Nationell samordning av informationssystemet för den inre marknaden (IMI)

Konkurrens- och konsumentverket fungerar som nationell samordnare för IMI, informationssystemet för den inre marknaden. KKV är också den administrativa kontaktpunkt i Finland som tjänstedirektivet förutsätter.

Informationssystemet för den inre marknaden IMI stöder myndighetssamarbetet på den inre marknaden. Systemet underlättar och effektiverar det gränsöverskridande informationsutbytet, övervakningen och samarbetet mellan myndigheterna.

IMI-systemet är en skyddad webbapplikation med vilken myndigheter i olika länder kan utbyta information inom flera olika områden inom lagstiftning om den inre marknaden. IMI används inom 21 olika lagstiftningsområden och i över 80 administrativa samarbetsförfaranden.

KKV fungerar som IMI:s nationella koordinator och huvudanvändare. Konkurrens- och konsumentverket

  • registrerar nya behöriga myndigheter i IMI och utbildar nya användare
  • övervakar och säkerställer att förfrågningar, anmälningar och varningar som kommer via IMI behandlas på behörigt sätt och inom ramen för tidsfristerna
  • är medlem i IMI-kommittén samt i nätverket av nationella IMI-samordnare.

Tjänstedirektivets administrativa kontaktpunkt vid KKV

Konkurrens- och konsumentverket agerar också enligt tjänstedirektivet som en administrativ kontaktpunkt.

Till den administrativa kontaktpunktens uppgifter hör att inom IMI samordna den varningsmekanism som förutsätts i tjänstedirektivet.

Tjänstedirektivet förpliktar medlemsstaterna att underrätta kommissionen och andra medlemsstater om tjänster som kan orsaka allvarlig skada för människors hälsa, säkerhet eller miljön och som omfattas av direktivets tillämpningsområde.

KKV godkänner och tar emot varningar som skickas från och till Finland samt förmedlar dem vidare till de behöriga myndigheterna. Varningen görs via IMI-systemet.

Till KKV:s uppgifter hör också rådgivning för tjänstemottagare som förutsätts i tjänstedirektivet. Detta sker i praktiken under Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning.

Centraliserad kontaktpunkt

I Finland är webbplatsen Suomi.fi för företag den centrala kontaktpunkt som tjänstedirektivet förutsätter.

Den centraliserade kontaktpunkten ger information om bland annat inledande av företagsverksamhet, att tillfälligt tillhandahålla tjänst samt landsspecifika tillståndskrav och -processer. Enligt direktivet ska tillstånds- och anmälningsförfaranden med anknytning till företagsverksamhet och inledande av företagsverksamhet kunna skötas elektroniskt inom hela EU-området.