Digitaaliset sisällöt ja palvelut

Kuluttajansuoja kattaa tavaroiden ja palvelujen lisäksi myös digitaaliset sisällöt ja palvelut. Laissa määritellään muun muassa, miten toimitaan, jos digitaalisen sisällön tai palvelun toimitus viivästyy, siinä on virhe tai sitä muutetaan. Lakia sovelletaan myös sopimuksiin, joista kuluttaja ei maksa rahalla vaan luovuttamalla henkilötietoja esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.  

Digitaalinen sisältö tarkoittaa kaikenlaista digitaalisessa muodossa tuotettua ja toimitettua dataa. Digitaalinen palvelu tarkoittaa palvelua, jonka avulla kuluttaja voi luoda, käyttää tai jakaa digitaalisessa muodossa olevaa dataa.

Laki kattaa esimerkiksi

 • tietokoneohjelmat ja sovellukset
 • video- ja äänitiedostot
 • digitaaliset pelit
 • sähköiset kirjat ja lehdet
 • suoratoistopalvelut
 • pilvipalvelut
 • sosiaalisen median palvelut
 • pikaviestimet kuten WhatsApp tai Facebook Messenger.

Lakia ei sovelleta varsinaisiin viestintäpalveluihin, kuten puhelin- ja nettiliittymiin.

Lakia sovelletaan 1.1.2022 alkaen tehtyihin sopimuksiin.

Digisisältö tai –palvelu on toimitettava viivytyksettä

Jollei toisin ole sovittu, digisisältö tai –palvelu on toimitettava kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä sopimuksen tekemisen jälkeen. Sisältö tai palvelu on toimitettu, kun se on teknisesti kuluttajan saatavilla.

Viivästystilanteessa kuluttajalla on oikeus:

 • pidättyä maksusta, kunnes sopimus on täytetty
 • vaatia sopimuksen täyttämistä
 • purkaa sopimus, jos sopimusta ei vaatimuksesta huolimatta täytetä
 • vahingonkorvaukseen viivästyksen aiheuttamista vahingoista.

 

Milloin digisisällössä on virhe?

Elinkeinonharjoittajalla on vastuu siitä, että digitaalinen sisältö tai palvelu vastaa sovittua ja yleisiä vaatimuksia laadultaan, toimivuudeltaan ja yhteensopivuudeltaan.

Digisisällön ominaisuuksien on vastattava ominaisuuksia, joita saman tyyppisellä digitaalisella sisällöllä tai palvelulla yleensä on ja joita kuluttaja voi normaalisti odottaa. Tässä huomioidaan erityisesti digisisällön luonne ja siitä markkinoinnissa ja muuten ennen kaupantekoa annetut tiedot.

Digitaalisen sisällön tai palvelun mukana on toimitettava tarvittavat lisävarusteet ja ohjeet, jotka kuluttaja voi kohtuudella odottaa saavansa.

Kuluttajan tulee lähtökohtaisesti saada digitaalisen sisällön ja palvelun uusin saatavilla oleva versio.

Yleisistä vaatimuksista on mahdollista poiketa vain jos

 • kuluttajalle on nimenomaisesti annettu sopimuksen tekoajankohtana tieto poikkeamasta ja
 • kuluttaja on poikkeaman erikseen ja nimenomaisesti tällöin hyväksynyt.

Virhe oikeuttaa hyvitykseen

Jos digitaalisessa sisällössä tai palvelussa on yrityksen vastuulla oleva virhe, kuluttaja saa vaatia

 • virheen oikaisemista tai
 • hinnanalennusta tai
 • sopimuksen purkamista, paitsi jos virhe on vähäinen sekä
 • vahingonkorvausta.

Virhe on oikaistava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei siitä aiheudu kuluttajalle kustannuksia taikka merkittävää haittaa.

Henkilötietoja vastaan toimitettavasta digisisällöstä ei voida antaa hinnanalennusta, mutta kuluttajalla oikeus purkaa sopimus myös vähäisen virheen tilanteessa.

Kun sopimus puretaan, elinkeinonharjoittajalla on oikeus estää kuluttajan pääsy digitaaliseen sisältöön tai palveluun, esimerkiksi sulkemalla kuluttajan käyttäjätili. Elinkeinonharjoittajan on tietyin poikkeuksin pidättäydyttävä käyttämästä kuluttajan luovuttamaa tai luomaa digitaalista sisältöä tai palvelua sekä kuluttajan pyynnöstä luovutettava tällainen sisältö kuluttajan käyttöön.

Vahingonkorvaus kattaa myös henkilövahingot. Tällaisia vahinkoja voi aiheutua esimerkiksi erilaisista terveyteen, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvistä digitaalisista sisällöistä tai palveluista.

Elinkeinonharjoittajan tulee huolehtia päivityksistä

Digitaaliseen sisältöön tai palveluun on toimitettava ne päivitykset, joista osapuolet ovat erityisesti sopineet. Elinkeinonharjoittajan on lisäksi varmistettava, että tarpeellisista tietoturva- ja muista päivityksistä kerrotaan ja että päivitykset toimitetaan kuluttajalle riittävän pitkän ajanjakson ajan.

Kuluttaja saa vapaasti päättää, asentaako hän toimitetut päivitykset. Jos kuluttaja päättää olla asentamatta päivityksiä, se voi kuitenkin vaikuttaa elinkeinonharjoittajan vastuuseen.

Digitaalisen sisällön tai palvelun muuttaminen

Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus tehdä välttämättömät muutokset, jotta digitaalinen sisältö tai palvelu säilyy virheettömänä.

Elinkeinonharjoittaja saa tehdä muita kuin välttämättömiä muutoksia vain, jos:

 • sopimuksessa sallitaan tällainen muutos ja määrätään sitä koskevasta yksilöidystä perustellusta syystä
 • muutoksesta ei aiheudu kuluttajalle lisäkustannuksia ja
 • kuluttajalle ilmoitetaan muutoksesta selvällä ja ymmärrettävällä tavalla

Lisäksi kuluttajalle on kerrottava mahdollisuudesta purkaa sopimus tai säilyttää digitaalinen sisältö tai palvelu muuttumattomana.

Kuluttaja saa purkaa sopimuksen, jos muutos vaikuttaa kielteisesti mahdollisuuksiin käyttää digitaalista sisältöä tai palvelua. Purkuoikeutta ei ole, jos kielteinen vaikutus on vähäinen.

Reklamaation tekeminen  

 • Voit käyttää apuna reklamaation tekemisessä Reklamaatioapuria.

 • Jos et pääse vastapuolesi kanssa yhteisymmärrykseen, voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Lainsäädäntö

Kuluttajansuojalaki 5a