Norja liittyi pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyösopimukseen

Norja on liittynyt 14.6.2019 pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyösopimukseen, joka tehostaa Pohjoismaiden rajat ylittävien kilpailutapausten käsittelyä ja kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa kilpailuviranomaisten keskinäiset ilmoitukset käynnissä olevista selvityksistä, tietojenvaihto sekä avunanto yrityksiin kohdistuvien tarkastusten ja tietopyyntöjen suorittamisessa. Sopimus on tullut voimaan 29.11.2018, ja siihen ovat liittyneet aiemmin Suomi, Ruotsi ja Tanska.

Yhteistyösopimus mahdollistaa pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyön riippumatta EU-jäsenyydestä tai siitä, täyttyykö niin sanottu kauppakriteeri. Kauppakriteerillä tarkoitetaan sitä, että selvitystoimenpiteiden kohteena olevan menettelyn on oltava omiaan vaikuttamaan kahden tai useamman EU-jäsenvaltion väliseen kauppaan. Yrityksille yhteistyösopimus voi tarkoittaa sitä, että KKV suorittaa tarkastuksen Suomessa toimivaan yritykseen tai lähettää selvityspyynnön sopimusosapuolena olevan valtion kilpailuviranomaisen puolesta noudattaen Suomen kilpailulain säännöksiä toimivaltuuksista ja menettelyistä. Sopimus mahdollistaa tarkemmin määritellyn yhteistyön myös yrityskauppa-asioissa.

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten yhteistyöstä on jo aiemmin ollut sopimus Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä. Suomi ei ole kuulunut aikaisempaan sopimukseen, koska EU-sääntelyyn perustuvan kilpailuviranomaisten välisen yhteistyön ajateltiin mahdollistavan riittävän laajan yhteistyön. EU-sääntely kuitenkin mahdollistaa yhteistyön vain EU-jäsenvaltioiden välillä, ja silloinkin yhteistyö edellyttää kauppakriteerin täyttymistä. Nyt 15 vuotta vanhaa sopimusta on uudistettu ja Suomikin liittyi siihen tehostaakseen yhteistyötä muiden Pohjoismaiden viranomaisten kanssa.