Mezzoforte muutti autokaupan kohtuuttomia käytäntöjään

Kuluttaja-asiamies on selvittänyt Huutokaupat.com-verkkokauppaa ylläpitävän Mezzoforte Oy:n kanssa kaupan peruuttamista koskevia kohtuuttomia sopimusehtoja ja käytäntöjä. Ongelmia on ollut erityisesti ajoneuvojen kaupan peruutustilanteissa. Mezzoforte uudisti sopimusehtojaan ja sitoutui kaikkiin kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin.

Mezzoforten asiakkaat ovat esimerkiksi joutuneet palauttamaan auton satojen kilometrien päähän ja maksamaan auton arvon alenemisesta kilometriperusteisen korvauksen, vaikka palautuskustannuksesta ei ollut kerrottu ennen etämyyntisopimuksen tekemistä. Kuluttaja-asiamies puuttui lisäksi muihin Mezzoforten käytäntöihin, joissa kuluttajan oikeudet kauppaa peruessa eivät toteutuneet.

Markkinaoikeus antoi tammikuussa 2021 päätöksen, jolla se kielsi menettelyn, jolla Huutokaupat.com-verkkokauppaa ylläpitävä Mezzoforte vei kuluttajilta oikeuden perua verkossa tehdyn kaupan. Päätöksen jälkeen kuluttaja-asiamies sai kuluttajilta ilmoituksia, jotka koskivat Mezzoforten peruuttamisoikeuden käyttöä erityisesti ajoneuvojen kaupassa ja ryhtyi siksi selvittämään ehtoja ja käytäntöjä tarkemmin.

Kuluttaja-asiamies arvioi tavaroiden palautuspaikan ja -kulujen lisäksi tavaran arvon alenemisesta perittävää korvausta ja edullisinta vakiotoimitustapaa koskevia sopimusehtoja ja -käytäntöjä. Lisäksi huomiota kiinnitettiin kuluttajan oikeuteen vahingonkorvaukseen ja kaupan purkuun virhetilanteissa, kaupan peruuttamisen ja purkamisen eroihin. Tilanteissa, joissa tavarassa on kaupan purkuun oikeuttava virhe, kuluttajaa ei tule ohjata peruuttamaan kauppaa vaan purkamaan se.

Tavaroiden palautusmatkan on oltava kohtuullinen ja palautuskulujen tiedossa

Mezzoforte oli selvityksensä perusteella vaatinut kaupan peruuttaneita asiakkaita palauttamaan ostetun auton Mezzoforten Vantaan varastolle tilanteissa, joissa asiakas oli noutanut auton satojen kilometrien päässä Vantaasta sijaitsevasta paikasta. Kuluttaja-asiamies katsoi, että vaatimus muiden kuin postitettavien tavaroiden palauttamisesta satojen kilometrien päähän oli kohtuuton.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan sellaisia tavaran palautuskuluja, joista ei ole kerrottu ennen etämyyntisopimuksen tekemistä. Mezzoforte oli vaatinut asiakkailta kahdenlaisia palautuskustannuksia ajoneuvojen palautuksissa. Jos ajoneuvo ei ollut ajokuntoinen, asiakkaalta vaadittiin palautuskuluina hinauskulut. Jos ajoneuvo palautettiin ajamalla, vaadittiin tavaran arvon alenemiseen perustuva kilometriperusteinen korvaus palautusmatkalta. Tätä ei kerrottu Mezzoforten ehdoissa.

Kuluttaja-asiamies edellytti Mezzoforten varmistavan, että kuluttajalle annetaan mahdollisuus palauttaa tavara hänestä katsoen kohtuulliselle etäisyydelle, ja että yritys ei veloita sellaisia palautuskuluja, joista ei ole kerrottu ennen etämyyntisopimuksen tekemistä.

Korvaus tavaran arvon alenemisesta ei saa olla kuluttajalle kohtuuton

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja vastaa tavaran arvon alentumisesta, jos hän peruuttaa kaupan tavaran käyttöönoton jälkeen. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos kuluttaja on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Mezzofortella oli käytössään ehto, jonka mukaan asiakkaalta perittiin ajoneuvon arvon alenemisesta 300 euron korvaus, johon lisättiin vielä 0,70 euroa kultakin ajetulta kilometriltä 100 kilometriä ylittäviltä osin. Kuluttaja-asiamies katsoi, ettei 300 euron vakiokorvauksen osuus vastannut lain tarkoitusta ja että 0,70 euron kilometriperusteinen veloitus oli korkea ja päällekkäinen 300 euron kanssa. Mezzoforte muutti arvon alenemista koskevaa ehtoaan ajoneuvojen osalta niin, että 300 euron vakiokorvaus poistettiin ja kilometriperusteinen korvaus laskettiin 0,10 euroon (alle 10 000 euron ajoneuvot) tai 0,30 euroon (yli 10 000 euron ajoneuvot).

Kuluttajan oikeudet ovat erilaiset peruutus- ja virhetilanteissa

Saadun selvityksen perusteella Mezzoforte oli joissain tapauksissa soveltanut palautuskuluja, arvon alenemista ja toimituskulujen palauttamista koskevia ehtojaan samalla tavalla sekä peruutustilanteissa että tilanteissa, joissa tavarassa oli virhe. Kuluttajien ilmoitusten mukaan Mezzoforte ei ollut myöskään suostunut purkamaan kauppaa, vaan tarjosi vaihtoehtoina hinnanalennusta tai kaupan peruuttamista.

Peruuttamisoikeutta käyttäessään kuluttajan on lähtökohtaisesti maksettava tavaran palautuskulut. Jos kauppa puretaan tavaran virheen seurauksena, kuluttajan maksettavaksi ei sen sijaan saa tulla esimerkiksi tavaran palauttamisesta tai toimituksesta aiheutuneita kuluja. Kauppa on myös purettava kuluttajan niin vaatiessa, jos kuluttajansuojalaissa säädetyt purun edellytykset täyttyvät.

Jos kuluttajan päätöksentekoon vaikutetaan antamalla väärää tai harhaanjohtavaa tietoa hänen oikeuksistaan tai velvollisuuksistaan, esimerkiksi ohjaamalla kuluttaja peruuttamaan kauppa purkamisen sijaan, kyse on myös kielletystä sopimattomasta menettelystä.

Kuluttaja-asiamies edellytti Mezzoforten korvaavan tavaran noutamisesta tai toimituksesta ja palauttamisesta aiheutuneet kulut, jos kuluttaja on ilmoittanut tavaran virheestä ja virhe oikeuttaa kaupan purkuun. Mezzoforte ei saa myöskään ohjata kuluttajaa käyttämään peruuttamisoikeutta kaupan purun sijaan, jos tavarassa on kaupan purkuun oikeuttava virhe.

Neuvottelujen tuloksena Mezzoforte uudisti sopimusehtojaan ja sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin.

 

Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu: Kaupan peruuttaminen: tavaran palautuspaikka ja -kulut, arvon aleneminen, edullisin vakiotoimitustapa

Lue myös blogikirjoitus: Kuluttajansuoja ei saa kärsiä, kun markkinapaikka-alustat valtaavat alaa