Kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta tehostuu – lausuntokierros kilpailulain muutoksista alkaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt 24.6.2020 asti kestävän lausuntokierroksen kilpailulakiin esitettävistä muutoksista. Muutokset perustuvat pitkälti niin kutsuttuun ECN+ -direktiiviin ja laajentaisivat Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia. Direktiivin tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa EU:n kilpailusääntöjen soveltamista jäsenvaltioissa ja parantaa siten EU:n sisämarkkinoiden toimivuutta.

Kilpailulakiin esitetään direktiivin perusteella muun muassa seuraavia muutoksia:

  • Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja tuomioistuinten seuraamusmaksujen ja uhkasakkojen esittämiseen ja määräämiseen liittyvät toimivaltuudet laajenisivat. Seuraamusmaksu voitaisiin jatkossa määrätä kilpailunrajoituksen lisäksi myös eräiden menettelyä koskevien säännösten rikkomisen ja tiettyjen päätösten noudattamatta jättämisen perusteella.
  • Yhteenliittymien seuraamusmaksun määrän arviointi muuttuisi. Yhteenliittymän jäsenet voisivat tiettyjen edellytysten täyttyessä olla velvollisia maksamaan yhteenliittymälle määrättyä seuraamusmaksua, jos yhteenliittymä ei pystyisi sitä maksamaan.
  • EU:n kansallisten kilpailuviranomaisten välinen yhteistyö tiivistyisi entisestään. Säännöt mahdollistaisivat muun muassa jäsenvaltioiden rajat ylittävät sakko- ja uhkasakkopäätösten tiedoksiannot ja täytäntöönpanot sekä toisen jäsenvaltion pyynnöstä tehtävät tarkastukset.

Lisäksi kilpailulakia muutettaisiin kansallisesti siten, että seuraamusmaksun määrän arvioinnista tulisi ennustettavampaa.

Lakimuutokset tulisivat voimaan 4.2.2021, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi EU-maiden lainsäädäntöä.

Yrityskauppojen käsittelymääräaikoja muutetaan koronapandemiatilanteen takia

Kilpailulakiin on valmisteilla myös muutos, joka ei liity ECN+ -direktiivin toimeenpanoon. Kilpailulain yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelymääräaikaa pidennettäisiin väliaikaisesti noin kuukaudella. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle pidempi käsittelyaika, jotta virasto pystyisi käsittelemään jatkoselvityksiä vaativat yrityskaupat asianmukaisesti ja määräajassa myös koronapandemiasta aiheutuvien poikkeusolojen aikana.