Förslaget till ändring av postlagen tryggar inte tidningsutdelning fem dagar i veckan – även det planerade genomförandet av utdelningsstöd är problematiskt

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har gett kommunikationsministeriet ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition om ändring av postlagen samt om utkastet till förordning som gäller ett tidsbundet understöd för tidningsutdelning som beviljas som statsunderstöd. KKV anser det viktigt att tidningar fortsättningsvis delas ut fem dagar i veckan. Utdelningsstöd är dock inte i sin föreslagna form ett fungerande sätt att trygga utdelningen.

I utkastet till regeringens proposition om ändring av postlagen ingår ett förslag om att man ska övergå från nuvarande insamling och utdelning fem dagar i veckan, som hör till postens samhällsomfattande tjänster, till insamling och utdelning tre dagar i veckan. I områden där det inte finns någon tidig utdelning av tidningar på kommersiella villkor, och därför inte heller fullständig tidig utdelning fem dagar i veckan, införs ett tidsbundet utdelningsstöd.

KKV anser att strävan efter att lätta upp regleringen är förståelig, eftersom brevpostens betydelse har minskat anmärkningsvärt till följd av digitaliseringen. Alla medborgare har inte tillräckliga kunskaper eller möjligheter att använda digitala kommunikationsmedel eller läsa digitala tidningar. KKV anser därför att det är viktigt att man strävar efter att bevara den regelbundna service som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och tidningsutdelning fem dagar i veckan. Med tanke på medborgarnas jämlikhet är det även skäl att säkerställa fortsatt tillgång till papperstidningar.

Utdelningsstödet ska bedöms på nytt

Det konkurrensutsatta utdelningsstödet som föreslås i regeringens propositionsutkast kan enligt KKV vara ett möjligt sätt att säkerställa tidningsutdelning fem dagar i veckan. Enligt verket borde man dock också ha utrett alternativa modeller samt deras kostnader och effekter och därefter valt det mest ändamålsenliga sättet.

Enligt KKV:s bedömning finns det betydande problem med den föreslagna modellen för utdelningsstöd. Det finns en risk för att Posti är den enda anbudsgivaren i konkurrensutsättningen av utdelningsstödet, eller att konkurrensen i varje fall är liten. Om ingen konkurrens uppstår kan behovet av utdelningsstöd öka avsevärt.

Om det anslag som anvisats i statsbudgeten inte räcker till för att fullgöra den i förordningen fastställda skyldigheten att tillhandahålla offentliga tjänster inom alla områden som konkurrensutsätts, ska man enligt regeringens proposition sträva efter att säkerställa tidningsutdelningen genom att ålägga Posti skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster i sådana områden där man inte ens med hjälp av konkurrensutsatt utdelningsstöd fått fram ett företag som erbjuder tidningsutdelning fem dagar i veckan. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster säkerställer inte automatiskt tidningsutdelningen, eftersom skyldigheten för närvarande inte gäller tidningsutdelning, och tidningsutdelning inte omfattas av postlagen.