Olägenheterna med telefonförsäljningen bör beaktas bättre i lagreformen – forskningsresultaten talar för en skärpning

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har gett sitt utlåtande om justitieministeriets arbetsgrupps betänkande om revidering av lagstiftningen om telefon- och hemförsäljning. KKV anser att regleringen av telefonförsäljningen bör skärpas och fäster också i sitt utlåtande uppmärksamhet vid hur viktig konsekvensbedömningen är. Det finns obestridliga forskningsrön om problemen med telefonförsäljning och deras omfattning.

Konsumentombudsmannen har under flera år föreslagit att skärpa regleringen av telefonförsäljningen på grund av att den medför betydande olägenheter för konsumenterna. Samma mål har också inkluderats i regeringsprogrammet. Justitieministeriets arbetsgrupp som berett lagförslaget föreslår inga skärpningar i telefonförsäljningen i sitt betänkande och därför anmälde konsumentombudsmannen som deltog i arbetsgruppen en avvikande mening till betänkandet. Vid remissbehandlingen i augusti fäster KKV också uppmärksamhet vid att konsekvenserna av att ändra regleringen av telefonförsäljningen måste bedömas tillräckligt.

Forskning visar att konsumenterna önskar en striktare linje

KKV anser att det finns obestridliga forskningsrön om problemen med telefonförsäljning och konsumenternas erfarenheter, men arbetsgruppens betänkande har inte gett dessa tillräcklig vikt. Det omfattande forskningsprojekt om telefonförsäljning som KKV genomförde 2020 visar tydligt att det inte bara finns ett tydligt behov av att reglera telefonförsäljningen, utan också ett starkt stöd för detta från konsumenternas sida.

”Vi anser att konsumenternas röst för närvarande inte hörs tillräckligt väl. Vi vet att majoriteten önskar strängare begränsningar, eftersom telefonförsäljningen upplevs som störande och påtryckande. Nu är det äntligen dags att få lagstiftningen att fungera bättre”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Hur påverkar regleringen företagen?

KKV anser att betänkandet borde innehålla en mer omfattande bedömning av vilka konsekvenser en skärpning av telefonförsäljningsregleringen skulle ha för näringsidkarna. Till exempel en skriftlig bekräftelse, där ett avtal ingås först när konsumenten skriftligen godkänner ett erbjudande från telefonförsäljaren, bedöms i huvudsak med hjälp av ett enda exempel som gäller Sverige. Skriftlig bekräftelse har dock använts redan i flera år i många andra EU-länder. I betänkandet beaktas inte heller den rapport som Tillväxtverket i Sverige publicerade i april 2021, enligt vilken de ekonomiska effekterna av införandet av en skriftlig bekräftelse var mindre än beräknat.

I arbetsgruppens betänkande hänvisas däremot till näringslivets egna medlemsenkäter som inte är offentligt tillgängliga. Utifrån dessa har det även i offentligheten framförts bedömningar om att en strängare reglering skulle minska telefonförsäljningsföretagens försäljning med tiotals procent. I arbetsgruppsbetänkandet har man dock inte klargjort vad bedömningarna grundar sig på.

”En skriftlig bekräftelse kan öka företagens kostnader, men å andra sidan kan den till exempel minska kundernas reklamationer och belastningen på kundservicen samt förbättra företagens anseende. Även telefonförsäljningens image kunde förbättras, vilket skulle främja marknadens funktionalitet”, säger Katri Väänänen.

Flera alternativ för att skärpa regleringen

Eftersom en del av medlemmarna i justitieministeriets arbetsgrupp anser det vara motiverat att skärpa bestämmelserna om telefonförsäljning, har arbetsgruppen utarbetat ett förslag till bestämmelse för den fortsatta beredningen av propositionen om att börja använda en skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning.

Konsumentombudsmannen understöder ibruktagandet av en skriftlig bekräftelse, eftersom det skulle förbättra konsumentens möjligheter att fatta medvetna köpbeslut. Det faktum att ett avtal inte kan ingås omedelbart under telefonsamtalet förbättrar i synnerhet ställningen för de konsumenter vars förmåga att förstå avtalets innehåll under samtalet har försämrats till exempel på grund av ålder, sjukdom eller bristfälliga språkkunskaper.

Ett alternativ som i högre grad förebygger problemen är dock den så kallade opt in-modellen, där telefonförsäljning endast är tillåten till de konsumenter som på förhand har gett tillstånd till det. I KKV:s enkät understödde 81 procent av konsumenterna denna modell.

Ett fungerande alternativ skulle också kunna vara att bifoga ett prefix till telefonförsäljningsnumren, utifrån vilket konsumenten skulle kunna identifiera uppringaren som telefonförsäljare redan innan han eller hon svarar på samtalet. Då skulle konsumenten kunna förbereda sig på försäljningssituationen bättre än tidigare.

Läs mer: