Virheen toteaminen ja vian etsinnän kulut

Myyjä ja takuunantaja vastaavat tavaran virheestä takuuaikana takuuehtojen mukaisesti. Jos tuotteella ei ole takuuta tai se ei ole enää voimassa, myyjä vastaa tavaran virheestä lakisääteisen virhevastuun perusteella. Tuolloin ostajalla on yleensä näyttövelvollisuus siitä, että tavarassa on virhe.

  • Virhevastuulla tarkoitetaan myyjän vastuuta siitä, että tavara tai palvelu on sellainen kuin on sovittu tai mitä kuluttaja voi perustellusti odottaa.
  • Virhevastuuta sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta, virheellinen osa ei kuulu takuun piiriin tai takuuaika on päättynyt.
  • Myyjä, maahantuoja ja valmistaja vastaavat tavaran virheestä.
  • Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalaissa.
  • Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty aikarajaa, vaan virhevastuuaika määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella.
  • Takuu on myyjän, valmistajan tai maahantuojan ostajalle antama vapaaehtoinen lisäetu.
  • Takuunantaja vastaa siitä, että tuote toimii määräajan.
  • Takuuedun pitää olla todellinen lisä virhevastuuseen.

Virheen toteaminen takuuaikana

Myyjä vastaa tavaran virheistä antamansa takuun ehtojen mukaisesti. Myyjä vastaa myös valmistajan tai maahantuojan antamasta takuusta, ellei hän ennen kaupan tekoa ole nimenomaisesti irtisanoutunut siitä.

Takuunantaja on velvollinen hyvittämään omalla kustannuksellaan virheen, joka on ilmennyt takuuaikana. Velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos takuunantaja pystyy osoittamaan, että vika johtuu todennäköisesti ostajan puolella olevasta syystä, kuten esimerkiksi:

 • tavaran vääränlaisesta käyttämisestä
 • huolto-ohjeiden mukaisten huoltojen laiminlyönnistä
 • ulkoisesta vauriosta tai onnettomuudesta

Ostajalta ei voi takuuaikana periä maksua vian selvittämisestä. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa ostaja on tuonut tavaran korjattavaksi selvästi perusteetta tai hän on itse aiheuttanut vian.

Virheen toteaminen takuun ulkopuolella

Vaikka takuuta ei ole annettu tai kun takuuaika on kulunut umpeen, myyjällä on kuluttajansuojalain tarkoittama virhevastuu.

Myyjän virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty takarajaa, vaan yrityksen vastuuaika määrittyy tavaran tai rikkoutuneen yksittäisen osan oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Yrityksen virhevastuu ei siis pääty takuuajan umpeutumiseen.

Kun takuuta ei ole annettu tai se ei ole enää voimassa, ostajalla on yleensä näyttövelvollisuus siitä, että tavarassa on virhe. Ostajan ei tarvitse kuitenkaan esittää kovin tarkkaa selvitystä vian syistä varsinkaan, jos kyse on monimutkaisesta teknisestä laitteesta.

Ostajalta ei myöskään edellytetä erityistä näyttöä virheestä, jos vika tai puute ilmenee selvästi ennen tavaran tai sen rikkoutuneen osan normaalin käyttöiän päättymistä eikä myyjä esitä selvitystä sen tueksi, että ostaja on aiheuttanut virheen tai se on aiheutunut myyjästä riippumattomasta syystä.

Virheilmoitus myyjälle kannattaa tehdä mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta.

Myyjä ei ole kuitenkaan virhevastuussa, jos vika johtuu luonnollisesta kulumisesta, onnettomuudesta tai käyttövirheestä.

Jos myyjä tutkii tavaran vikaa, eikä siinä todeta virhettä, voi myyjä periä kuluttajalta kohtuullisen maksun vian etsinnästä, mikäli asiasta on kerrottu etukäteen. Kuluttajalla on oikeus saada kirjallinen selvitys tarkastetun tavaran vioista ja niiden korjauskustannuksista.

Jos myyjä kiistää virheen 

Jos olet tehnyt valituksen yritykselle, mutta myyjä kiistää väitteen tavaran virheellisyydestä eikä suostu hyvitykseen, voit yrittää muilla tavoin osoittaa virheen olemassaolon ja hakea hyvitystä.

Tällaisessa tilanteessa voit toimia seuraavasti:

 • Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, jossa voidaan alustavasti arvioida tavaran virheellisyyttä antamiesi tietojen, esimerkiksi suullisen kuvauksen tai valokuvien, perusteella. Kuluttajaneuvonta ei kuitenkaan tarkasta tavaraa tai tee asiakaskäyntejä tavaran virheellisyyden selvittämiseksi.

 • Voit hankkia puolueettoman asiantuntijan selvittämään sitä, onko tavarassa virhe. Jos tavara osoittautuu asiantuntijan tarkastuksessa virheelliseksi, voit vaatia myyjää korjaamaan tai vaihtamaan tavaran.

  Jos korjaus tai vaihto ei ole mahdollinen tai myyjä ei sitä kohtuullisessa ajassa tee, voit vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua. Hinnanalennuksen on oltava virhettä vastaava, esimerkiksi arvioitujen korjauskustannusten suuruinen. Kaupan purku ei ole mahdollista, jos virhe on vain vähäinen.

  Virheen hyvittämisen lisäksi yritys on velvollinen korvaamaan virheen selvittämisestä aiheutuneet asiantuntijatarkastuksen kustannukset.

   

 • Voit korjauttaa tavaran jossain muussa paikassa kuin myyjän liikkeessä ja vaatia myyjältä hyvitystä myöhemmin.

  Korjaajalta kannattaa pyytää kirjallinen lausunto virheen osoittamiseksi. Virheen osoittamiseksi, pyydä korjaajalta kirjallinen lausunto. Myös vialliset osat kannattaa säilyttää.