Komissio uudistamassa kilpailusääntöjen ryhmäpoikkeuksia – kuuleminen käynnistynyt

EU:n komissio on uudistamassa kahta EU:n kilpailusääntöjen kannalta merkittävää asetusta: jakelusopimuksia koskevaa vertikaalista ryhmäpoikkeusasetusta ja kilpailijoiden välisiä sopimuksia koskevaa horisontaalista ryhmäpoikkeusasetusta. Molemmista uudistuksista on nyt käynnistynyt kuulemiskierros. 

Ryhmäpoikkeuksilla myönnetään poikkeuksia kilpailusäännösten kielloista ja annetaan ohjeistusta yritysten välisten sopimusten kilpailuoikeudelliseen arviointiin kuvaamalla sallittuja ja kiellettyjä käytännön tilanteita. Uudistuksista voivat lausua yritysten ja elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien lisäksi myös kansalaiset, viranomaistahot ja muut organisaatiot.

Jakelusopimukset

Vertikaalisilla sopimuksilla tarkoitetaan esimerkiksi valmistajan ja maahantuojan tai maahantuojan ja vähittäismyyjän välisiä sopimuksia. Kyse on siis tyypillisesti eri tuotanto- ja jakeluportaalla toimivien yritysten välisestä sopimuksesta, jossa usein sovitaan tuotteen tai palvelun jakelun järjestämisestä.

Nykyisen ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaolo päättyy toukokuussa 2022. Komission julkaisema luonnos uudeksi ryhmäpoikkeusasetukseksi on kuultavana 17.9.2021 saakka.

Lisätietoa vertikaalisia sopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen uudistamisesta ja ohjeet lausunnon antamiseksi

Kilpailijayhteistyö

Komissio on uudistamassa myös kilpailijoiden välistä yhteistyötä koskevaa ryhmäpoikkeusasetusta, joka koskee samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien yritysten sopimuksia.

Nykyisen ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaolo päättyy joulukuussa 2022. Tässä vaiheessa pyydetään näkemyksiä useista eri toimintavaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista, minkä jälkeen komissio ryhtyy valmistelemaan itse asetusluonnosta. Kuuleminen jatkuu 5.10.2021 asti.

Lisätietoa yritysten välistä horisontaalista yhteistyötä koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen uudistamisesta ja ohjeet lausunnon antamiseksi