Sähköyhtiö ja sähkön hinnan muuttaminen

(2007, tarkistettu 2013 ja 2017)

Vapaiden sähkömarkkinoiden toiminta ja markkinoilla tapahtuva sähkön hinnanmuodostus ovat kuluttajien kannalta hankalasti ymmärrettäviä asioita. Sähkönmyyjät perustelevat hinnanmuutoksia usein viittaamalla muun muassa sähkön pörssihinnan tai tukkuhinnan muutoksiin, pohjoismaisten vesivarastojen täyttöasteeseen sekä päästöoikeuksien hintakehitykseen. Kuluttajille nämä käsitteet ovat kuitenkin vaikeaselkoisia.

Sisällys

 1. Hinnanmuutoksen perusteet
  1.1 Sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva viitearvo
  1.2 Hinnanmuutosperusteen soveltaminen molempiin suuntiin
 2. Hinnanmuutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti ja selkeästi
 3. Hinnanmuutoksen syyt kerrottava selvästi
 4. Muut kuluttajalle ilmoitettavat tiedot
 5. Hinnanmuutoksen voimaantulo
 6. Sähkön siirtohinnan muuttaminen

1. Hinnanmuutoksen perusteet

Hinnanmuutosmenettelyn on oltava avointa ja läpinäkyvää. Kuluttajille on annettava selkeää informaatiota hinnanmuutosten syistä, jotta he voisivat ymmärtää paremmin markkinoiden toimintaa ja varmistua hinnanmuutosten aiheellisuudesta. Lisätietojen antaminen on omiaan parantamaan myös kuluttajien hintatietoisuutta ja edistämään kilpailun toimivuutta.

Sähkön hinnan muuttamista koskevat periaatteet sisältyvät sähkömarkkinalain 93 §:n säännökseen. Sen mukaan myyjä saa muuttaa sähkönmyyntisopimuksen mukaista hintaa kolmessa tilanteessa:

 • sopimuksessa yksilöidyllä perusteella edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö olennaisesti muutu. Määräaikaista sähkönmyyntisopimusta ei kuitenkaan saa muuttaa tällä perusteella,
 • jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota myyjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä,
 • jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen tai energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisen johdosta. Määräaikaista sopimusta ei kuitenkaan saa muuttaa näillä perusteilla.

Sopimusehtojen muuttamisesta ei ole sen sijaan kyse silloin, jos

 • osapuolet ovat sopineet sellaisesta automaattisesti vaikuttavasta laskentavasta, jonka perusteella tietyin väliajoin tarkistetaan maksettavaa hintaa tiettyyn sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaan viitearvoon, esimerkiksi sähköpörssin noteerauksiin, perustuen, ja
 • tällaisia sopimusehtojen mukaisia tarkistuksia tehdään sopimuskauden kuluessa suuntaan tai toiseen, ja
  • sopimusehto voi olla esimerkiksi siten muotoiltu, että kunkin kuukauden energiahinta on edeltävän kuukauden tiettyjen sähköpörssinoteerausten keskiarvo lisättynä jollain marginaalilla. Myös määräaikainen sähkönmyyntisopimus voidaan sitoa tällä tavoin.
  • tehtäessä sopimuskauden kuluessa sopimusehtojen mukaisia tarkistuksia suuntaan tai toiseen ei ole kysymys sopimusehtojen muuttamisesta eivätkä 93 §:n säännökset siten koske näitä hinnanvaihteluja. Vähittäismyyjän on kuitenkin tarpeellista tiedottaa uuden jakson hinnoista sähkönkäyttäjälle ajoissa laskun maksamista silmällä pitäen, vaikka sähkönkäyttäjä pystyisikin laskemaan itse hintansa julkisista hintatiedoista. (HE 20/2013 vp)

1.1. Sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva viitearvo

Energiavirasto on päätöksessään 1556/422/2016 arvioinut sähkönmyyjän Meklari -sähkönmyyntituotetta ja katsonut, ettei kyse ollut sellaisesta sähkömarkkinalain 93 §:n ulkopuolelle jäävästä sopimuksesta, jossa hinta perustuu kokonaisuudessaan sopijapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaan viitearvoon tai viitearvoihin.

Kyse oli sopimuksesta, jossa myyjä määritti tuotteen kuukausihinnan omien ostohintojensa perusteella. Hinta ei perustunut mihinkään kiinteisiin arvoihin tai laskentakaavaan, vaan yhtiö määritti hinnan itse. Sähkönkäyttäjällä ei ollut mahdollisuutta itse laskea sähkönhintaa. Yhtiö ei myöskään ilmoittanut tuotteen hinnan muutoksista asiakkailleen. Asiakkaalla oli mahdollisuus tarkistaa yhtiön edellisen kuukauden ostohinta yhtiön nettisivuilta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä.

1.2 Hinnanmuutosperusteen soveltaminen molempiin suuntiin

Energiaviraston päätöksen mukaan tuotteen hinnan määräytyminen ei ollut itsestään vaikuttavaa, vaan tuotteen hinta vaihteli kuukausittain yhtiön omaan päätökseen perustuen. Kyse ei siten ollut sellaisesta tuotteen hinnanvaihtelusta, jota sopimusehtojen muuttamisesta säädetyt velvoitteet eivät koske. Yhtiö oli näin ollen laiminlyönyt sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentin mukaisen velvollisuuden ilmoittaa kuluttajille ennakolta hinnanmuutoksesta ja sen perusteesta.

Hinnanmuutosperusteet on yksilöity sähkön toimitusehdoissa sekä myyntiehdoissa. Ehtojen mukaan myyjällä on oikeus muuttaa sopimuksen mukaista hintaa, jos muutoksen syynä on esimerkiksi myyjän sähkön hankintakustannusten muutos – joko kustannusten nousu tai niiden aleneminen. Velvollisuutta hinnan muuttamiseen myyjällä ei ehtojen mukaan ole.

Myyjien on toimittava hintoja muuttaessaan johdonmukaisesti. Jos myyjä korottaa hintoja hankintakustannusten nousuun vedoten, sen on yhtä lailla laskettava hintoja, kun hankintakustannukset pienenevät. Muussa tapauksessa sopimusehtokäytäntö on kuluttajien kannalta kohtuuton eli kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n vastainen.

Soveltamalla hinnanmuutosperusteita molempiin suuntiin voidaan lisätä kuluttajien luottamusta hinnanmuutosmenettelyn oikeellisuuteen ja läpinäkyvyyteen.

2. Hinnanmuutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti ja selkeästi

Hinnanmuutosilmoitus voidaan tehdä esimerkiksi kuluttajan laskutusosoitteeseen lähetettävällä kirjeellä tai laskun mukana seuraavalla tiedotteella.

Ilmoitus on laadittava sisällöltään sellaiseksi, että kuluttaja saa muutoksesta aina vaikeuksitta tiedon. Markkinaoikeus korosti ratkaisussaan MAO:405/2015 hinnanmuutoksia koskevan ilmoittamistavan selkeyttä kuluttajien kannalta. Tapauksessa hinnanmuutos oli ilmennyt ainoastaan asiakkaalle lähetettyjen laskujen erittelyosista. Tämä merkitsi markkinaoikeuden mukaan sitä, ettei asiakas ollut saanut sähkömarkkinalain 93 §:n 4 momentin mukaista ilmoitusta hinnanmuutoksesta, sen perusteesta ja irtisanomisoikeudesta.

Laista ei ilmene tyhjentävästi, millä eri tavoilla hinnanmuutoksesta voidaan kuluttajille kirjallisesti ilmoittaa. Sähköisiä ilmoittamistapoja tai asiakaslehtiäkään ei ole suljettu pois.

Käytettävien ilmoittamistapojen on kuitenkin täytettävä tietyt vähimmäisvaatimukset, kuten että ilmoituksen on oltava selkeä ja se tulee olla sijoitettu kuluttajan kannalta näkyvästi ja helposti havaittavasti. Lisäksi ilmoituksen tulee olla kohdennettu kaikille muutoksen piiriin kuuluville kuluttajille ja kuluttajalla tulee siten olla tosiasiallinen mahdollisuus tutustua muutosilmoitukseen. (Energiaviraston lausunto 27.11.2015, 1858/403/2015) Halutessaan kuluttajan on voitava myös tallentaa saamansa muutosilmoitus myöhempää tarkastelua varten.

Eri ilmoittamistapoja koskevia vaatimuksia:

 • sähköpostia voidaan käyttää hinnanmuutosten ilmoittamiseen edellyttäen, että kuluttaja on sen nimenomaisesti hyväksynyt ilmoituskanavaksi,
 • hinnanmuutosta koskevan tiedotteen lisääminen yhtiön verkkosivuille tai tunnistautumista edellyttävään asiakasverkkopalveluun ei yksistään täytä sopimusmuutoksia koskevaa ilmoittamisvelvollisuutta. Kuluttajan on saatava tieto hinnanmuutoksesta ilmoituksena suoraan sähköyhtiöltä ilman, että kuluttajan on mentävä yhtiön verkkosivuille tai kirjauduttava yhtiön asiakasverkkopalveluun tiedot saadakseen,
 • e-laskun mukana kuluttajan käyttämään pankkiin lähetettävä muutosilmoitus ei ole yksistään riittävä vaan sähköyhtiön tulee lähettää kuluttajalle hinnanmuutoksesta aina myös erillinen ilmoitus esimerkiksi kuluttajan sähköposti- tai muuhun osoitteeseen,
 • asiakaslehden (tai muun postitse lähetettävän tiedotteen) käyttö hinnanmuutosten ilmoittamisessa edellyttää, että lehti on osoitteellinen ja tavoittaa kaikki hinnanmuutoksen piiriin kuuluvat kuluttajat. Muutosilmoituksesta tulee olla näkyvästi tieto lehden kannessa ja siinä esimerkiksi maininta, että tarkat tiedot hinnanmuutoksesta löytyvät määrätyltä lehden sivulta.

3. Hinnanmuutoksen syyt kerrottava selvästi

Hinnanmuutoksen peruste on kerrottava kuluttajille ymmärrettävässä muodossa muutosilmoituksen yhteydessä ja samalla on viitattava, mihin sopimusehtojen kohtaan muutos perustuu. Muutosperusteen ilmoittaminen koskee erityisesti hinnankorotuksia. Myös hinnanalennuksen yhteydessä kuluttajalla on oikeus saada tietää, mihin muutos ja sen suuruus perustuvat.

Kuluttajalle ilmoitettavan hinnanmuutosperusteen on oltava todellinen. Jos myyjä käyttää hinnankorotuksen perusteena esimerkiksi sähkön markkinahinnan muutosta, on yhtiön kyettävä näyttämään, että sen sähkön hankintakustannukset ovat vastaavalla tavalla muuttuneet.

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:316/17 koski tapausta, jossa myyjäyhtiö teki sähkön hintaan eri kuluttajien osalta useita korotuksia ja ilmoitti korotusten perusteeksi joko sähkön markkinahinnan muutoksen tai liiketoiminnan kulujen muutoksen.

Markkinaoikeus totesi, että sähkön markkinahinnan muutos ei ole sellaisenaan sopimusehtojen mukainen muutosperuste, vaan niissä edellytetään sähkön hankintakustannusten muutosta. Näin ollen hinnanmuutoksen perusteena olevien sähkön hankintakustannusten muutosten on oltava todellisia. Pelkkä yleinen markkinahinnan muutos ei sellaisenaan osoita todellisten sähkönhankintakustannusten muutosta.

Yhtiö ei ollut esittänyt tarkempaa selvitystä siitä, millä tavalla se oli hankkinut hinnankorotuksen kohteena olleen sähkön ja miten kyseiset sähkön hankintakustannukset olivat määräytyneet tai muuttuneet.

Markkinaoikeus katsoi, että yhtiö oli sähkömarkkinalain 93 §:n 1 momentin vastaisesti muuttanut toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntisopimuksia sähkön markkinahinnan muutoksen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen vedoten, vaikka hinnanmuutoksille ei ollut vastaavaa sähkömarkkinalain ja sopimusehtojen mukaista perustetta.

Ratkaisussaan markkinaoikeus kielsi yhtiötä vetoamasta sähkönmyyntisopimuksen hinnanmuutoksen perusteena sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen, jos vastaavien sähkömarkkinalaissa ja sopimusehdoissa tarkoitettujen perusteiden mukaiset muutokset eivät tosiasiallisesti vastaa suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta. (MAO:316/17)

4. Muut kuluttajalle ilmoitettavat tiedot

Hinnanmuutoksen perusteen lisäksi kuluttajalle on ilmoitettava seuraavat tiedot:

 • hinnat muuttuneilta osiltaan
 • mistä ajankohdasta lukien muutos tulee voimaan
 • onko kuluttajalla oikeus irtisanoa sopimus.

Hinnanmuutoksen suuruutta on suositeltavaa havainnollistaa tiedolla siitä, paljonko muutos vaikuttaa euromääräisesti ja prosentuaalisesti kuluttajan sähkölaskuun. Hinnanmuutosilmoituksessa nämä tiedot voidaan kertoa joko

 • käyttäjäkohtaisesti (tiedot lasketaan muutosilmoituksen saavan kuluttajan kulutustiedoilla)
  tai
 • tyyppikäyttäjäkohtaisesti (esim. tyypillisen kerrostaloasukkaan vuosikäyttö 2 000 kWh, omakotitaloasukkaan 5 000 kWh ja sähkölämmittäjän 18 000 kWh).

