä toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi, jos se katsoo yritysten toiminnan rajoittavan kilpailua lain säännöksissä tarkoitetulla tavalla ja toimenpiteisiin ryhtyminen on tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi markkinoilla.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä voivat yleisesti ottaen olla sellaiset menettelytavat, jotka johtavat muiden toimijoiden kilpailunvastaiseen poissuljentaan markkinoilta tai ovat markkinavoiman kohtuutonta hyväksikäyttöä. Uusi säännös ei muuta määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevaa tunnusmerkistöä.

Lue myös seuraavat tiedotteet ja selvitykset: