ICN CAP – Kilpailuasioiden kansainvälinen yhteistyö tiivistyy

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on liittynyt kansainväliseen ICN CAP -järjestelmään, joka on osa kansainvälistä kilpailuasioiden verkostoa (International Competition Network, ICN). Järjestelmän tavoitteena on lisätä dialogia kansallisten kilpailuviranomaisten välillä ja parantaa kilpailuvalvonnan kansainvälistä ennakoitavuutta.

ICN CAP -järjestelmään liittyneet kilpailuviranomaiset sitoutuvat universaalisti hyväksyttyihin prosessuaalisiin periaatteisiin silloin, kun ne selvittävät kilpailunrajoituksia tai arvioivat yrityskauppojen kilpailuvaikutuksia. KKV on yksi ICN CAP:in perustajajäsenistä.

Kansallisilla kilpailuviranomaisilla on kilpailuasioille omat prosessisääntönsä, mutta ICN CAP -järjestelmään liittyneet viranomaiset hyväksyvät myös järjestelmän periaatteet osaksi omaa toimintaansa. ICN CAP hyödyttää esimerkiksi suomalaisia yrityksiä, jotka toimivat järjestelmään liittyneen kilpailuviranomaisen alueella, koska yhteisten, ennakolta tiedettyjen periaatteiden mukaiset prosessit lisäävät ennakoitavuutta.

ICN CAP:iin kuuluu tällä hetkellä vajaa 70 kilpailuviranomaista ympäri maailmaa. On mahdollista, että yksittäisissä kilpailutapauksissa tai yrityskauppatilanteissa joudutaan tulkintatilanteisiin siitä, ovatko tietyn kilpailuviranomaisen prosessit ICN CAP -periaatteiden mukaisia vai eivät. Tällöin voidaan aloittaa kilpailuviranomaisten keskinäinen dialogi, jossa kartoitetaan mahdolliset ICN CAP -periaatteiden tulkintaerimielisyydet ja pyritään ratkaisemaan ne. Suomen osalta KKV on valtuutettu tällaiseen dialogiin muiden järjestelmään kuuluvien kilpailuviranomaisten kanssa.

ICN CAP on osa kansainvälisten kilpailuvelvoitteiden kokonaisuutta

Suomen kilpailuviranomaisena KKV toimii kilpailuasioissa noin 40 kansainvälisen työryhmän jäsenenä. ICN CAP täydentää KKV:n muita kansainvälisiä sitoumuksia kilpailuasioissa, joista keskeisimpiä ovat

  • EU:n kilpailuviranomaisten väliseen verkostoon (European Competition Network, ECN) liittyvät velvollisuudet ja oikeudet
  • OECD:n kilpailukomitean Suomea koskevat kilpailuasioiden suositukset sekä
  • Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten kanssa tehty yhteistyösopimus, joka tuli voimaan loppuvuodesta 2018.

ECN- ja PM-yhteistyö on vahvistettu laintasoisin säännöksin, mikä kertoo yhteistyön velvoittavuudesta ja toimivaltuuksien kattavuudesta.

EU:n kilpailuviranomaisten toimivaltuudet vahvistuvat seuraavan kahden vuoden aikana, kun jäsenvaltiot siirtävät uuden ECN+ -direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tämä merkitsee EU:n kilpailuviranomaisten välisen ECN-verkoston vahvistumista kilpailunrajoitusten selvittämisessä Euroopan unionin alueella.

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Jaana Boëlius, p. 029 505 3337
etunimi.sukunimi@kkv.fi

KKV:n kansainvälisten kilpailuasioiden yhteystiedot

Yhteystiedot KKV:n verkkosivuilla