Esimerkki:

Tyypillisen omakotitaloasukkaan (vuosikäyttö 5 000 kWh, ilman sähkölämmitystä) sähkön myyntihinta nousee noin 16 euroa vuodessa ja on korotuksen jälkeen noin 330 euroa vuodessa. Prosentteina korotuksen vaikutus myyntihintaan on noin 5 %.

5. Hinnanmuutoksen voimaantulo

Sähkömarkkinalain mukaan hinnanmuutos voi tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun kuluttajalle on lähetetty muutosilmoitus. Hinnanmuutoksia koskeva säännös on muiden sähkömarkkinalain 13 luvun säännösten tapaan pakottava eli säännöksestä ei saa sopimuksin poiketa kuluttajan vahingoksi. Hinnankorotuksista on siten ilmoitettava vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Sähköyhtiö voi kuitenkin poiketa säännöksistä kuluttajan eduksi. Hinnan alentamisessa on kyse tällaisesta kuluttajan eduksi tapahtuvasta muutoksesta, joten sen yhteydessä ei ole tarvetta samanlaiseen ennakkoilmoitusaikaan kuin on hinnankorotuksissa. Hinnanalennuksen voimaantuloa ei siten tarvitse lykätä tapahtumaan vasta sähkömarkkinalaissa asetetun kuukauden määräajan jälkeen.

On kuitenkin tärkeää, että sähkönmyyjä ilmoittaa kuluttajille myös hinnanalennuksesta ja myyjän soveltamasta uudesta hinnasta mahdollisimman pian sen jälkeen kun hinnanalennuksesta on päätetty. Ajantasainen tieto sähkön hinnasta on kuluttajalle tarpeellinen muun muassa silloin, kun hän vertailee eri sähkönmyyjien hintoja ja harkitsee myyjien kilpailuttamista.

Jos hinnanmuutos perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen, muutos voidaan sähkömarkkinalain mukaan toteuttaa lainsäädännön tai päätöksen edellyttämänä ajankohtana. Muutoksesta on myös tällöin ilmoitettava kuluttajalle mahdollisimman pian.

6. Sähkön siirtohinnan muuttaminen

Sähkön siirtohinnan muuttamiseen sovelletaan samaa sähkömarkkinalain 93 §:n säännöstä kuin sähkön myyntihinnankin muutoksiin. Siirtohinnan muutos voi perustua esimerkiksi verkkopalveluehdoissa yksilöityyn perusteeseen tai vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamiseen. Edellä kerrotut hinnankorotuksesta ilmoittamista, kuluttajalle annettavia tietoja ja hinnanmuutoksen voimaantuloa koskevat periaatteet koskevat myös siirtohinnan muutoksia.

Siirtohintaan ei voida tehdä suuria kertakorotuksia siten, että sähköverkkosopimuksen sisältö muuttuu kuluttajan kannalta olennaisesti. Tämä periaate on otettava huomioon myös, jos tariffirakennetta muutetaan esimerkiksi siten, että tehomaksu otetaan käyttöön kuluttaja-asiakkaiden osalta. Tariffimuutos on toteutettava tarvittaessa vaiheittain siten, ettei yksittäisen kuluttajan verkkomaksuihin tule suuria kertakorotuksia.

Sähkömarkkinalakiin lisättiin 1.9.2017 lukien vuotuisia siirtohinnan korotuksia koskeva 15 %:n korotuskatto. Korotuksen hyväksyttävänä pidettävää määrää arvioidaan pääsääntöisesti verkonkäyttäjäryhmittäin.

Sähkömarkkinalain uuden 26 a §:n mukaan verkonhaltija saa korottaa sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksujaan enintään 15 prosenttia korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana keräämiinsä sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksuihin verrattuina. Jos verkonhaltija tekee korotuksesta alkavan 12 kuukauden ajanjakson aikana lisää sähkönsiirron ja sähkönjakelun maksujen korotuksia, eivät kyseisenä aikana kerätyt maksujen korotukset tällöinkään saa ylittää 15 prosenttia tarkastelujakson ensimmäistä korotusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana kerättyjen maksujen määrästä.

Jos verkonhaltijan vastuualue muuttuu, verkonhaltijalla on oikeus muuttaa verkkopalvelujen hintoja tai muita sopimusehtoja yhtenäisen hinnoittelun toteuttamiseksi. Yksittäisten käyttäjien maksuihin merkittäviä muutoksia aiheuttavat hintamuutokset tulee toteuttaa sähkömarkkinaviranomaisen ennen uuden hinnoittelun käyttöönottoa hyväksymän siirtymäajan kuluessa.

Linjaus on laadittu 2007, tarkistettu 2013, 2017.