Uudet horisontaaliset ryhmäpoikkeusasetukset ja suuntaviivat tärkeitä välineitä sekä KKV:lle että yrityksille

Euroopan komissio hyväksyi tutkimus- ja kehityssopimuksia (t&k) ja erikoistumissopimuksia koskevista ryhmäpoikkeusasetuksista ja horisontaalisista suuntaviivoista uudet versiot 1.6.2023. Sekä yritykset että Kilpailu- ja kuluttajavirasto voivat hyödyntää uudistuneita asetuksia ja suuntaviivoja arvioidessaan kilpailijoiden välisten yhteistyösopimusten sallittavuutta. Suuntaviivoissa annetaan myös ensimmäistä kertaa ohjeistusta kilpailijoiden välisten kestävään kehitykseen tähtäävien yhteistyöjärjestelyiden kilpailuoikeudellisesta arvioinnista.

Euroopan komissio aloitti vuonna 2020 horisontaalisia yhteistyösopimuksia koskevien sääntöjen perusteellisen uudelleenarvioinnin. Yli kymmenen vuotta vanhojen sääntöjen katsottiin olevan edelleen hyödyllisiä, mutta osin vanhentuneita nykyisen markkina- ja oikeustapauskehityksen valossa. Uudet asetukset astuvat voimaan 1. heinäkuuta 2023 ja suuntaviivat sen jälkeen, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Yksi horisontaalisten suuntaviivojen keskeinen uudistus on kestävän kehityksen sopimuksia koskeva ohjeistus. Suuntaviivojen uudessa luvussa selvennetään, että kilpailusäännöt eivät lähtökohtaisesti estä tekemästä kilpailijoiden välisiä sopimuksia, joilla pyritään kestävän kehityksen mukaiseen tavoitteeseen. Suuntaviivat myös ohjeistavat yrityksiä ensimmäistä kertaa kilpailijoiden välisten yhteistarjousten hyväksyttävyyden arvioinnissa. Lisäksi suuntaviivat sisältävät aiempaa kattavampia ohjeita yritysten välisen tietojenvaihdon arviointiin. Ryhmäpoikkeusasetusten keskeiset uudistukset koskevat kilpailuoikeuden soveltamisalan ulkopuolelle jäävien sopimustyyppien laajentamista ja selkeyttämistä.

Suuntaviivoissa esille nostetut uudet teemat ovat Suomessakin keskeisiä, joten niitä koskeva ohjeistus on kansallisestakin näkökulmasta tervetullutta. Asetukset ja suuntaviivat tarjoavat ohjeistusta sekä yrityksille että KKV:lle horisontaalisten yhteistyösopimusten arvioinnin tueksi.