Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisu voimajohtokartellin kestoa koskevassa asiassa

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 14.1.2021 ratkaisun Suomen korkeimman hallinto-oikeuden sille esittämään ennakkoratkaisupyyntöön, joka koski kilpailurikkomuksen keston arviointia voimajohtorakentajien välisessä kartellissa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti vuonna 2014 markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä voimajohtorakentaja Eltelille kilpailijoiden välisestä kielletystä yhteistyöstä toisen voimajohtorakentajan, Empower Oy:n kanssa. Empower vapautettiin seuraamusmaksusta, koska se paljasti kartellin KKV:lle. Markkinaoikeus hylkäsi KKV:n esityksen sillä perusteella, että seuraamusmaksuesitys oli tehty kilpailunrajoituslaissa säädetyn viiden vuoden määräajan jälkeen. KKV valitti markkinaoikeuden ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KKV:n näkemyksen mukaan esitys oli jätetty määräajassa.

Korkein hallinto-oikeus pyysi asiassa ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. Ennakkoratkaisupyynnössä oli kyse siitä, milloin kartellirikkomuksen katsotaan päättyneen tilanteessa, jossa kartellin osapuoli on tehnyt kartellin ulkopuolisen tahon kanssa kartellissa sovitun mukaisen urakkasopimuksen. Unionin tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että rikkomus on kestänyt siihen saakka, kunnes rakennusurakkaa koskevan sopimuksen olennaiset piirteet ja rakennusurakasta maksettava kokonaishinta on määritetty lopullisesti.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan unionin tuomioistuin on antanut ennakkoratkaisun KKV:n tekemään seuraamusmaksuesitykseen liittyvässä asiassa. Tuomioistuimen ennakkoratkaisu sitoo pyynnön tehnyttä kansallista tuomioistuinta sekä muita kansallisia tuomioistuimia, jotka käsittelevät vastaavia tapauksia. Ulkopuolisen tahon kanssa solmitun urakkasopimuksen vaikutus kilpailurikkomuksen keston arviointiin on vain osakysymys korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevan voimajohtotapauksen käsittelyssä.  Korkein hallinto-oikeus antaa ratkaisunsa asiasta myöhemmin.