Puhelinmyynnin haittavaikutukset huomioitava lakiuudistuksessa paremmin – tutkimustulokset puoltavat tiukentamista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on antanut lausuntonsa oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä, joka koskee puhelin- ja kotimyynnin lainsäädännön uudistamista. KKV katsoo, että puhelinmyynnin sääntelyä tulee kiristää ja kiinnittää lausunnossaan myös huomiota vaikutustenarvioinnin tärkeyteen. Puhelinmyynnin ongelmista ja niiden laajuudesta on olemassa kiistatonta tutkimusnäyttöä.

Kuluttaja-asiamies on useiden vuosien ajan esittänyt puhelinmyyntisääntelyn tiukentamista kuluttajille aiheutuvien merkittävien haittojen vuoksi. Sama tavoite on nostettu myös hallitusohjelmaan. Lakiesitystä valmistellut oikeusministeriön työryhmä ei mietinnössään ehdota puhelinmyyntiin tiukennuksia, ja siksi työryhmään osallistunut kuluttaja-asiamies jätti mietintöön eriävän mielipiteen. Elokuun lausuntokierroksessa KKV kiinnittää myös huomiota siihen, että puhelinmyynnin sääntelyn muuttamisen vaikutuksia on arvioitava riittävästi.

Kuluttajat kaipaavat tutkitusti tiukempaa linjaa

KKV katsoo, että puhelinmyynnin ongelmista ja kuluttajien kokemuksista on olemassa kiistatonta tutkimusnäyttöä, mutta työryhmämietinnössä ei ole annettu sille riittävää painoarvoa. KKV:n vuonna 2020 toteuttama laaja puhelinmyyntiä koskeva tutkimushanke osoittaa selvästi, että puhelinmyynnin sääntelylle on paitsi selvä tarve, myös kuluttajien vahva tuki.

”Mielestämme kuluttajien ääni ei tällä hetkellä tule kuuluviin riittävän hyvin. Tiedämme, että valtaosa toivoo tiukempia rajoituksia, koska puhelinmyynti koetaan häiritseväksi ja painostavaksi. Nyt on vihdoin aika saada lainsäädäntö toimivammaksi”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Miten sääntely vaikuttaa yrityksiin?

KKV katsoo, että mietinnössä tulisi olla kattavampaa arviointia siitä, millaisia vaikutuksia puhelinmyyntisääntelyn kiristämisellä olisi elinkeinonharjoittajiin. Esimerkiksi kirjallista vahvistusta, jossa sopimus syntyy vasta silloin, kun kuluttaja hyväksyy kirjallisesti puhelinmyyjältä saamansa tarjouksen, arvioidaan pääasiassa vain yhden Ruotsia koskevan esimerkin avulla. Kirjallinen vahvistus on kuitenkin ollut käytössä jo usean vuoden ajan monessa muussakin EU-maassa. Mietinnössä ei myöskään huomioida lainkaan Ruotsin Tillväxtverketin huhtikuussa 2021 julkaisemaa raporttia, jonka mukaan kirjallisen vahvistuksen käyttöönoton taloudelliset vaikutukset jäivät arvioitua pienemmiksi.

Sen sijaan työryhmämietinnössä viitataan elinkeinoelämän omiin jäsenkyselyihin, jotka eivät ole julkisesti saatavissa. Niiden pohjalta julkisuudessakin on esitetty arvioita, että tiukempi sääntely veisi puhelinmyyntiyritysten myynnistä kymmeniä prosentteja. Työryhmämietinnössä ei kuitenkaan ole avattu sitä, mihin arviot perustuvat.

”Kirjallinen vahvistus saattaisi lisätä yritysten kustannuksia, mutta toisaalta se voisi esimerkiksi vähentää asiakkaiden reklamaatioita, asiakaspalvelun kuormitusta ja mainehaittoja. Myös puhelinmyynnin imago voisi kohentua, mikä edistäisi markkinoiden toimivuutta”, sanoo Katri Väänänen.

Useita vaihtoehtoa sääntelyn tiukentamiselle

Koska osa oikeusministeriön työryhmän jäsenistä pitää puhelinmyyntiä koskevien säännösten tiukentamista perusteltuna, työryhmä on esityksen jatkovalmistelua varten laatinut säännösehdotuksen, jonka mukaan puhelinmyynnissä otettaisiin käyttöön kirjallinen vahvistus.

Kuluttaja-asiamies kannattaa kirjallisen vahvistuksen käyttöönottoa, sillä se parantaisi kuluttajan mahdollisuuksia tehdä tietoisia ostopäätöksiä. Myös se, että sopimus ei synny välittömästi puhelinkeskustelun aikana parantaa erityisesti niiden kuluttajien asemaa, joiden kyky ymmärtää sopimuksen sisältö puhelun aikana on heikentynyt esimerkiksi iän, sairauden tai puutteellisen kielitaidon takia.

Vahvemmin ongelmia ehkäisevä vaihtoehto olisi kuitenkin niin sanottu opt in -malli, jossa puhelinmyynti olisi sallittu vain niille kuluttajille, jotka ovat antaneet siihen etukäteen luvan. KKV:n tekemässä kyselyssä 81 prosenttia kuluttajista kannatti tätä mallia.

Toimiva vaihtoehto voisi myös olla puhelinmyyntinumeroihin liitettävä etuliite, jonka perusteella kuluttaja tunnistaisi soittajan puhelinmyyjäksi jo ennen puheluun vastaamista ja voisi varautua myyntitilanteeseen nykyistä paremmin.

Lue lisää: