Postilain muutosehdotus ei varmista sanomalehtien viisipäiväistä jakelua – Myös jakelutuen suunniteltu toteutus ongelmallinen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon postilain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta sekä asetusluonnoksesta, joka koskee valtionavustuksena myönnettävää sanomalehtien määräaikaista jakelutukea. KKV pitää tärkeänä, että sanomalehtien jakelu säilyy viisipäiväisenä. Jakelutuki ei kuitenkaan ole ehdotetussa muodossaan toimiva keino viisipäiväisen jakelun turvaamiseen.

Postilain muuttamista koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että nykyisestä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirryttäisiin kolmipäiväiseen keräilyyn ja jakeluun. Niillä alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakelua eikä siksi myöskään täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua, otettaisiin käyttöön määräaikainen jakelutuki.

KKV pitää pyrkimyksiä sääntelyn keventämiseen ymmärrettävinä, koska kirjepostin merkitys on vähentynyt merkittävästi digitalisaation seurauksena. Kaikilla kansalaisilla ei ole riittäviä taitoja tai mahdollisuuksia käyttää digitaalisia viestintävälineitä tai lukea digitaalisia lehtiä. KKV pitääkin tärkeänä, että yleispalveluun sisältyvien palveluiden säännöllisyys ja sanomalehtijakelun viisipäiväisyys pyritään säilyttämään. Myös kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta olisi syytä varmistaa, että lehdet voi edelleen saada paperisina.

Jakelutukea arvioitava uudelleen

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu kilpailutettava jakelutuki voisi KKV:n mukaan olla yksi mahdollinen keino varmistaa viisipäiväinen sanomalehtijakelu. Viraston mukaan olisi kuitenkin ollut syytä selvittää myös vaihtoehtoisia malleja sekä niiden kustannuksia ja vaikutuksia ja valita arvioinnin jälkeen tarkoituksenmukaisin tapa.

KKV:n arvion mukaan esitettyyn jakelutukimalliin liittyy merkittäviä ongelmia. Riskinä on, että Posti on jakelutuen kilpailutuksissa ainoa tarjoaja, tai kilpailu on joka tapauksessa vähäistä. Jos kilpailua ei synny, jakelutuen tarve voi nousta huomattavasti.

Jos valtion talousarviossa osoitettu määräraha ei riitä asetuksessa määritellyn julkisen palveluvelvoitteen toteuttamiseen kaikilla kilpailutusalueilla, sanomalehtijakelu pyrittäisiin hallituksen esityksen mukaan varmistamaan asettamalla Postille yleispalveluvelvoite sellaisilla alueilla, johon ei kilpailutetun jakelutuenkaan avulla saatu viisipäiväistä sanomalehtijakelua tarjoavaa yritystä. Yleispalveluvelvoitteen asettaminen ei automaattisesti varmista sanomalehtijakelun toteutumista, koska yleispalveluvelvoite ei tällä hetkellä koske sanomalehtien jakelua eikä sanomalehtien jakelu ole postilain soveltamisalan piirissä.