Konkurrenslagens bestämmelse om dagligvaruhandeln i kraft den 1 januari

Konkurrenslagens förbud mot missbruk av dominerande marknadsställning kan genom den nya 4 a-paragrafen tillämpas på företag som har en marknadsandel om minst 30 procent av detaljförsäljningen i dagligvaruhandeln i Finland. I nuvarande marknadssituation gäller bestämmelsen K- och S-gruppernas centralaffärer.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har under hösten 2013 diskuterat med aktörerna inom dagligvaruhandeln, både frågor som aktörerna själva tagit upp och konkurrensproblem som kommit fram i verkets tidigare utredningar. Förhandlingarna, som fortfarande pågår, syftar till att identifiera riskerna förenade med en dominerande marknadsställning och till att förebygga lagstridigheter. Det är dock företagen själva som har ansvar för att bestämmelsen efterlevs; konkurrensmyndigheten har inte möjlighet att ge allmänna, bindande instruktioner i frågan, eftersom det alltid är nödvändigt med bedömning fall för fall när bestämmelsen om dominerande marknadsställning tillämpas.

KKV håller dessutom på att inleda närmare utredningar om bland annat stamkundssystemen och deras inverkan på konkurrensen samt om varuleverantörernas tillgång till uppgifter om åtgång. I framtida utredningar kommer verket också att närmare undersöka handelns förfaranden i fråga om de egna varumärkena.

Syftet med konkurrenslagen är i första hand att skydda konkurrensen, inte enskilda företag

Syftet med konkurrenslagen är att skydda en effektiv konkurrensprocess som helhet, inte enskilda näringsidkare. Bestämmelserna i lagen är inte avsedda att tillämpas vid tvister mellan enskilda företag, om tvisterna inte samtidigt anknyter till äventyrande av en sund och fungerande konkurrens.

Enligt konkurrenslagen kan KKV vidta åtgärder för att undanröja en konkurrensbegränsning eller dess skadliga verkningar, om verket anser att företagens verksamhet begränsar konkurrensen på det sätt som avses i lagens bestämmelser och det är behövligt att vidta åtgärder för tryggande av en sund och fungerande konkurrens på marknaden.

Missbruk av dominerande ställning kan allmänt taget bestå av förfaranden som leder till att andra aktörer utestängs från marknaden i strid med konkurrensen eller som utgör ett oskäligt utnyttjande av marknadskraften. Den nya bestämmelsen ändrar inte rekvisitet för missbruk av dominerande marknadsställning.

Läs även följande meddelanden (på svenska) och utredningar (på finska):

  • Konkurrensverkets meddelande 10.1.2012 (Päivittäistavarakauppaa koskeva selvitys: Kuinka kaupan ostajavoima vaikuttaa kaupan ja teollisuuden välisiin suhteisiin?)
  • KKV:s meddelande 27.3.2013 (Alkutuotantoselvitys: Mitkä tekijät vaikuttavat alkutuotannon kilpailuolosuhteisiin?)
  • KKV:s meddelande 6.6.2013 (Kaupan sijainnin sääntelyä koskeva selvitys: Alalle pääsyn ja kilpailun edistämisen näkökulma)