Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä IMI:n kansallinen koordinointi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimii sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä IMI:n kansallisena koordinaattorina. KKV toimii myös palveludirektiivin edellyttämänä hallinnollisena yhteyspisteenä Suomessa.

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä IMI tukee viranomaisten välistä yhteistyötä sisämarkkinoilla. Järjestelmä helpottaa ja tehostaa rajat ylittävää viranomaisten välistä tietojenvaihtoa, valvontaa ja yhteistyötä.

IMI-järjestelmä on suojattu verkkosovellus, jolla eri maiden viranomaiset voivat vaihtaa tietoja usealla eri sisämarkkinalainsäädännön alalla. IMI on käytössä 21 eri lainsäädäntöalalla ja yli 80 hallinnollisessa yhteistyömenettelyssä.

KKV toimii IMI:n kansallisena koordinaattorina ja pääkäyttäjänä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto

  • rekisteröi uusia toimivaltaisia viranomaisia IMI:in sekä kouluttaa uusia käyttäjiä
  • valvoo ja varmistaa, että IMI-pyynnöt, ilmoitukset ja varoitukset käsitellään asianmukaisesti ja määräaikojen puitteissa
  • toimii jäsenenä IMI-komiteassa sekä kansallisten koordinaattoreiden IMI-verkostossa.

Palveludirektiivin hallinnollinen yhteyspiste KKV:ssä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toimii myös palveludirektiivin mukaisena hallinnollisena yhteyspisteenä.

Hallinnollisen yhteyspisteen tehtäviin kuuluu palveludirektiivin edellyttämän varoitusjärjestelmän koordinointi IMI:ssä.

Palveludirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot ilmoittamaan komissiolle ja muille jäsenvaltiolle direktiivin soveltamisalaan kuuluvista palveluista, jotka voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa ihmisten terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle.

KKV hyväksyy ja vastaanottaa Suomesta lähtevät ja Suomeen saapuvat varoitukset, sekä välittää ne eteenpäin toimivaltaisille viranomaisille. Varoitus tehdään IMI-järjestelmän kautta.

KKV:n tehtäviin kuuluu myös palveludirektiivissä edellytetty palveluiden vastaanottajien neuvonta. Tämä tapahtuu käytännössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnassa.

Keskitetty asiointipiste

Palveludirektiivin edellyttämänä keskitettynä asiointipisteenä Suomessa toimii Suomi.fi yrityksille verkkosivusto.

Keskitetystä asiointipisteestä saa tietoa muun muassa yritystoiminnan aloittamisesta, tilapäisestä tarjoamisesta sekä maakohtaisista lupavaatimuksista ja -prosesseista. Direktiivin mukaan yritystoimintaan ja sen aloittamiseen liittyvät lupa- ja ilmoitusmenettelyt on voitava hoitaa sähköisesti koko EU-alueella.